MIHINANA, TSY MIHINANA, IZA NO MARINA?

« Ny anankiray mino, fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy, fa ny anankiray kosa malemy finoana, ka dia mihinana zava-maniry ihany. Aoka ny mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana; ary aoka kosa ny tsy mihinana tsy hitsara ny mihinana; fa Andriamanitra no efa nandray azy. » (Romana 14:2-3) Manova zavatra betsaka eo amin’ny fiainan’ny olona iray […]

RAY MPAMINDRA FO

« Aoka ho mpamindra fo hianareo mba ho tahaka ny Rainareo, Mpamindra fo. » (Lioka 6:36) Ny Kristiana dia manana Ray mpamindra fo, Jehovah no anarany. Ray mandray ho an’ny tenany izay manjo ny zanany. Tian’I Jesosy hananan’ny kristiana koa izany toetra mpamindra fo izany. Amin’ny maha Andriamanitra Azy dia afaka manafay na mamindra fo amin’ny zanany […]

NY FODIAN’NY FIFALIANA AMIN’ANDRIAMANITRA

« Ny fo torotoro sy mangorakoraka Andriamanitra o, tsy mba ataonao tsinontsinona. » (Salamo 51:17b) Inona moa izany fo torotoro sy mangorakoraka izany? Efa akaiky ny alahelo mafy ao am-po izany. Azo ambara hoe fanenenana mafy. Raha ny eto amin’ity Salamo faha 51 ity dia ny fifonan’ny olona iray nanohitra ny sitrapon’Andriamanitra na nanota ka nahatezitra an’Andriamanitra. […]

MPANAKARENA VERY, MAHANTRA VOAVONJY, MARINA VE?

« Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana, tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin’Andriamanitra! » (Efesiana 2:8) Fanontaniana miverina matetika ao antsaintsika izany, indrindra noho ny tantara ao amin’ny Soratra Masina ny amin’i Lazarosy mahantra ferena sy ilay mpanankarena. Lazarosy any amin’ny fiainana mandrakizay, ilay mpanana kosa very, may any amin’ny helo. Araka ny Teny […]

AIZA NO ALEHAKO ANIO?

« Fa handeha amin’izay rehetra anirahako anao ianao » (Jeremia 1:7). Misy isan-karazany ny fandaharam-potoana ataontsika. Ho any amin’ny dokotera aho fa tsy mety mihitsy ny fahasalamako; handeha hanao fanatanjahantena aho fa malemilemy satria efa ela no tsy niatrika izany. Maro ny fikasantsika raha vao mifoha. Ny fanontaniana dia izao: efa nametraka izany tamin’Andriamanitra ve isika? Ary […]

METY MANENINA ANDRIAMANITRA

“Ary ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafianareo, Ary miverena amin’i Jehovah Andriamanitrareo; Fa mamindra fo sy miantra Izy, Mahari-po sady be famindrampo ary manenina ny amin’ny loza,” (Joela 2:13) Rehefa manaiky isika fa nanohitra ny sitrapon’Andriamanitra ka nahatezitra Azy dia manenina Izy raha saika hanafay antsika. Amin’ny alahelo lalina ao am-pontsika (triatriaro ny […]

MISY VE NY VOAOZONA HO VERY?

« Fa fantatr’i Jehovah ny làlan’ny marina, fa ny làlan’ny ratsy fanahy kosa dia mankany amin’ny fahaverezana. » Salamo 1:6 Iza no marina? Ny marina amin’izao dia tsy misy, fa izay hamarinin’Andriamanitra no marina, izay manaiky ho ao amin’i Kristy Jesosy. – Ny ratsy fanahy dia izay tsy manaiky hamarinina. I Jodasy dia isan’izay tsy nanaiky hamarinina. […]

NY FITSANGANAN’NY TOMPO

«Ary rehefa harivan’ilay andro voalohany amin’ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran’izay niangonan’ny mpianatra, noho ny fahatahorana ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nasehony azy ny tаnany sy ny lanivoany. Dia faly ny mpianatra, raha nahita ny Tompo. Ary hoy […]

NY FANDRESENA

« Ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. » 1Jaona 5:4 Rehefa maty Jesosy dia reraka ny fon’ny manodidina Azy. Trotraka ny mpianatra, teo koa ny fon’ny reny niteraka, sns…Soa ihany fa natsangana tamin’ny maty Kristy. Velona Jesosy. Velona niaraka tamin’izany fitsanganany izany koa ny finoantsika. Hery entintsika mandresy izao tontolo izao ny finoantsika […]

NY RAN’I JESOSY

« Ary ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin’ny trano izay itoeranareo; ary raha mahita rà Aho, dia handalo anareo, ka tsy hisy loza handringana anareo, raha mamely ny tany Egypta Aho. » (Eksodosy 12:13) Tamin’ny andron’ny Testamenta Taloha no nisy an’io. Atentina amin’ny tolàm-baravaran’ny trano itoeran’ny olon’Andriamanitra ny ran’ny zanak’ondry tsy misy kilema. Ankehitriny […]