SAMBATRA IZAY VOASARONA NY FAHOTANY

juillet 13, 2018

« Ary Abrahama nino an’Andriamanitra, ka dia nisaina ho fahamarinany izany. » (Romana 4:3b)

Ny olona tsy mandika lalàna no lazaina hoe marina. Mahagaga anefa eto amin’ity andininy ity fa ny finoan’i Abrahama an’i Jehovah dia nisaina ho fahamarinany. Ao amin’ny Salamo 32:1 dia hoe: «Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany». Jehovah no manam-pahefana hamela heloka na hanameloka ka hanary any amin’ny helo. Koa raha ny Soratra Masina no miteny fa Abrahama nino, dia nisain’i Jehovah ho fahamarinany izany, dia nohamarinina tokoa Abrahama. Mpanota isika, nefa noho ny hevitr’Andriamanitra hoe marina isika noho ny finoantsika Azy, dia mila miaritra isika (tsy faly noho ny fahotana fa miaritra sy manohitra ) ambara-paha-voasaron’izany fahotana izany. Tokony ho tsaroantsika mandrakariva ny hasarobidin’ny asan’Andriamanitra manarona ny fahotantsika, sy manamarina antsika.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

MAMELA NY FAHOTANTSIKA IZY

juillet 6, 2018

« Aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mbamin’ny ota izay malaky mahazo antsika. » Hebreo 12:1

Ny fanahiana no entana mavesatra tsy zakantsika, mitambesatra amin’ny fanahintsika. Mety mitarika amin’ny famoizam-po izany fanahiana izany ka miteraka ota. Aoka esorintsika izay rehetra entana mavesatra ary apetraka eo antongotr’i Jesosy. Ny ota no tena mahatonga fahafatesana ao anatintsika ary mamono ny Fanahy ao anatintsika. Misy ny karazana ota malaky mahazo, ota miverimberina. Inona ary no tokony ataontsika amin’izany?. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra. Aoka ho vonoina amin’ny nenina sy ny fibebahana isanandro ny fahotanatsika. Te hanafaka antsika Jesosy; mamela ny fahotantsika Izy.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

TSY NANANA OTA IZY

juin 29, 2018

« Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota; izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala Azy. » IJaona 3:6

Raha mandinika ny voasoratra ao amin’ny I Jaona 1:8 hoe: «Raha hoy isika tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatintsika» dia toy ny misy fifanoherana amin’ny hoe: ny « ao aminy dia tsy manota ». Ny azo andraisana azy dia ny hoe tsy atao fanahy iniana ny manota fa tafiditra ho azy ny fahotana, efa mihataka amin’ny fahotana fa mbola misy fahotana tonga ihany. Ilay soratra hoe Manota sy Nanota dia samy hafa. Ny manota dia manao mihitsy ilay asa. Fa ny hoe nanota na hoe manana fahotana dia azo raisina hoe iharan’ny ota. Raha mitoetra ao aminy isika dia toy ny sampana miray amin’ny foto-boaloboka. Jesosy Kristy dia tsy manota ary tsy manana ota, na dia nitondra ny otantsika aza, koa raha ao aminy isika dia tsy manota koa. Aoka ary isika hiray amin’Ilay foto-boaloboka dia tsy manota.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FIRENENTSIKA

juin 25, 2018

«raha ny oloko izay nantsoina tamin’ny anarako no ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hanasitrana ny taniny.»
(2Tantara 7:14)


MAHAY MITONDRA NY FAHALEMENTSIKA

juin 25, 2018

« Fa isika tsy manana mpisoronabe izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa Izay efa nalaim-panahy tamin’ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. » Hebreo 4:15

Fampaherezana lehibe ho an’ny olona ny nahatongavan’i Jesosy ho olona, hita maso, azo notsapain-tànana ary nahatsapa ny fifaliana, indrindra ny fahoriana izay manjo ny olombelona. Nalaim-panahy tokoa Jesosy Kristy. Ary tena nihatra taminy ny faran’izay mafy. Inona no tombony ho antsika amin’izany. Fantatr’i Jesosy tsara ny fanaintainana manjo antsika. Raha noana isika, fantatr’i Jesosy koa io hanohanana manjo antsika io. Izay rehetra manjo antsika dia tsapan’i Jesosy tsara. Misorona ho antsika Izy. Hainy ny mitondra izany eo amin’ny Ray. Tsy hain’ olombelona entina ny fahoriana nihatra taminy. Ny fahotan’izao tontolo izao no nentiny. Tsy nanota Izy: tena Andriamanitra Izy ka araka an’Andriamanitra ny fifonany ho antsika. Koa raha hino ary ianao, dia ho hitanao ny voninahitr’Andriamanitra.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FAHAMARINANAREO

juin 15, 2018

« Fa lazaiko aminareo: Raha tsy mihoatra noho ny an’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy ianareo. » Matio 5:20

Ny fanatanterahana ny lalàna na ny tsy fanatanterahana ny lalàna no maha-marina ny olona iray na tsy maha-marina azy araka izany lalàna izany. Ny fahamarinana resahin’ny bokin’ny Matio eto dia ny amin’ny fahatanterahan’ny lalàna. Ka ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo dia miezaka mafy ny amin’ny fanatanterahana izany. Ny manahirana ny amin’ny ezaka avy amin’ny tena hanatanterahana ny lalàna dia noho izy mampirehereha, ary izany indrindra no nanjo ireo Fariseo sy mpanora-dalàna. Ny bokin’ny Romana kosa dia manambara hoe: «Ny marina amin’ny finoana no ho velona» (Romana 1:17b). Io no tena lalana marina ahazoana ny fahamarinana. Ny finoana an’i Jesosy Kristy no mamonjy ny olona amin’ny Fahasoavana, fa tsy avy amin’ny asa. Kristy no nahatanteraka ny lalàna. «Izy no làlana sy Fahamarinana ary fiainana» (Jaona 14:6a)
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

HIANAREO ATO AMIKO

juin 7, 2018

« Amin’izany andro izany dia ho fantatrareo fa Izaho ao amin’ny Raiko, ary hianareo ato amiko, ary Izaho ao aminareo. » Jaona 14:20

Zava-dehibe tokoa ny hahafantarana fa Jesosy ao amin’ny Rainy. Mampianatra ny fifandraisan’ny Zanaka sy ny Ray izany. Izay raisintsika avy amin’i Jesosy dia raisintsika avy amin’ny Ray, satria Jesosy dia ao amin’ny Ray. Ary hianareo ato amiko hoy Jesosy. Ny mpianatr’i Jesosy dia ireo izay nantsoiny ka nanaiky hanaraka Azy. Ondriny mihaino ny feony ary manaraka izay alehany, manaiky ny sitrapony. Hianareo ato amiko. Manana tombotsoa lehibe tokoa izay ao amin’i Kristy Jesosy: tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy. « Izaho ao aminareo. » Ny Fanahy Masina ao anatin’izay ao amin’i Kristy Jesosy. Mbola mariky ny fanetren-tena ny haneken’ny Fanahy Masina hiditra ao anatintsika. Aoka isika hifaly raha isan’izay lazain’i Jesosy hoe ao aminy ary Izy ao amintsika.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.