MANDRAY ANAO JESOSY

« Hamindra fo amintsika Izy ka hanitsakitsaka ny fahotantsika, eny, harianao ho any amin’ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. » (Mika 7:19) Ny perikopa amin’ity alahady ity dia ny Lioka 15: 11-24. Ilay Ray nanan-janaka roa lahy ka ny faralahy nangataka ny anjara-fananany. Naka izany izy ka lasa nandany izany tamin’ny fiveloman-dratsy. Nahantra fadiranovana izy ka ny […]

MIHARIA HARENA ANY AN-DANITRA

« Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: Ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho an’iza izay zavatra noharianao? » (Lioka 12:20) Ao anatin’ny Trinite ihany isika izao. Dia ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny isehoan’ny Trinite ao anatin’ny olona dia ny: -Izaho misy-izaho mahafantatra-izaho mila. Rehefa nihaino an’i Satana […]

FIFANKATIAVANA

« Izao no didiko, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. » (Jaona 15:12) Ny hoe Trinite: Tri=telo, Nite=iray dia Ray, Zanaka, Fanahy Masina, nefa Andriamanitra tokana ihany miseho amin’ny endrika telo (Matio 28:19b). Maninona no fifankatiavan’ny mpianatra no resahina amin’ny Trinite? Satria ny fifankatiavana tonga lafatra dia ao amin’ny Ray sy ny Zanaka ary ny […]

PENTEKOSTA

« Tomoera amiko ary Izaho aminareo. » (Jaona 15:4a) Misy telo lehibe ny fety teo amin’ny taona Jiosy: ny Paska, ny Pentekosta, ny Tabernakely. Ny Pentekosta dia dimampolo andro aorian’ny Paska. Fito herinandro aorian’ny fampisehoana ny santatry ny vokatra. Jesosy mampianatra ny mpianatra momba ny tokony hiraisan’ireo Aminy tahaka ny sampana amin’ny voaloboka. Tandindon’ny amin’i Jesosy hiditra […]

MIVAVAKA HO ANAO JESOSY

“Tahaka ny nanirahanao Ahy ho amin’izao tontolo izao no mba nanirahako azy kosa ho amin’izao tontolo izao.” (Jaona 17: 18) Ao anatin’ny vavaka nataon’i Jesosy ho an’ny mpianatra izao. Jesosy naniraka ny mpianatra ho amin’izao tontolo izao. Tahaka ny nanirahan’ny Ray Azy no anaovany izany. Tahaka ny zanak’ondry eo ampovoan’ny amboadia. Fa tsy irery Jesosy […]