NY FON’I JOSEFA NANGORAKORAKA

« Ary Josefa tsy nahatsindry ny fangorakoraky ny fony intsony teo anatrehan’izay rehetra teo aminy. » (Genesisy 45:1a) Nanao ratsy an’i Josefa ny rahalahiny, nikasa hamono azy ireo, ary avy eo nivarotra azy ho andevo ka lasa tany Egipta. Jehovah anefa nomba an’i Josefa, ka nitahy azy na dia sarotra aza ny fiainana nodiaviny: Tsy nahafoy an’i […]

JESOSY MANASITRANA

«nitondra ny aretin-tsika Izy; …ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika.» (Isaia 53:4a; 5b) Jesosy manasitrana: ao amin’ny testamenta vaovao no ahitantsika izany; Fahatanterahan’ny voalaza any amin’ny testamenta taloha izany: Ny fanasitranana anefa misy karazany roa: dia ny fanasitranana ny nofo sy ny fanasitranana ny Fanahy. Hain’ny dokotera na ny olona ny manasitrana ny nofo, fa […]