VOASORATRA ANY AN-DANITRA

Perikopa: Lioka 10:17-20 «Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo hianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. Kanefa aza mifaly hianareo, satria manaiky anareo ny fanahy; fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo.» Lioka 10:19-20) Misy tolona tsy maintsy atrehin’ny mpino: tsy mitolona amin’ny nofo aman-drà …