FITIAVANA NO LEHIBE

“Dia hoy Jesosy taminy: Mandehana hianao, ka manaova toy izany koa.” (Lioka 10:37b) Rehefa nanontany an’i Jesosy ilay mpahay lalàna iray naka fanahy Azy hoe: inona no ataony handovany ny fiainana mandrakizay. Nanontany Jesosy ny amin’izay voasoratra ao amin’ny lalàna: Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra… Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Hoy Jesosy […]

NY TRANOKO DIA TRANO FIVAVAHANA

« Ny tranoko dia trano fivavahana; fa ianareo kosa nanao azy ho zohy fieren’ny jiolahy. »(Lioka 19:46b) Miresaka izany koa ny Jeremia 7:11. Ny hoe mivavaka marina ao amin’ny Tempolin’i Jehovah dia ny : – Mitandrina tsara ny làlany sy ny ataony. – Mitsara marina ny adin’ny olona amin’ny namany. – Tsy mampahory ny vahiny, ny kamboty, […]