FIADANANA HO ANAREO.

« Ary raha mbola nilaza izany izy, Jesosy nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo. Dia taitra sady raiki-tahotra izy, satria nataony fa nahita matoatoa izy Nefa hoy Jesosy taminy: nahoana no taitra hianareo? Ary nahoana no miahanahana ny fonareo? Izahao ny tanako sy ny tongotro, fa Izaho no Izy; tsapao Aho, ka …