FAHASOAVANA SA ASA

février 22, 2019

« Tsy mahazo manao izay tiako amin’ny ahy va aho? Ratsy va ny masonao, satria tsara aho? Dia toy izany, ny farany ho voalohany, ary ny voalohany ho farany.. » (Matio 20:15-16)

Ny famonjena antsika dia fahasoavana, omena antsika maimaimpoana fa tsy avy amin’ny asa. Famonjena azo avy amin’ny fandraisana an’i Jesosy Kristy amin’ny batisa amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Raha misy mamoha ny varavarana dia hiditra ao aminy Aho hoy Jesosy. (Apokalypsy 3:20b).
Jesosy Kristy no Ilay fanorenana tsara izay natao. Tsy misy fanorenana hafa. Hoy Izy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana (Jaona 14:6a). Rehefa nandray famonjena isika dia ny karama raisina iray ihany: fiainana mandrakizay. Rehefa manana an’i Jesosy ao anaty (voapetraka ny fanorenana), rehefa zanak’Andriamanitra isika dia miditra amin’izay ny asa. Inona no aorintsika eo amboniny? Volamena, sa volafotsy sa hazo sa bozaka sa mololo. Izay aorina eo ambony dia ho zahàna toetra eo amin’ny afo. Andriamanitra no mizaha toetra. Raha volamena na volafotsy no aorintsika eo dia vao maika miseho ny hatsaràny. Raha hazo, na bozaka, na mololo kosa dia ho levon’ny afo ka ho matiantoka. Fa asan’Andriamanitra isika, voaforona tao amin’i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Famoronana vaovao no namoronana antsika, ary namboariny mba handehanana eo aminy. Aoka ary isika tsy ho variana hitsikera ny ataon’ny Ray eo amin’ny fiainantsika fa hiezaka handeha amin’ny lalana efa namboariny, dia ny asa tsara tsy ho levon’ny afo. Amen!
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

AZO VONOINA VE NY FANAHY AO ANATY?

février 15, 2019

« Aza mamono ny Fanahy. » 1 Tesaloniana 5:19

Teo amin’ny fiterahan’ny rano sy ny Fanahy antsika isika no nahazo ny maha zanak’Andriamanitra antsika. Izay nateraky ny nofo dia nofo, ka na dia zaza aza dia nofo ihany satria nateraky ny nofo. Ny rano sy Fanahy miaraka no batisa iterahan’Andriamanitra antsika. Manomboka eo no velona ao anatintika ny Fanahy. Lasa zanak’Andriamanitra isika. Mandray anjara eo amin’ny fiainantsika ny Fanahy. Miteny ao anatintsika Izy. «Ny Fanahy dia miara-milaza amin’ny fanahintsika fa zanak’Andriamanitra isika» (Romana 8:16). Raha mihaino ny Fanahy isika dia ho velona araka ny ny Fanahy ary handeha araka ny Fanahy. Mila velomina ny Fanahy: omena sakafo dia ny Tenin’Andriamanitra: «Tsy ny mofo ihany no iveloman’ny olona fa ny Teny rehetra aloaky ny vavan’Andriamanitra.» (Matio 4:4). Ilaina ny firaisan’aina Aminy. Ny firaisana amin ‘ny foto-boaloboka sy ny sampana dia ny vavaka ataontsika tsy mitsahatra. Raha tapaka ny firaisana dia maina ny sampana. Ho faty ny Fanahintsika. Toy izany koa ny firaisana latabatra Amin’i Jesosy, dia ny sakramentan’ny Fanasan’ny Tompo. Ny nofo manohitra ny Fanahy, ny Fanahy manohitra ny nofo, mifanohitra izy roroa. Ny hamantarana ny Fanahy dia ny vokatra. «Fa ny vokatry ny Fanahy dia fitiavana, fifalina, fiadanana, fahari-po fahamoram-panahy, fanaovan-toa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po,… » (Galatiana 5:22). Koa raha ny fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana fanompoan-tsampy, fifampiandanina, fitokotokoana, fahamamoana,…dia mamono ny Fanahy izany. Raha namono ny Fanahy isika dia tokony hifona amin’Andriamanitra ary hamelona ny Fanahy indray ao anatintsika ka hiverina ho tia ny Teny, ho tia vavaka sy hiray latabatra Aminy. Jesosy hanome hery antsika.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

TAFIO-DRIVOTRA

février 8, 2019

« Ary, indro, nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin’ny ranomasina, ka dia nila ho voasafotry ny alon-drano ny sambokely; fa Izy natory. » Matio 8:24

Nanaraka an’i Jesosy an-tsambokely ny mpianatra. Ireto toe-javatra telo ireto no homarihintsika: Voalohany dia ny fisian’ny tafio-drivotra mafy:
Tsy mandeha ho azy ny fanarahana an’i Jesosy. Aoka ho vonona hiatrika ny zava mitranga rehefa manaraka Azy. Tsy hoe làlana tsara sy mora arahina ny fanarahana an’i Jesosy, fa misy sedra ny finoana. Tsarovy fa Jesosy tany am-panombohana ny asany dia nalain’ny devoly Fanahy ary nandresy Izy. Tamin’ny faharoa dia mila ho voasafotry ny alon-drano ny sambokely: Mety hampivadim-po ny fijery ny zava-misy. Kely ny sambo, nefa ny tafio-drivotra tonga mafy tamin’ny ranomasina. Nihorohoro mafy ny mpianatra. Fahatelo kosa dia Jesosy natory: Tsy manaitra an’i Jesosy akory ve ny feo maherin’ny rivotra? Ny Fidoboky ny onja be mianjera ve tsy henony? Toy ny torimason-jaza ny torimason’i Jesosy satria nino ny fitondran’ny Rainy Izy. Tsy mba nanan-tahotra Izy. Fantatsika ny tohin’ny tantara fa nofohazin’ny mpianatra Jesosy ary nampitony ny rivotra Izy. Ny tian’i Jesosy ataontsika mpianany koa raha misy zava-tsarotra dia ny hino fa eo foana Izy, tsy mivadi-po na hatahotra ary hiantso Azy hatrany na rahoviana na rahoviana. Fa hoy mantsy ny teniny: Raha mita ny rano hianao, dia homba anao Aho; ary raha mita ny ony hianao, dia tsy hanafotra anao izy. Ny Tompo Jesosy hampahery antsika.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY AMIN’NY ASAN’NY FANAHY MASINA

janvier 25, 2019

« Ary, indro, nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema; ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampiononana ny Isiraely; ary ny Fanahy masina dia tao aminy. Ary efa nambaran’ny Fanahy Masina taminy, fa tsy hahita fahafatesana izy mandra-pahitany ny Kristin’ny Tompo. Ary nentin’ny Fanahy Masina niditra teo an-kianjan’ny tempoly izy; ary rehefa nampidirin’ny ray amandreniny Jesosy zaza mba hanaovany araka ny fomban’ny lalàna ny amin’ny zaza, dia nitrotro
Azy izy ka nidera an’Andriamanitra. » (Lioka 2:25-28)

Toetra manetry tena ananan’izay tena mino an’I Jesosy no asehon’ny Tenin’Andriamanitra eto raha milaza izy fa lehilahy marina sady mpivavaka tsara Simeona. Ny Fanahy Masina dia tao aminy ary niteny taminy fa tsy hahita fahafatesana izy raha tsy mahita an’i Jesosy aloha. Faniriana lehibe vokatry ny finoana izany. Ny Fanahy Masina mihintsy no miasa ka mitondra azy miditra eo an-kianjan’ny tempoly. Tena zava-dehibe ny nataon’ny Fanahy Masina sy izay nambarany taminy. Izy no nitondra azy hahita an’i Jesosy tamin’ny fotoana tena nety hahitàny Azy ary tamin’ny toerana tena nety. Afaka miasa eo amin’ny fiainantsika tokoa ny Fanahy Masina tahaka izao nataony tamin’i Simeona izao ary hanamarika ny fiainantsika ny asan’ny Fanahy Masina amin’ny fotoana sy ny toerana tena ilàna izany. Te hiasa sy hanao zava-dehibe eo amin’ny fiainantsika ny Fanahy Masina amin’ny maha Andriamanitra Azy, hanaiky hamarinina sy ho mpivavaka tsara. Takiana amintsika ny hanetry tena hangataka ny asan’ny Fanahy Masina. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

SADY MPANOTA NO MARINA

janvier 18, 2019

« Ary tsy ketraka izahay; fa na dia mihalevona aza ny toetray ivelany, dia avaozina isan-andro isan-andro kosa ny toetray anaty. » (II Korintiana 4:16)

Amin’ny fomba hafa no hijerena ity andininy ity, dia amin’ny fijery ny finoana ny mpanamarina antsika na dia mpanota aza. Tsy amin’ny fijery hoe: hery azontsika ampiasaina ny fanamarinana maimaimpoana, fa Andriamanitra mamela heloka sy mamonjy. Mihalevona ny toetra ivelany, izany hoe ny nofontsika mihasimba tsikelikely (mitafy ny fahalovana). Hoy ny Soratra Masina: « Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahafatesana. » (1Korintiana 15:53); Itafio Jesosy Kristy. Ny toetra anaty kosa dia avaozina isan-andro ka raha hoy isika: tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatintsika. «Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsifahamarinana rehetra »(IJaona 1:8-9). Io no fanavaozana isan’andro. Ny fiterahana antsika dia indray mandeha, kanefa mbola misy ny fahotàna. Tsy maintsy avaozina isan’andro noho izany ny toetrantsika anaty. Aoka ary isika hanaiky havaozina isan’andro fa tsy hatoky fotsiny hoe efa nateraka indray aho ka tsy hiaina isan’andro ny famelan-keloka noho ny ota atao (na fantatra na tsy fantatra). Jesosy hampahery sy hampaharitra antsika amin’izany. Amen!

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

ANDRIAN’NY FIADANANA

janvier 11, 2019

« Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika. Ary ny anarany atao hoe: … Andrian’ny fiadanana ». (Isaia 9:5a)

Teny manambara an’i Jesosy Kristy na dia mbola any amin’ny Testamenta Taloha aza ny hoe: Andrian’ny fiadanana.
– Andrian’ny fiadanana: Mpanjaka nefa zaza. Tsy manantsiny. Vao mitsidika ny Krismasy sy ny hira krismasy dia efa mitondra fiadanana sahady.
– Andrian’ny fiadanana: mpanjaka malemy fanahy. Nampihavana ny mpanota tamin’Andriamanitra. Nitondra ny fahotan’izao tontolo izao. Tsy ho avy hiantso ny marina fa ny mpanota hibebaka.
– Andrian’ny fiadanana: tia antsika amin’ny fitiavana mandrakizay fa tsy tia tena.
« Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; » (Jaona 14:27a). Maty antoka tokoa isika raha tsy mandray izany Andrian’ny fiadanana izany, tsy mandray ny fiadanana omeny.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

TENY FAMINANIANA:

janvier 4, 2019

« Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitra ny faminaniana ao amin’ny Soratra Masina dia tsy efan’ny fisainan’ny olona fotsiny ihany. » (II Petera 1:20)

Tsy takatry ny maha olona antsika ary tsy azontsika sainina akory ny fihevitr’Andriamanitra. Hoy ny Soratra Masina: «fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah» (Isaia 55:8). Ny Fanahy no mamantatra. «Dia isika no nanambaran’Andriamanitra izany tamin’ny Fanahy; fa ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an’Andriamanitra aza» (1Korintiana 2:10). Miposaka ao am-pontsika anefa ny fitarik’andro. Ny finoana dia avy amin’ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa dia avy amin’ny tenin’i Kristy. Ny fitarik’andro no manome fahazavana ao am-po dia ny Finoana an’i Jesosy Kristy izany. Fa avy tamin’Andriamanitra no nitenenan’ny olona araka izay nitondran’ny Fanahy azy. Koa tsy azontsika itokisana ny maha isika antsika fa tokony hiantehitra mandrakariva amin’ny Fanahy isika. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.