MPANAKARENA VERY, MAHANTRA VOAVONJY, MARINA VE?

« Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana, tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin’Andriamanitra! » (Efesiana 2:8) Fanontaniana miverina matetika ao antsaintsika izany, indrindra noho ny tantara ao amin’ny Soratra Masina ny amin’i Lazarosy mahantra ferena sy ilay mpanankarena. Lazarosy any amin’ny fiainana mandrakizay, ilay mpanana kosa very, may any amin’ny helo. Araka ny Teny […]

AIZA NO ALEHAKO ANIO?

« Fa handeha amin’izay rehetra anirahako anao ianao » (Jeremia 1:7). Misy isan-karazany ny fandaharam-potoana ataontsika. Ho any amin’ny dokotera aho fa tsy mety mihitsy ny fahasalamako; handeha hanao fanatanjahantena aho fa malemilemy satria efa ela no tsy niatrika izany. Maro ny fikasantsika raha vao mifoha. Ny fanontaniana dia izao: efa nametraka izany tamin’Andriamanitra ve isika? Ary […]

METY MANENINA ANDRIAMANITRA

“Ary ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafianareo, Ary miverena amin’i Jehovah Andriamanitrareo; Fa mamindra fo sy miantra Izy, Mahari-po sady be famindrampo ary manenina ny amin’ny loza,” (Joela 2:13) Rehefa manaiky isika fa nanohitra ny sitrapon’Andriamanitra ka nahatezitra Azy dia manenina Izy raha saika hanafay antsika. Amin’ny alahelo lalina ao am-pontsika (triatriaro ny […]

MISY VE NY VOAOZONA HO VERY?

« Fa fantatr’i Jehovah ny làlan’ny marina, fa ny làlan’ny ratsy fanahy kosa dia mankany amin’ny fahaverezana. » Salamo 1:6 Iza no marina? Ny marina amin’izao dia tsy misy, fa izay hamarinin’Andriamanitra no marina, izay manaiky ho ao amin’i Kristy Jesosy. – Ny ratsy fanahy dia izay tsy manaiky hamarinina. I Jodasy dia isan’izay tsy nanaiky hamarinina. […]