NY FITSANGANAN’NY TOMPO

«Ary rehefa harivan’ilay andro voalohany amin’ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran’izay niangonan’ny mpianatra, noho ny fahatahorana ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nasehony azy ny tаnany sy ny lanivoany. Dia faly ny mpianatra, raha nahita ny Tompo. Ary hoy […]