NY ZAVATRA REHETRA DIA HAIN’NY MINO

Perikopa: Marka 9:17-29 «Ary niaraka tamin’izay dia niantso ny rain-drazazalahy ka nanao hoe: Mino aho; vonjeo aho ho afaka amin’ny tsi-finoako.» (Marka 9:24) Jesosy no mitondra amin’ny tenany ny aretintsika. Ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika. Nomeny fahefana koa ny mpianatra hanasitrana. Mitaky finoana amin’ny mpianatra anefa izany. Mitaky finoana amin’ny marary sy ny tompon’ny …