MANANA FIRAISANA AMIN’ANDRIAMANITRA

« Fa ianao kosa raha mivavaka, dia midira ao amin’ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ny Rainao, izay ao amin’ny mangingina; ary ny Rainao, izay mahita ao amin’ny mangingina, no hamaly anao. » (Matio 6:6) Amin’ny fifaliana lehibe no ahatsapantsika fa mampianatra antsika hivavaka Jesosy. Tena firaisana amin’Andriamanitra Ray tokoa ny vavaka. Resaka ataontsika …

ONIN’NY RANO VELONA.

« Izay mino Ahy dia hisy onin’ny rano velona hiboiboika avy ao an-kibony, araka ny voalazan’ny Soratra Masina. » (Jaona7:38) Tena ilain’ny vatan’ny olombelona ny rano, ary mitarika ho amin’ny fahafatesana mihitsy ny tsy fahampian-drano amin’ny vatana. Ny Soratra Masina eto dia miresaka onin’ny rano velona, fa onin’ny rano velona miboiboika avy ao an-kibon’ny olona. Araka ny …

NY FANDRESENA

« Ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. » (1Jaona 5:4) Rehefa maty Jesosy dia reraka ny fon’ny manodidina Azy. Trotraka ny mpianatra, teo koa ny fon’ny reny niteraka, sns…Soa ihany fa natsangana tamin’ny maty Kristy. Velona Jesosy. Velona niaraka tamin’izany fitsanganany izany koa ny finoantsika. Hery entintsika mandresy izao tontolo izao ny finoantsika …

JEHOVAH MANDINIDINIKA NY ONDRINY

« Izaho no vavahady; raha izaho no hidiran’ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. » (Jaona 10:9) Tsy foin’Andriamanitra isika ka nanolotra ny tenany Izy ho antsika tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany. Jesosy Kristy dia milaza ny tenany ho vavahady. Amin’ny lafiny iray dia fanetren-tena avy aminy izany, satria dikaina mandrakariva ny …

FIADANANA HO ANAREO.

« Ary raha mbola nilaza izany izy, Jesosy nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo. Dia taitra sady raiki-tahotra izy, satria nataony fa nahita matoatoa izy Nefa hoy Jesosy taminy: nahoana no taitra hianareo? Ary nahoana no miahanahana ny fonareo? Izahao ny tanako sy ny tongotro, fa Izaho no Izy; tsapao Aho, ka …

NY FANOMPOANTSIKA

« Raha misy olona manompo Ahy, dia aoka izy hanaraka Ahy, ary izay itoerako dia ao koa no itoeran’ny mpanompoko; raha misy olona manompo Ahy, dia hankalaza azy ny Ray. » (Jaona 12:26) Amin’izao fetin’ny Sampan-drofia izao, dia izao teny izao no teny ho antsika. Fotoana hiatrehana Paska, izay nanoloran’ny Tompo ny ainy teo amin’ny hazo fijaliana …

MIANDANY AMIN’IZAY MINO AZY ANDRIAMANITRA.

« Dia hoy i Maria: inty ny ankizivavin’ny Tompo; aoka ho tonga amiko araka ny teninao. Dia nandao azy ilay anjely. » (Lioka 1:38) Jehovah Andriamanitra dia miteny amintsika olombelona amin’ny alalan’ny zavaboahary sy ny asany rehetra. Eto Izy dia miteny amin’i Maria tamin’ny alalan’ny anjely nirahiny, izay mampahafantatra ny teny fikasana omen’i Jehovah an’i Maria. Ny …

NY MOFON’ANDRIAMANITRA

«Ny Raiko no manome anareo ny tena mofo avy any andanitra. Fa ny mofon’Andriamanitra dia Ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an’izao tontolo izao.» (Jaona 6:32b-33) Ny hanoanana no mariky ny tsy fahampian-tsakafo, ary raha tena maharitra izany dia mety hitarika fahafatesana. Raha toa ka lalim-paka loatra izany tsy fahampiana izany dia …

NY TENY

Perikopa: Jaona 8:31-44 « …Raha maharitra amin’ny teniko hianareo dia ho mpianatro tokoa. » (Jaona 8:31) Ny finoana dia avy amin’ny toriteny. Ny toriteny avy amin’ny tenin’i Kristy. Miresaka amin’ny Jiosy nino Azy Jesosy. Nino ireo ary dia nasain’I Jesosy haharitra amin’ny teny, tsy manaiky baikon’ny rain’ny lainga. Ny tsy mamela ny Teny hitombo ao anatiny dia …

NY ZAVATRA REHETRA DIA HAIN’NY MINO

Perikopa: Marka 9:17-29 «Ary niaraka tamin’izay dia niantso ny rain-drazazalahy ka nanao hoe: Mino aho; vonjeo aho ho afaka amin’ny tsi-finoako.» (Marka 9:24) Jesosy no mitondra amin’ny tenany ny aretintsika. Ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika. Nomeny fahefana koa ny mpianatra hanasitrana. Mitaky finoana amin’ny mpianatra anefa izany. Mitaky finoana amin’ny marary sy ny tompon’ny …