NY FIANDRASANA AN’I JESOSY

Misy karazany roa ny fiandrasana an’i Jesosy: Fiandrasana ny fihaviany voalohany, ary ny fiandrasana ny fihaviany faharoa. « Indro, efa mitsangana eo ambaravarana Aho ka mandondona; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. » (Apokalypsy. 3:20) 1-Ny fihaviany voalohany dia efa tanteraka, ary io […]

MPANJAKA JESOSY

« Hoy Pilato taminy: Mpanjaka va ary Hianao? Jesosy namaly hoe: Voalazanao fa mpanjaka Aho. Izao no nahaterahako, ary izao no nihaviako amin’izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin’ny marina dia mihaino ny feoko. » (Jaona 18:37) Hoy Jesosy: «Mpanjaka Aho». Mpanjakan’ny mpanjaka. Mpanjaka manambara ny marina Izy, ary nanao izany hatramin’ny […]

MANASITRANA NY ARETINTSIKA REHETRA IZY

« Ary niandrandra ny lanitra Izy, dia nisento ka nanao taminy hoe: Efata, izany hoe: Maladia. Dia nalady ny sofiny, sady voavaha ny fatoran’ny lelany, ka dia nahateny tsara izy. » (Marka 7: 34-35) Ny hitantsika eto dia Jesosy manana fifandraisana velona amin’ny Rainy; niandrandra ny lanitra Izy. Na dia tena Andriamanitra aza Izy dia mivavaka amin’izay […]

NY FANASAN’ANDRIAMANITRA

« Fa maro ny antsoina, nefa vitsy no fidina »(Matio 22:1-14) Hoy ny voasoratra ao amin’ny (Apokalypsy 19:9): «…Sambatra izay nantsoina ho amin’ny fanasana fampakaram-badin’ny Zanak’ondry». Andriamanitra no tompon’ny fanasana. Asainy isika hiditra ao amin’ny Fanjakàny. Ny endriky ny fanjakan’Andriamanitra dia tsy inona akory fa ny Fiangonana. Ao no hizaran’Andriamanitra ny Teniny sy ny Sakramentany masina. Misy […]

NY FON’I JOSEFA NANGORAKORAKA

« Ary Josefa tsy nahatsindry ny fangorakoraky ny fony intsony teo anatrehan’izay rehetra teo aminy. » (Genesisy 45:1a) Nanao ratsy an’i Josefa ny rahalahiny, nikasa hamono azy ireo, ary avy eo nivarotra azy ho andevo ka lasa tany Egipta. Jehovah anefa nomba an’i Josefa, ka nitahy azy na dia sarotra aza ny fiainana nodiaviny: Tsy nahafoy an’i […]

JESOSY MANASITRANA

«nitondra ny aretin-tsika Izy; …ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika.» (Isaia 53:4a; 5b) Jesosy manasitrana: ao amin’ny testamenta vaovao no ahitantsika izany; Fahatanterahan’ny voalaza any amin’ny testamenta taloha izany: Ny fanasitranana anefa misy karazany roa: dia ny fanasitranana ny nofo sy ny fanasitranana ny Fanahy. Hain’ny dokotera na ny olona ny manasitrana ny nofo, fa […]

FITIAVANA NO LEHIBE

“Dia hoy Jesosy taminy: Mandehana hianao, ka manaova toy izany koa.” (Lioka 10:37b) Rehefa nanontany an’i Jesosy ilay mpahay lalàna iray naka fanahy Azy hoe: inona no ataony handovany ny fiainana mandrakizay. Nanontany Jesosy ny amin’izay voasoratra ao amin’ny lalàna: Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra… Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Hoy Jesosy […]

NY TRANOKO DIA TRANO FIVAVAHANA

« Ny tranoko dia trano fivavahana; fa ianareo kosa nanao azy ho zohy fieren’ny jiolahy. »(Lioka 19:46b) Miresaka izany koa ny Jeremia 7:11. Ny hoe mivavaka marina ao amin’ny Tempolin’i Jehovah dia ny : – Mitandrina tsara ny làlany sy ny ataony. – Mitsara marina ny adin’ny olona amin’ny namany. – Tsy mampahory ny vahiny, ny kamboty, […]

FAMELAN-KELOKA, FIAINANA MANDRAKIZAY.

« Fa izay manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra » (Matio 23:12) Mety hanakana antsika tsy hiaiky heloka ny zavatra vitantsika na ny ezaka ataontsika samirery, ka mahateny isika hoe: izaho nanaraka ny lalana tsara, izaho nanao ny marina; koa raha handinitena isika, dia toa tsy mahita izay fahotana natao, fa toa tsara daholo […]

MAZAVA AO AMIN’NY MAIZINA.

« Ary tamin’izany andro izany dia nanomboka nitoriteny Jesosy ka nanao hoe: Mibebaha hianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra. » Matio 4:17 Hoy ny (Matio 4:16a): «Ny olona izay nitoetra tao amin’ny maizina dia nahita mazava lehibe». Fantatsika fa «ny finoana dia avy amin’ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin’ny tenin’i Kristy» (Romana 10:17). Ny […]