HIALA DIA HO AIZA?

août 10, 2018

« Hianareo koa va mba te hiala? » Jaona 6: 67

Teny nataon’i Jesosy tamin’ny mpianatra roa ambin’ny folo lahy io teny io rehefa maro tamin’izy ireo no nihemotra, tsy niara-nandeha taminy intsony, tena niala. Inona no antony nampiala azy ireo? Tsy nahazaka ny teny nataon’i Jesosy. Anefa dia teny nanambaràn’i Jesosy ny tenany ho Ilay mofo nidina avy any an-danitra ka izay mihinana Azy no manana ny fiainana. Ny mofo dia ny nofony. Hoy ireo mpianatra: Sarotra izany. Iza no mahahaino izany? Efa tena nanara-dia an’i Jesosy anefa ireo mpianatra ireo no tsy mahazaka izao teny izao. Manahoana ny fihainoantsika ny tenin’Andriamanitra. Ny hitan’i Jaona ao amin’ny bokin’ny Apokalypsy dia Jesosy misy sabatra roa lela mivoaka avy eo amin’ny vavany. Tenin’Andriamanitra anefa io sabatra roa lela io. Tsy zakan’ny olona ny voatsindron’izany. Voalaza aza fa manindrona hatramin’ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka mihintsy. Marary ny voatsindrony kanefa izany no manasitrana antsika. Koa raha mandre ny tenin’Andriamanitra isika, te hiala sa te ho sitrana? Aoka isika hanaiky ho sitranina. Amen.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

MAFANA, MANGATSIAKA, MATIMATY

août 3, 2018

« Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsiaka na mafana hianao; aleoko ho mangatsiaka na ho mafana hianao. Fa satria matimaty hianao ka tsy mafana na mangatsika, dia efa aloan’ny vavako hianao. » Apokalypsy 3: 15-16

Jesosy mampanoratra an’i Jaona ny hafany ho an’ny fiangonana any Laodikia. Jesosy velona, Jesosy maty ary tsy nijanona tamin’ny fahafatesana fa nandresy ny fahafatesana ka nitsangana tamin’ny maty, Ilay Amena, Izay niandohan’izao zavatra noharian’Andriamanitra izao, ary miteny hoe fantatro ny asanao. Jesosy no lohan’ny fiangonana, ary efa tia ny fiangonana Izy, ka nanolotra ny ainy ho azy. Tamin’ny fitiavana voalohany no nitiavan’ny fiangonana ny Tompo, ary izany no hafanana. Ary noraisiny ho loha tokoa ny Tompo, kanjo lasa matimaty izany noho ny fifangaroana amin’ny hatsiaka entin’izao tontolo izao. Tezitra Jesosy ary ho famaizana ny fiangonana izao teny hoe: «alohan’ny vavako hianao» izao. Ho antsika mihitsy koa izao teny izao, isika no fiangonana nanoloran’i Jesosy ny ainy. Hoy Izy amintsika: Fantatro ny asanao. Variana isika, toa metimety ny fianana. Manan-kohanina eto amin’izao tontolo isika, manana ny ampy, eny salama angamba, kanjo tsy fantatsika fa isika no ilay ory, isika no ilay jamba, isika no ilay mitanjaka. Koa manoro hevitra antsika ny Tompo mba hividy volamena voadio tamin’ny afo Aminy mba hanankarena sy ody maso hanala ny fahajambana, sy fitafiana fotsy Aminy mba tsy hiseho ny fitanjahantsika. Fa raha maharesy isika dia havelany hiara-hipetraka Aminy eo ambony seza fiandrianany. Amen!
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

FANAVOTANA AO AMIN’I KRISTY

juillet 27, 2018

« Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra, nefa hamarinina maimaimpoana amin’ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin’i Kristy Jesosy, » Romana 3:23-25

Sarotra amintsika ny mankato ny lalàna rehetra, nefa dia asain’Andriamanitra ankatoavina izany. Ny tsy fankatoavana ny lalàna no mahatonga ny fahafatesana. Hoy ny voasoratra ao amin’ny bokin’i IJaona 1:8 : « Raha hoy isika: tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ao anatintsika. » Mila mandray mandrakariva ny fahasoavana ao amin’i Kristy Jesosy isika; dia ny fanavotana izay nataony tamin’ny nanekeny hitondra ny fahotantsika teo amin’ny hazo fijaliana. Nihatra, mihatra aman’aina ny fanavotana natao koa aoka tsy ho hitsakitsahintsika amin’ny fanompoana ota ny fampijaliana ny Tompo Jesosy. Aoka isika hatahotra sy ho tia an’Andriamanitra.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MAHAY NY ZAVATRA REHETRA JEHOVAH

juillet 20, 2018

« Sambatra izay hihinan-kanina ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra » Lioka 14:15

Raha nampianatra ilay nanasa Azy Jesosy dia hoy Izy: Raha manasa olona hisakafo ianao dia aza izay olona afaka mamaly izany aminao no asainao fa ny malahelo, ny kilemaina, ny mandringa, ny jamba,…dia ireo olona izay tsy afaka manasa anao hisakafo sy ireo olona tsy manan-kavaly aminao. Satria nahoana? Ny valiny ho antsika amin’izany dia any amin’ny fanjakan’Andriamanitra. Aoka isika hitandrina ny amin’izay ataontsika rehetra mba tsy ny tombony ho antsika hatrany no ho tadiavina, fa ny rariny ho antsika, nefa koa mamelona ny malahelo sy ny kamboty ary ny malemy sy ny hafa. Aoka ary ny finoana fa mahay manome antsika ny zavatra rehetra Jehovah Andriamanitra no hibaiko antsika fa tsy ny fanahiana na ny fahihirana.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

SAMBATRA IZAY VOASARONA NY FAHOTANY

juillet 13, 2018

« Ary Abrahama nino an’Andriamanitra, ka dia nisaina ho fahamarinany izany. » (Romana 4:3b)

Ny olona tsy mandika lalàna no lazaina hoe marina. Mahagaga anefa eto amin’ity andininy ity fa ny finoan’i Abrahama an’i Jehovah dia nisaina ho fahamarinany. Ao amin’ny Salamo 32:1 dia hoe: «Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany». Jehovah no manam-pahefana hamela heloka na hanameloka ka hanary any amin’ny helo. Koa raha ny Soratra Masina no miteny fa Abrahama nino, dia nisain’i Jehovah ho fahamarinany izany, dia nohamarinina tokoa Abrahama. Mpanota isika, nefa noho ny hevitr’Andriamanitra hoe marina isika noho ny finoantsika Azy, dia mila miaritra isika (tsy faly noho ny fahotana fa miaritra sy manohitra ) ambara-paha-voasaron’izany fahotana izany. Tokony ho tsaroantsika mandrakariva ny hasarobidin’ny asan’Andriamanitra manarona ny fahotantsika, sy manamarina antsika.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MAMELA NY FAHOTANTSIKA IZY

juillet 6, 2018

« Aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mbamin’ny ota izay malaky mahazo antsika. » Hebreo 12:1

Ny fanahiana no entana mavesatra tsy zakantsika, mitambesatra amin’ny fanahintsika. Mety mitarika amin’ny famoizam-po izany fanahiana izany ka miteraka ota. Aoka esorintsika izay rehetra entana mavesatra ary apetraka eo antongotr’i Jesosy. Ny ota no tena mahatonga fahafatesana ao anatintsika ary mamono ny Fanahy ao anatintsika. Misy ny karazana ota malaky mahazo, ota miverimberina. Inona ary no tokony ataontsika amin’izany?. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra. Aoka ho vonoina amin’ny nenina sy ny fibebahana isanandro ny fahotanatsika. Te hanafaka antsika Jesosy; mamela ny fahotantsika Izy.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

TSY NANANA OTA IZY

juin 29, 2018

« Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota; izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala Azy. » IJaona 3:6

Raha mandinika ny voasoratra ao amin’ny I Jaona 1:8 hoe: «Raha hoy isika tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatintsika» dia toy ny misy fifanoherana amin’ny hoe: ny « ao aminy dia tsy manota ». Ny azo andraisana azy dia ny hoe tsy atao fanahy iniana ny manota fa tafiditra ho azy ny fahotana, efa mihataka amin’ny fahotana fa mbola misy fahotana tonga ihany. Ilay soratra hoe Manota sy Nanota dia samy hafa. Ny manota dia manao mihitsy ilay asa. Fa ny hoe nanota na hoe manana fahotana dia azo raisina hoe iharan’ny ota. Raha mitoetra ao aminy isika dia toy ny sampana miray amin’ny foto-boaloboka. Jesosy Kristy dia tsy manota ary tsy manana ota, na dia nitondra ny otantsika aza, koa raha ao aminy isika dia tsy manota koa. Aoka ary isika hiray amin’Ilay foto-boaloboka dia tsy manota.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.