TSY MANDRAFY AN’ANDRIAMANITRA

novembre 9, 2018

« Ary mamaly miharihary izay mandrafy Azy amin’ny fandringanana azy; tsy hitaredretra Izy ny amin’izay mandrafy Azy, fa hamaly azy miharihary. » (Deotornomia 7:10)

-Ny tsy fandrafiana an’Andriamanitra:
1- Tsy fanaovana andriamani-kafa:
Mivantana: ny fiantsoana na fahatokiana fanahy hafa hitondra fitahiana dia fandrafiana an’Andriamanitra. Hoy ny teniny hoe: «tsy misy andriamanitra eto amiko.» (Deotornomia 32:39b)
Ankolaka: mahatoky zavatra hafa mihoatra noho Jehovah sy Jesosy ary ny Fanahy Masina. Tia vola na zavatra hafa mihoatra noho Andriamanitra.
2- Mitandrina ny didiny. Raha tsy mitandrina ny didiny isika dia mandrafy an’Andriamanitra. Raha mangalatra ny zavatry ny namantsika isika dia mandrafy an’Andriamanitra satria Izy no tompon’ny zavatra rehetra ary Izy no manome ary Izy no maka. Raha mijangajanga isika dia mandrafy an’Andriamanitra satria tsy nomena antsika nefa iarahantsika. Raha tsy manaja Ray aman-dReny isika dia mandrafy an’Andriamanitra satria ireo no solontenan’Andriamanitra.
Raha aravona dia ny fitiavana an’Andriamanitra no tsy fandrafiana Azy.
3- Mamaly miharihary izay mandrafy Azy Izy hatramin’ny taranaka.
Aoka ary isika hitandrina ny fifidianany antsika fa «Zavatra mahatahotra ny ho azon’ny tanan’Andriamanitra velona. » (Hebreo 10:31)
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

FANAKA HOMEM-BONINAHITRA

novembre 2, 2018

« Aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran’ny Tompo hiala amin’ny ratsy. » (II Timoty 2:19b)

– Fanakem-pinoana:
Ny fanononana ny anaran’ny Tompo dia fanekem-pinoana. Mivoaka eo amin’ny vavantsika ny finoana ao anatintsika. Raha manonona ny anaran’Andriamanitra amin’ny vavantsika isika dia mivoaka eo amin’ny vavantsika hoe: izany tokoa Izy amintsika. Raha manonona isika hoe: Andriamanitra Ray o, dia izany tokoa Izy amintsika.
– Aoka ary isika hitandrina ny fanekena ataontsika amin’Andriamanitra fa ny Tompo mahalala ny Azy.
– Raha mahatandrina ny fanekentsika Aminy isika dia ho fanaka homem-boninahitra. Fa ao amin’ny trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao, fa fanaka hazo sy tany koa, ny sasany homem-boninahitra, ary ny sasany halam-baraka. Koa rehefa nohamasinina ary isika dia aoka ho voavoatra ho amin’ny asa tsara rehetra. Amen.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

SAHY …

octobre 26, 2018

« Koa aoka isika hanatona ny seza fiandrianan’ny fahasoavana amin’ny fahasahiana, mba hahazoantsika famindrampo sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin’izay andro mahory. » (Hebreo 4:16)

Misy fotoana eo amin’ny fiainana izay mahavery hevitra antsika tokoa. Eny, mitady hamoy fo aza. Aoka anefa isika ho sahy.
SAHY manatona ny seza fiandrianan’ny fahasoavana amin’ny fahasahiana noho ny amin’ny ràn’i Jesosy. Ny ràn’i Jesosy mantsy no manam-pahefana hanadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra, ka hanana fo voadio ho afaka amin’ny fieritreretana ratsy sy ho tena voasasa amin’ny rano madio.
SAHY satria Kristy Jesosy dia natao Mpisoronabe mitandrina ny tranon’Andriamanitra, nanao làlana ho antsika dia làlana vaovao sady velona namaky teo amin’ny efitra lamba, dia ny nofony.
SAHY satria raha mihemotra koa isika dia mihemotra ho amin’ny fahaverezana, ary « Zavatra mahatahotra ny ho azon’ny tanan’Andriamanitra velona» ny amin’izany fihemorana izany. Koa raha sarotra ary ny manjo antsika amin’izao ora izao, izay mety heverintsika hoe andro mahory mihitsy, aoka isika ho sahy hanatona ny seza fiandrianan’ny fahasoavany.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

TOETRA VAOVAO

octobre 19, 2018

« Ary efa notafianareo ny toetra vaovao, izay havaozina ho amin’ny fahalalàna tsara araka ny endrik’Izay nahary azy. » (Kolosiana 3:10)

Inona moa ny hoe toetra taloha: fitondran-tena tamin’ny filan’ny nofo isan-karazany, fanaovana ny danin’ny nofo, danin’ny saina. Ny fanaovana izany no mahatonga ny olona ho zanaky ny fahatezerana na koa mitoetra eo ambany fahatezeran’Andriamanitra. Ankehitriny isika dia tokony tsy mivelona amin’izany danin’ny nofo sy ny saina izany intsony, fa miaina amin’ny tahotra an’Andriamanitra. Fiainam-pahafatesana ny fiainana amin’ny danin’ny nofo sy ny saina ka mampitanondrika noho ny vesatry ny fahotàna. Tsy mahatràka mijery ny endrik’Ilay nahary, ary izay mety ho fahalalàna dia tsy mitondra afa-tsy ho amin’ny fahafatesana. Nahalala nanatona an’i Jesosy ihany ilay vehivavy nanana fanahy mahafarofy valo ambin’ny folo taona. Ary rehefa nametrahan’i Jesosy tànana izy dia sitrana niaraka tamin’izay. Ny fanasitrana ataon’i Jesosy no ahazoana fahavelomana hialàna amin’ny fahafatesana. Koa na dia tsy manankery aza isika, dia ny fanekentsika hametrahan’i Jesosy tànana no hanasitranana antsika. Ny tenin’Andriamanitra omban’ny Fanahy Masina ekentsika hanasitrana sy hanavao ny fontsika no iray amin’ny tànan’Andriamanitra manala antsika amin’ny fahafatesana.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

FITIAVANA NY RAY

octobre 12, 2018

« Aza tía izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin’izao tontolo izao. Raha misy olona tía izao tontolo izao, dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny Ray » (1Jaona 2:15)

Isika tía ny Ray rehefa tsapantsika ny fitiavany antsika. Raha tía izao tontolo izao isika día tsy ho tsapantsika mihintsy izany fitiavany izany. Inona moa ny zavatra eo amin’izao tontolo izao fa tsy ny filàn’ny nofo sy ny filàn’ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao. Raha ny filazan’ny Soratra Masina azy dia manafintohina antsika izao tontolo izao, mampianjera noho ny amin’ny vola, ny voninahitra sy ny filàna samihafa. Hoy koa ny Teny hoe: «Aza manaraka ny fanaon’izao tontolo izao» (Romana 12:2a). Ny fitiavana ny Ray kosa, eny ny Fitiavan’ny Ray no famonjena ho antsika. Aoka ary hofikirintsika mafy ny fitiavan’ny Ray ary hafointsika ny filàna eto amin’izao tontolo izao. Sarotra ve izany hoy ianao? Teniny ny hoe: «Raha miray amiko hianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angataho izay tianareo na na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany» (Jaona 15:7).
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

TAHAKA NY ZAZA

octobre 5, 2018

« Koa na zovy na zovy no hanetry tena tahaka ity zazakely ity, dia izy no lehibe indrindra amin’ny fanjakan’ny lanitra. » Matio 18:4

Manetry tena ny zaza. Manaiky izay zava-misy izy. Manaiky antsoin’i Jesosy hankeo Aminy ka manaiky apetraka eo afovoany. Na dia ny fanekena hankeo amin’i Jesosy aza dia sarotra amintsika indrindra ny manetry tena. Manakana izany ny asan’ny Satana, tsy faly izy. Sarotra ilay teny hoe Lehibe indrindra amin’ny fanjakan’ny lanitra. Anaram-boninahitra izany. Ary raha fanetren-tena no resahina dia iza tokoa moa no nanetry tena tahaka an’i Jesosy. Koa raha mandray ny zaza amin’ny anaran’i Jesosy isika dia mandray AZY. Raha manetry tena ao amin’i Jesosy isika dia manana ny fiainana mandrakizay. Koa raha tsy mandray ny zaza amin’ny anaran’i Jesosy isika dia tsy mandray an’i Jesosy. Mba tsy isika anie no hanatonana vato lehibe ka alefa any an-dranomasina. Aoka isika handray an’i Kristy Jesosy mandrakariva. Amen. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MITONDRA INONA NY FAHAFATESANA?

septembre 28, 2018

« Fantaro ankehitriny fa Izaho dia Izaho no Izy, ka tsy misy andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona, ary Izaho no maharatra sy mahasitrana, ka tsy misy mahafaka amin’ny tànako. » Deotornomia 32:39

Aoka tsy ho adino fa ny Soratra Masina dia manambara fa fahafatesana no tambin’ny ota, ary ny olona rehetra dia mandalo izany fahafatesana izany satria tsy misy marina na dia iray aza. Raha ara-tsiansa dia maty ny olona iray rehefa mijanona tsy mitempo intsony ny fo, na tsy misy aina intsony. Fomba filazan’ny Soratra Masina azy ny hoe: « alaina aminao ny fanahinao » jereo Lioka 12:20. An’ Andriamanitra anefa ny fahefàna ny amin’ny fahafatesana, ary voalaza eto fa Izy no mahafaty sy mahavelona. Tsy misy mahafaka izany amin’ny tànany. Tandindon’ny fahafatesana ny torimaso raha ny fifohazana indray no sary raisina eto. Mitondra fialan-tsasatra ny torimaso. Raha ny ara-panahy, ho an’ny olona ao amin’ny Tompo dia mitondra fanavotana ny fahafatesana. Ho an’ny olona tsy manana ny Tompo kosa dia mitondra fiandrasana mahatahotra ny fahafatesana. Araraotina ny fahavelomana hibebahana. Tokony hanana ny Tompo Jesosy isika na matory na mifoha, amin’izay tsy ho tafasaraka aminy isika amin’ny fotoana rehetra ahavelomantsika.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.