SAROBIDY NY FOTOANA

mars 22, 2019

« Mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin’ny nofo araka ny filàn’ny olona intsony, fa araka ny sitrapon’Andriamanitra. » (I Petera 4:2)

Ny Fanahy Masina miasa ao ampontsika no mahatonga antsika hanana fo nofo, tsy ho mafy tahaka ny vato, ka mampahafantatra antsika ny sitrapon’Andriamanitra. Fa hoy ny Soratra Masina: “Dia homeko fo iray izy, ary hasiako fanahy vaovao ao anatinareo; ary hesoriko amin’ny nofony ny fo vato, ka homeko fo nofo izy,” (Ezekiela 11:19). Ny Tenin’Andriamanitra koa no milaza fa ny sitrapon’Andriamanitra dia izay tsara, sady ankasitrahana, no marina. Ny fanekena ny Teny no mampiavaka ny kristiana amin’ny jentilisa. Tsy mitovy intsony ny fanaon’ny olona tarihin’ny Fanahy Masina sy ny fanaon’ny jentilisa. Hoy Jesosy amintsika anio, ampy izay ny andro lasa nanaovana ny fanaon’ny jentilisa, nandaniana ny andro amin’ny filàn’ny nofo. Aoka ho laniantsika araka ny sitrapon’Andriamanitra ny andro sisa iainantsika. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

LEHIBE NY FINOANAO

mars 15, 2019

« Ravehivavy, lehibe ny finoanao; tongava aminao araka izay irinao. Dia sitrana ny zanany vavy tamin’izay ora izay. » (Matio 15:28b)

Avy aiza ny finoan’ity vehivavy ity?
Raha ny marina dia avy amin’izay ren’ny sofiny. Mety avy amin’izay efa hitan’ny masony koa…Fa ny lazain’ny Soratra Masina dia hoe: «Ny finoana dia avy amin’ny Toriteny, ary ny toriteny avy amin’ny tenin’i Kristy» (Romana 10:17). Kananita ity vehivavy ity nefa nino ny asa efa nataon’i Jesosy. Ary nino izy fa mahay manasitrana ny zanany vavy Jesosy. «Mamindrà fo amiko, Tompoko, zanak’i Davida o» (Matio 21:22b). Tsy azo nohozongozonina ny finoany. Roahy izy, fa miantso mafy ato aoriantsika hoy ny olona. Tsy niala ravehivavy. Tompoko o! vonjeo aho hoy izy. Hoy Jesosy: tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an’ny amboakely. Tsy niala ihany izy fa vao mainka namaly hoe: Fa na dia ny amboakely aza mba mihinana izay sombintsobiny latsaka avy amin’ny latabatry ny tompony. Tsy matin-kambo fa manetri-tena: hafa firenena nefa mandady amin’i Jesosy. Mahazaka teny maharary. Aminy: Jesosy mahasitrana ny zanany.
Aiza ny finoantsika amin’izany rehetra izany? Misy olana lehibe ve eo amin’ny fiainanao? Aminao: Jesosy dia mahavaha olana. Misy aretina mafy mihàtra aminao, na amin’ny zanakao, na amin’ny olona akaiky anao? Aminao? Mahasitrana azy ve Jesosy? Ry havana, te hiteny aminao koa Jesosy: Lehibe ny finoanao.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

IZY TSY MAINTSY MITOMBO

mars 8, 2019

« Dia ho tahaka izany ny teniko izay aloaky ny vavako: tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin’izay ampandehanako azy. » (Isaia 55:11)

Jesosy Ilay Teny tonga nofo, ary tsy niverina tany amin’ny Ray naniraka Azy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrany ary ambinina amin’izay ampandehanany Azy. Efa tanteraka tokoa izany ary mbola mitohy hatramin’izao ny fahatanterahany. Nanetry tena tokoa Jesosy, fa ny Ray no nanandratra Azy.
Mpanomponompon’Andriamanitra malagasy iray nanao asana pastora voatendry amin’ny toerana sarotra dia sarotra satria toa tany efitra no sady be olon-dratsy. Na dia tena tanora dia tanora aza izy, dia niseho tao anaty fotoana fohy ny vokatry ny asa nampanaovin’Andriamanitra azy. Nazoto niaraka tamin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny vavaka ary tsy nisaraka tamin’ny Teny izy. Vahoaka aman’hetsiny no tonga nitady ny Tenin’Andriamanitra sy ny sitrapony tamin’izany ary nahita ny fahasoavan’ny Tompo. Na dia any anefitra aza dia hain’ny Ray ny manambina ny teniny ary manatanteraka ny sitrapony.
I Paoly dia nasiana tsilo tamin’ny nofo kanefa hoy ny Tompo taminy: Ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny heriko dia tanterahina amin’ny fahalemena. Izaho sy hianao koa dia irahin’i Jesosy. Mba tsy ho fo ivezivezen’ny fomban’izao tontolo izao ka ho voahitsakitsaka ny Teny nafafy tao, ary hotsaingohan’i Satana mora foana, na ho fo faly dia faly mandray ny Teny nefa tsy manampaka dia ho faty fotoana vitsy, na ho fo feno fanahiana na fitiavan-karena na feno ny fahafinaretan’izao fiainana izao ka tsy mitondra vokatra. Fa ho fo nofo manaiky ho voatsindron’ny Tenin’Andriamanitra marina ka hamoa amin’ny faharetana. Ny Fanahy Masina anie hiasa ao anatin’ny fontsika. Amen.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FANJAKAN’NY LANITRA

mars 4, 2019

« Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voa tsara tany an-tanimbary; fa raha natory ny olona, dia avy ny fahavalony ka namafy voan-tsiparifary teny amin’ny vary dia lasa nandeha. » (Matio 13:24-25)

Fanoharana iray ny amin’ny fanjakan’ny lanitra ny famafazana voa tsara. Avy amin’Andriamanitra ny voa tsara. Mety Izy mihitsy no mamafy, mety maniraka mpamafy Izy, ary Jesosy Kristy Zanany dia namafy voa tsara tokoa. Mety maniraka olona koa Izy dia ny olona izay mety ho irany. Ny voan-tsiparifary dia avy amin’ny fahavalo, dia i satana. Satana dia afaka mamafy ary maniraka olona izay mety ho irany koa izy. Ny mpamboly dia mifidy ny voa tsara mba hanantena hahazo vokatra tsara. Fa misy kosa ny fotoana izay tsy maha eo azy, ohatra eto ny mandeha matory. Eo no manararaotra ny fahavalo. Ho antsika zanak’Andriamanitra dia mila mitandrina ny amin’ny voa izay efa nafafintsika, ilaina ihany ny fanarahana maso izay efa voafafy. Ratsy tokoa ny fahavalo mikendry fanakorontanana ohatra ka hahatonga fahasimbana. Ny amin’ity fanoharana ity dia navelan’ilay tompon-tany haniry eo ny voa tsara sy ny tsiparifary mba tsy ho voaongotra ny voa tsara. Mamindra fo tokoa Andriamanitra fa,amin’ny farany tsy maintsy avahany ny vary sy ny tsiparifary: ny vary atao an-tsompitra, ny tsiparifary atao anaty afo dorana. Mba ho vary tokoa isika atao antsompitra, fa tsy tsiparifary ho dorana amin’ny andro farany. Aoka handray fanapahan-kevitra hentitra isika.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

FAHASOAVANA SA ASA

février 22, 2019

« Tsy mahazo manao izay tiako amin’ny ahy va aho? Ratsy va ny masonao, satria tsara aho? Dia toy izany, ny farany ho voalohany, ary ny voalohany ho farany.. » (Matio 20:15-16)

Ny famonjena antsika dia fahasoavana, omena antsika maimaimpoana fa tsy avy amin’ny asa. Famonjena azo avy amin’ny fandraisana an’i Jesosy Kristy amin’ny batisa amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Raha misy mamoha ny varavarana dia hiditra ao aminy Aho hoy Jesosy. (Apokalypsy 3:20b).
Jesosy Kristy no Ilay fanorenana tsara izay natao. Tsy misy fanorenana hafa. Hoy Izy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana (Jaona 14:6a). Rehefa nandray famonjena isika dia ny karama raisina iray ihany: fiainana mandrakizay. Rehefa manana an’i Jesosy ao anaty (voapetraka ny fanorenana), rehefa zanak’Andriamanitra isika dia miditra amin’izay ny asa. Inona no aorintsika eo amboniny? Volamena, sa volafotsy sa hazo sa bozaka sa mololo. Izay aorina eo ambony dia ho zahàna toetra eo amin’ny afo. Andriamanitra no mizaha toetra. Raha volamena na volafotsy no aorintsika eo dia vao maika miseho ny hatsaràny. Raha hazo, na bozaka, na mololo kosa dia ho levon’ny afo ka ho matiantoka. Fa asan’Andriamanitra isika, voaforona tao amin’i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Famoronana vaovao no namoronana antsika, ary namboariny mba handehanana eo aminy. Aoka ary isika tsy ho variana hitsikera ny ataon’ny Ray eo amin’ny fiainantsika fa hiezaka handeha amin’ny lalana efa namboariny, dia ny asa tsara tsy ho levon’ny afo. Amen!
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

AZO VONOINA VE NY FANAHY AO ANATY?

février 15, 2019

« Aza mamono ny Fanahy. » 1 Tesaloniana 5:19

Teo amin’ny fiterahan’ny rano sy ny Fanahy antsika isika no nahazo ny maha zanak’Andriamanitra antsika. Izay nateraky ny nofo dia nofo, ka na dia zaza aza dia nofo ihany satria nateraky ny nofo. Ny rano sy Fanahy miaraka no batisa iterahan’Andriamanitra antsika. Manomboka eo no velona ao anatintika ny Fanahy. Lasa zanak’Andriamanitra isika. Mandray anjara eo amin’ny fiainantsika ny Fanahy. Miteny ao anatintsika Izy. «Ny Fanahy dia miara-milaza amin’ny fanahintsika fa zanak’Andriamanitra isika» (Romana 8:16). Raha mihaino ny Fanahy isika dia ho velona araka ny ny Fanahy ary handeha araka ny Fanahy. Mila velomina ny Fanahy: omena sakafo dia ny Tenin’Andriamanitra: «Tsy ny mofo ihany no iveloman’ny olona fa ny Teny rehetra aloaky ny vavan’Andriamanitra.» (Matio 4:4). Ilaina ny firaisan’aina Aminy. Ny firaisana amin ‘ny foto-boaloboka sy ny sampana dia ny vavaka ataontsika tsy mitsahatra. Raha tapaka ny firaisana dia maina ny sampana. Ho faty ny Fanahintsika. Toy izany koa ny firaisana latabatra Amin’i Jesosy, dia ny sakramentan’ny Fanasan’ny Tompo. Ny nofo manohitra ny Fanahy, ny Fanahy manohitra ny nofo, mifanohitra izy roroa. Ny hamantarana ny Fanahy dia ny vokatra. «Fa ny vokatry ny Fanahy dia fitiavana, fifalina, fiadanana, fahari-po fahamoram-panahy, fanaovan-toa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po,… » (Galatiana 5:22). Koa raha ny fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana fanompoan-tsampy, fifampiandanina, fitokotokoana, fahamamoana,…dia mamono ny Fanahy izany. Raha namono ny Fanahy isika dia tokony hifona amin’Andriamanitra ary hamelona ny Fanahy indray ao anatintsika ka hiverina ho tia ny Teny, ho tia vavaka sy hiray latabatra Aminy. Jesosy hanome hery antsika.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

TAFIO-DRIVOTRA

février 8, 2019

« Ary, indro, nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin’ny ranomasina, ka dia nila ho voasafotry ny alon-drano ny sambokely; fa Izy natory. » Matio 8:24

Nanaraka an’i Jesosy an-tsambokely ny mpianatra. Ireto toe-javatra telo ireto no homarihintsika: Voalohany dia ny fisian’ny tafio-drivotra mafy:
Tsy mandeha ho azy ny fanarahana an’i Jesosy. Aoka ho vonona hiatrika ny zava mitranga rehefa manaraka Azy. Tsy hoe làlana tsara sy mora arahina ny fanarahana an’i Jesosy, fa misy sedra ny finoana. Tsarovy fa Jesosy tany am-panombohana ny asany dia nalain’ny devoly Fanahy ary nandresy Izy. Tamin’ny faharoa dia mila ho voasafotry ny alon-drano ny sambokely: Mety hampivadim-po ny fijery ny zava-misy. Kely ny sambo, nefa ny tafio-drivotra tonga mafy tamin’ny ranomasina. Nihorohoro mafy ny mpianatra. Fahatelo kosa dia Jesosy natory: Tsy manaitra an’i Jesosy akory ve ny feo maherin’ny rivotra? Ny Fidoboky ny onja be mianjera ve tsy henony? Toy ny torimason-jaza ny torimason’i Jesosy satria nino ny fitondran’ny Rainy Izy. Tsy mba nanan-tahotra Izy. Fantatsika ny tohin’ny tantara fa nofohazin’ny mpianatra Jesosy ary nampitony ny rivotra Izy. Ny tian’i Jesosy ataontsika mpianany koa raha misy zava-tsarotra dia ny hino fa eo foana Izy, tsy mivadi-po na hatahotra ary hiantso Azy hatrany na rahoviana na rahoviana. Fa hoy mantsy ny teniny: Raha mita ny rano hianao, dia homba anao Aho; ary raha mita ny ony hianao, dia tsy hanafotra anao izy. Ny Tompo Jesosy hampahery antsika.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.