NY FANOAVANA MARINA NY TENY

avril 12, 2019

« Aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. » Lioka 1:38

Anjely tonga miresaka aminao: tsy mahazatra izany ary tsy mahagaga raha natahotra i Maria. Hoy ilay anjely: aza matahotra. Fanahiana sy tahotra no mahazo antsika rehefa zavatra tsy mahazatra no mitranga. Mampitony antsika amin’izany Andriamanitra. Misy tenin’Andriamanitra tonga amintsika ve eo amin’ny toe-javatra izay tena ilàntsika ny hevitry ny Tompo Jesosy? Aoka isika tsy hanahy fa hain’Andriamanitra ny zavatra rehetra ary tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra Ataony. Fahasoavana lehibe ho antsika ny hoe: mahita fitia eo anatrehan’Andriamanitra: voambolana mahafinaritra tokony hahafaly antsika izany. Tia antsika Izy. Aoka isika hanana ny Fanahin’ny fanekena ny tenin’Andriamanitra. Toy izany no nataon’I Maria. “Aoka ho tonga amiko araka ny teninao” Lioka 1:38. Hoy ny teny hoe: “Izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra” (Jaona 1:12). Ny zanak’Andriamanitra no mahita fitia eo anatrehan’Andriamanitra. Aoka ary isika handray an’I Jesosy dia hahita fitia eo anatrehany, ary hanaiky ny teniny ka hilaza hoe: aoka ho tonga amiko araka ny Teninao. Izay no fanoavana marina ny Teniny. Jesosy hampahery antsika.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

NY FANAHY MASINA MIADY AMIN’NY FANAHY RATSY

avril 8, 2019

« Jesosy namoaka demonia moana. Ary rehefa nivoaka ny demonia, dia niteny ilay moana. » Lioka 11:14

Ny demonia dia fanahy ratsy. Mitondra aretina maro samy hafa izy, ary moana no aretina entiny eto. Mampahory antsika ny demonia (cf Mat 15:22) Noho izy mpampahory ny olona dia tsy maintsy avoaka tsy hitoetra ao anatintsika: tenin’i Jesosy mihitsy io, « Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoahy ny demonia; » (Matio 10:8). Ny Fanahy Masina sy ny anaran’i Jesosy no amoahana ny demonia. Koa raha ny Fanahy Masina no amoahana ny demonia dia tonga ao anatin’ny olona ny fanjakan’Andriamanitra. Jesosy, ny Fanahy Masina dia mahery lavitra noho ny demonia. “Ary niteny mafy azy Jesosy, dia nivoaka taminy ny demonia” (Matio 17:18) Fanafahana ny olona amin’ny lafiny rehetra tokoa ny famoahana ny demonia ao anatiny. Misandoka mantsy i Satana ka te hanao ny olona ho tranony, ho fonenany mihitsy. Ilaina ny fiambenana. Aoka isika ho feno ny Fanahy Masina isan’andro mba tsy hahafahany mifikitra ao anatintsika. Jesosy Kristy mampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY ZAVATRA REHETRA DIA HAIN’ANDRIAMANITRA.

avril 1, 2019

« Dia nandray ny mofo Jesosy; ary rehefa nisaotra, dia nizara izany tamin’izay nipetraka hihinana Izy; ary hazandrano koa araka izay nilainy. » Jaona 6:11

Onena ny olona Jesosy. Manetry tena Izy ka maka ny toerana maha olona Azy. Na dia Andriamanitra aza Jesosy dia tsapany ny hamafin’ny hanoanana eo amintsika. Te hitsinjo antsika Izy. Misy tsy fahampiana ve eo amin’ny fiainantsika? Fantatr’I Jesosy io ary fantany ny tokony ataony amintsika. Hoy ny teniny: izay mangataka no omena. Mila maneho ny zavatra ilaintsika aminy isika. Tian’I Jesosy hanolotra izay kely eo amintsika isika. Mofo dimy sy hazandrano roa ve! Tena tsy misy dikany izany amin’ny sakafo tokony ho an’ny olona dimy arivo mahery. Kanefa tian’i Jesosy hanome ny anjara avy amintsika isika na dia tsy misy dikany amin’izay ilaina aza. Hanala fanadinana ve hianao? Tena kely ny fahaizanao? Atolory an’i Jesosy izay kely anananao dia Izy no hampitombo izany. Sahirana ve hianao? Tsy misy arotsaka ho an’ny ankohonanao? Atolory an’i Jesosy na dia eran’ny sotro aza, ary isaory azy alohan’ny handrotsaka, Izy no hampitombo izany hahavoky ny ankohonanao…Mitobaka ny fahasoavana eo amin’i Jesosy: Nisy ambiny roambin’ny folo harona. Ho hitantsika ny fitobahan’ny fahasoavana amin’ny fahatokiantsika an’i Jesosy amin’izay rehetra ataontsika. Manankarena Jesosy. Aoka tsy ny hanina ho an’ny nofo ihany no hahavariana antsika fa ny hanina mandrakizay dia ny fananana an’i Jesosy ho Tompon’ny fontsika, ka na dia mahantra aza isika, na kely aza ny finoantsika, dia aoka atolotsika ho Azy fa Izy no hampitombo izany. Aza kivy. Mahereza.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

SAROBIDY NY FOTOANA

mars 22, 2019

« Mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin’ny nofo araka ny filàn’ny olona intsony, fa araka ny sitrapon’Andriamanitra. » (I Petera 4:2)

Ny Fanahy Masina miasa ao ampontsika no mahatonga antsika hanana fo nofo, tsy ho mafy tahaka ny vato, ka mampahafantatra antsika ny sitrapon’Andriamanitra. Fa hoy ny Soratra Masina: “Dia homeko fo iray izy, ary hasiako fanahy vaovao ao anatinareo; ary hesoriko amin’ny nofony ny fo vato, ka homeko fo nofo izy,” (Ezekiela 11:19). Ny Tenin’Andriamanitra koa no milaza fa ny sitrapon’Andriamanitra dia izay tsara, sady ankasitrahana, no marina. Ny fanekena ny Teny no mampiavaka ny kristiana amin’ny jentilisa. Tsy mitovy intsony ny fanaon’ny olona tarihin’ny Fanahy Masina sy ny fanaon’ny jentilisa. Hoy Jesosy amintsika anio, ampy izay ny andro lasa nanaovana ny fanaon’ny jentilisa, nandaniana ny andro amin’ny filàn’ny nofo. Aoka ho laniantsika araka ny sitrapon’Andriamanitra ny andro sisa iainantsika. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

LEHIBE NY FINOANAO

mars 15, 2019

« Ravehivavy, lehibe ny finoanao; tongava aminao araka izay irinao. Dia sitrana ny zanany vavy tamin’izay ora izay. » (Matio 15:28b)

Avy aiza ny finoan’ity vehivavy ity?
Raha ny marina dia avy amin’izay ren’ny sofiny. Mety avy amin’izay efa hitan’ny masony koa…Fa ny lazain’ny Soratra Masina dia hoe: «Ny finoana dia avy amin’ny Toriteny, ary ny toriteny avy amin’ny tenin’i Kristy» (Romana 10:17). Kananita ity vehivavy ity nefa nino ny asa efa nataon’i Jesosy. Ary nino izy fa mahay manasitrana ny zanany vavy Jesosy. «Mamindrà fo amiko, Tompoko, zanak’i Davida o» (Matio 21:22b). Tsy azo nohozongozonina ny finoany. Roahy izy, fa miantso mafy ato aoriantsika hoy ny olona. Tsy niala ravehivavy. Tompoko o! vonjeo aho hoy izy. Hoy Jesosy: tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an’ny amboakely. Tsy niala ihany izy fa vao mainka namaly hoe: Fa na dia ny amboakely aza mba mihinana izay sombintsobiny latsaka avy amin’ny latabatry ny tompony. Tsy matin-kambo fa manetri-tena: hafa firenena nefa mandady amin’i Jesosy. Mahazaka teny maharary. Aminy: Jesosy mahasitrana ny zanany.
Aiza ny finoantsika amin’izany rehetra izany? Misy olana lehibe ve eo amin’ny fiainanao? Aminao: Jesosy dia mahavaha olana. Misy aretina mafy mihàtra aminao, na amin’ny zanakao, na amin’ny olona akaiky anao? Aminao? Mahasitrana azy ve Jesosy? Ry havana, te hiteny aminao koa Jesosy: Lehibe ny finoanao.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

IZY TSY MAINTSY MITOMBO

mars 8, 2019

« Dia ho tahaka izany ny teniko izay aloaky ny vavako: tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin’izay ampandehanako azy. » (Isaia 55:11)

Jesosy Ilay Teny tonga nofo, ary tsy niverina tany amin’ny Ray naniraka Azy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrany ary ambinina amin’izay ampandehanany Azy. Efa tanteraka tokoa izany ary mbola mitohy hatramin’izao ny fahatanterahany. Nanetry tena tokoa Jesosy, fa ny Ray no nanandratra Azy.
Mpanomponompon’Andriamanitra malagasy iray nanao asana pastora voatendry amin’ny toerana sarotra dia sarotra satria toa tany efitra no sady be olon-dratsy. Na dia tena tanora dia tanora aza izy, dia niseho tao anaty fotoana fohy ny vokatry ny asa nampanaovin’Andriamanitra azy. Nazoto niaraka tamin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny vavaka ary tsy nisaraka tamin’ny Teny izy. Vahoaka aman’hetsiny no tonga nitady ny Tenin’Andriamanitra sy ny sitrapony tamin’izany ary nahita ny fahasoavan’ny Tompo. Na dia any anefitra aza dia hain’ny Ray ny manambina ny teniny ary manatanteraka ny sitrapony.
I Paoly dia nasiana tsilo tamin’ny nofo kanefa hoy ny Tompo taminy: Ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny heriko dia tanterahina amin’ny fahalemena. Izaho sy hianao koa dia irahin’i Jesosy. Mba tsy ho fo ivezivezen’ny fomban’izao tontolo izao ka ho voahitsakitsaka ny Teny nafafy tao, ary hotsaingohan’i Satana mora foana, na ho fo faly dia faly mandray ny Teny nefa tsy manampaka dia ho faty fotoana vitsy, na ho fo feno fanahiana na fitiavan-karena na feno ny fahafinaretan’izao fiainana izao ka tsy mitondra vokatra. Fa ho fo nofo manaiky ho voatsindron’ny Tenin’Andriamanitra marina ka hamoa amin’ny faharetana. Ny Fanahy Masina anie hiasa ao anatin’ny fontsika. Amen.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FANJAKAN’NY LANITRA

mars 4, 2019

« Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voa tsara tany an-tanimbary; fa raha natory ny olona, dia avy ny fahavalony ka namafy voan-tsiparifary teny amin’ny vary dia lasa nandeha. » (Matio 13:24-25)

Fanoharana iray ny amin’ny fanjakan’ny lanitra ny famafazana voa tsara. Avy amin’Andriamanitra ny voa tsara. Mety Izy mihitsy no mamafy, mety maniraka mpamafy Izy, ary Jesosy Kristy Zanany dia namafy voa tsara tokoa. Mety maniraka olona koa Izy dia ny olona izay mety ho irany. Ny voan-tsiparifary dia avy amin’ny fahavalo, dia i satana. Satana dia afaka mamafy ary maniraka olona izay mety ho irany koa izy. Ny mpamboly dia mifidy ny voa tsara mba hanantena hahazo vokatra tsara. Fa misy kosa ny fotoana izay tsy maha eo azy, ohatra eto ny mandeha matory. Eo no manararaotra ny fahavalo. Ho antsika zanak’Andriamanitra dia mila mitandrina ny amin’ny voa izay efa nafafintsika, ilaina ihany ny fanarahana maso izay efa voafafy. Ratsy tokoa ny fahavalo mikendry fanakorontanana ohatra ka hahatonga fahasimbana. Ny amin’ity fanoharana ity dia navelan’ilay tompon-tany haniry eo ny voa tsara sy ny tsiparifary mba tsy ho voaongotra ny voa tsara. Mamindra fo tokoa Andriamanitra fa,amin’ny farany tsy maintsy avahany ny vary sy ny tsiparifary: ny vary atao an-tsompitra, ny tsiparifary atao anaty afo dorana. Mba ho vary tokoa isika atao antsompitra, fa tsy tsiparifary ho dorana amin’ny andro farany. Aoka handray fanapahan-kevitra hentitra isika.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.