Jehovah Andriamanitra miantso olona ho mpiara-miasa Aminy

Perikopa: (Matio 25:14-30) «Fa izay rehetra manana dia homena, ka hanam-be izy; fa izay tsy manana kosa, na dia izay ananany aza dia halaina aminy. » (Matio 25:29) Nisy fanoharana nataon’i Jesosy. Lehilahy miantso ny mpanompony, dia nanolotra azy ny fananany. Samy manana ny toetrany ny olona antsoina. Misy ny mahatoky raha nomena andraikitra. Mahazo …

NY ANTSO HO AN’I ZAKAIOSY

Perikopa(Lioka 19:1-10) «Ary rehefa tonga teo Jesosy, dia niandrandra ka nanao taminy hoe: Ry Zakaiosy, midina faingana; fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao Aho anio…Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very.» (Lioka19:5,10) Betsaka ny mamatotra an’i Zakaiosy satria lehiben’ny mpamory hetra izy no sady nanan-karena. Naniry hahita an’i Jesosy anefa izy. Tsy …

JESOSY SY NY ANKOHONANA KRISTIANA

Perikopa/ Marka 10:13-16 «Ary nisy nitondra zazakely ho eo aminy mba hametrahany tànana; fa ny mpianany niteny mafy ireny. Nefa tezitra Jesosy, raha nahita izany, ka hoy Izy taminy: Avelao ny zaza hanatona Ahy, ary aza rarana; fa an’ny toa azy ny fanjakan’Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa: Na zovy na zovy no tsy handray ny …