Ny anarany ataonao hoe Jesosy.

Perikopa: (Jaona 1:29-34) « …Fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany. » (Matio 1:21b) Jesosy, Andriamanitra hamonjy ny olony (voambolana fampiasa amin’i Jehovah sy ny Isiraely). Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra Izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao. Ny fahotana dia mampahory ny olona, mampiraviravy tanana. Manalemy ny lohalika. Mampahareraka ny fo. Na izany aza Jehovah dia …