NY FANOMPOANTSIKA

« Raha misy olona manompo Ahy, dia aoka izy hanaraka Ahy, ary izay itoerako dia ao koa no itoeran’ny mpanompoko; raha misy olona manompo Ahy, dia hankalaza azy ny Ray. » (Jaona 12:26) Amin’izao fetin’ny Sampan-drofia izao, dia izao teny izao no teny ho antsika. Fotoana hiatrehana Paska, izay nanoloran’ny Tompo ny ainy teo amin’ny hazo fijaliana …

MIANDANY AMIN’IZAY MINO AZY ANDRIAMANITRA.

« Dia hoy i Maria: inty ny ankizivavin’ny Tompo; aoka ho tonga amiko araka ny teninao. Dia nandao azy ilay anjely. » (Lioka 1:38) Jehovah Andriamanitra dia miteny amintsika olombelona amin’ny alalan’ny zavaboahary sy ny asany rehetra. Eto Izy dia miteny amin’i Maria tamin’ny alalan’ny anjely nirahiny, izay mampahafantatra ny teny fikasana omen’i Jehovah an’i Maria. Ny …

NY MOFON’ANDRIAMANITRA

«Ny Raiko no manome anareo ny tena mofo avy any andanitra. Fa ny mofon’Andriamanitra dia Ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an’izao tontolo izao.» (Jaona 6:32b-33) Ny hanoanana no mariky ny tsy fahampian-tsakafo, ary raha tena maharitra izany dia mety hitarika fahafatesana. Raha toa ka lalim-paka loatra izany tsy fahampiana izany dia …

NY TENY

Perikopa: Jaona 8:31-44 « …Raha maharitra amin’ny teniko hianareo dia ho mpianatro tokoa. » (Jaona 8:31) Ny finoana dia avy amin’ny toriteny. Ny toriteny avy amin’ny tenin’i Kristy. Miresaka amin’ny Jiosy nino Azy Jesosy. Nino ireo ary dia nasain’I Jesosy haharitra amin’ny teny, tsy manaiky baikon’ny rain’ny lainga. Ny tsy mamela ny Teny hitombo ao anatiny dia …