MPANJAKA MITADY FIHAVANANA

décembre 14, 2018

« Lazao amin’ny Ziona zanakavavy: Indro, ny Mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa ». Matio 21:5

Ny fiavian’i Jesosy eto amin’ity izao tontolo izao ity dia azo sokajiana ho roa: Ny voalohany dia Ilay Jesosy Zanak’Andriamanitra velona, Ilay Teny tonga nofo, naterak’i Maria tao an-tranonomby, Ilay Andriamanitra amintsika, niara-nonina tamin’ny olombelona, Mpanjakan’ny mpanjaka, Andriamanitra mahagaga. Ary dia io Jesosy zaza io, efa lehibe no lazaina eto amin’ity Matio 21:5 eto ity. Io Jesosy io no Mpanjaka mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Ny ambaran’ny hoe mpanjaka mitaingina boriky dia mpanjaka mitady fihavanana. Azon’ny mpanjaka atao tokoa ny mitaingina soavaly fa tsy boriky tahaka ny eto, satria ny soavaly dia kinga tokoa fa tsy mitaraiky tahaka ny boriky. Rehefa hiady mantsy ny mpanjaka dia soavaly no entiny. Noho izany dia mpanjaka mitady fihavanana Jesosy eto amin’ity fiaviany voalohany ity.
Ny faharoa kosa dia Jesosy tonga fanindroany izay tsy mitady fihavanana intsony fa Jesosy mitondra ny fitsaràna izao tontolo izao: ho avy hitsara, ka hanavaka ny olony sy ny tsy olony. Vita teo amin’ny fiaviany voalohany ka hatramin’izao mbola iainanao izao ny ala nenina amin’ny fitadiavana fihavanana. Fitsaràna no sisa rehefa miverina Jesosy. Koa anio ary dia mbola Ilay Jesosy mitaingina zana-boriky no tonga eto amin’izao teny izao. Mbola mitady fihavanana Izy. Raiso izany tanana mitsotra izany dia tsy hanan-tahotra ianao amin’ny andro fitsaràna ho avy. Ny Tompo hampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

AKAIKY NY FAMONJENA ANTSIKA

décembre 7, 2018

« Fa ankehitriny ny famonjena antsika dia akaiky noho ny tamin’ny andro vao ninoantsika. » (Romana 13:11b)

Ny famonjena dia fanalana antsika ho afaka amin’ny loza. Ny loza dia ny fahaverezana mandrakizay. Ny famonjena araka izany dia asan’Andriamanitra miaro sy manala antsika amin’ny fahaverezana mandrakizay. Ny famonjena ankehitriny dia ny fananana ny ràn’i Jesosy manaisotra ny fahotana, ary tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy. Ny andro vao ninoantsika dia andro feno hafanam-po, izay nandraisantsika famelan-keloka ka nahatsapantsika ny fitiavan’ Andriamanitra; andro mahafinaritra izay ambara hoe: « Fitiavana voalohany ». Fahafenoana fiadanampo, fifaliana, fahasambarana aza. Hatramin’ny anjely any an-danitra dia nifaly ny amin’ny mpanota iray izay nibebaka. Andro tokoa ny andro vao ninoana. Misy anefa ireo nino nefa nivadika, tsy naharitra, fa natory. Fa ankehitriny hoy ny Soratra Masina eto dia akaiky kokoa noho ny tamin’ny andro vao ninoantsika ny famonjena antsika, efa ho lasa ny alina ka efa akaiky kokoa ny andro. Matetika amin’ny andro mafana dia mora resin-tory isika rehefa avy niari-tory ny alina ka mila miambina kokoa sao amin’izay no ho avy ny Tompo. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin’ny andro. Tsy ho variana amin’ny filalaovan-dratsy, ny fahamamoana, ny fijangajangana,… ny fifandirana,… »Fa itafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza miahy ny amin’ny nofo hahatanteraka ny filàny. » (Romana 13:14). Amen!

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NISEHO NY FAHAMORAM-PO

novembre 30, 2018

« Dia tsy avy amin’ny asa amin’ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindrampo kosa no namonjeny antsika, tamin’ny fanasan’ny fiterahana indray sy ny fanavaozan’ny Fanahy Masina. » (Titosy 3:5)

– Tonga Jesosy Kristy Ilay nanaisotra ny fahotan’izao tontolo izao. Izany no fisehoan’ny fahamoram-pon’Andriamanitra.Fa ny fahamoram-pon’Andriamanitra tamiko sy taminao ve
efa niseho tokoa? Efa niseho izany tamin’ny Batisa izay nanesorana ny fahotana tamin’ny fanasan’ny fiterahana indray. Efa nateraka araka ny nofo isika ary izany no nandovantsika ota izay mitondra fahafatesana tokoa. Ity fanasan’ny fiterahana ity no fiterahana vaovao manome fiainana mandrakizay, fa ilay fiterahana teo aloha dia araka ny nofo ihany, tsy mahazo miditra amin’ny fanjakan’Andriamanitra.
– Fahamoram-pon’Andriamanitra koa ny fanavaozan’ny Fanahy. Raisina amin’ny Batisa koa ny Fanahy rehefa nodiovina isika. Ny Fanahy no mahatonga antsika ho zanak’Andriamanitra, izany no manaraka antsika eo amin’ny fiainantsika. «Fa izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra.» (Romana 8:14). Ny zanaka dia mpandova sy mpiray lova amin’i Kristy. Raha tao anatin’ny nofo isika dia nandova ota, fa izay ao amin’ny Fanahy kosa dia tsy ota intsony no lova fa ny lovan’i Kristy. Aza mamono ny Fanahy. «Fa raha ny Fanahy no amonoanareo ny asan’ny tena dia ho velona hianareo» (Romana 8:13b). Mazotoa mihevitra ny zavatry ny Fanahy. Fahamoram-Panahin’Andriamanitra izany. Jesosy hampahery antsika.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY AMIN’NY ADIDY

novembre 23, 2018

« Dia hoy Jesosy taminy: aloavy ho an’i Kaisara izay an’i Kaisara ary ho an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra. » (Matio 22:21)

– Fakam-panahy ny vola:
Sarotra ho antsika olombelona ny ivoaham-mbola raha ivelan’ny sitrapontsika, indrindra fa raha andoavana hetra na andoavana adidy any am-piangonana dia mafy amintsika. Nefa raha izao ambaran’i Jesosy izao dia tokony ataontsika avokoa izany adidy izany.
– Mitaky fanetren-tena:
Mety alaim-panahy hitsara ny fitondràna misy ny olona, kanefa araka izao voalaza izao dia omeo an’i Kaisara izay an’i Kaisara. Mety misy koa ny tsy rariny na dia eo amin’ny fitondram-piangonana aza, kanefa aloavy ho an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra. Mijery izay ataontsika Andriamanitra, tahaka an’i Jesosy nipetraka tandrifin’ny fandatsahan-drakitra: mijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao Izy.
– Mitaky finoana: Tsy nanan-kaloa Jesosy sy Petera teo am-pelatanany, fa Jesosy nahita fomba mahagaga handoavana ny anjaran’Izy sy Petera. Antsoy ny Tompo amin’izay mavesatra amintsika rehetra. Raha hino isika dia ho hitantsika ny voninahitr’Andriamanitra. An’Andriamanitra ny zavatra rehetra.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FAHEFANA

novembre 16, 2018

« Aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny fahefana lehibe. Fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin’Andriamanitra; fa izay misy dia voatendrin’Andriamanitra. » (Romana 13:1)

Jesosy dia nanaiky ny fahefana ka nandoa ny antsasaky ny sekely anjara adidiny. Tsy Izy tenany ihany anefa fa ny olony koa. Miantoka ny tenany sy ny olony Jesosy. Amin’ny maha Zanak’Andriamanitra Azy dia tokony tsy nandoa Izy kanefa nandoa ihany, «Nefa andrao isika manafintohina azy, dia mankanesa ao amin’ny ranomasina hianao, ka manjonoa; ary raiso izay hazandrano azo voalohany, ka rehefa sokafanao ny vavany, dia hahita vola sekely eo hianao: dia raiso izany, ka omeo azy ho avy amiko sy hianao» (Matio 17:26). Misy koa ny fahefàna araka ny sitrapon’Andriamanitra. Hoy ny Soratra Masina: «Indro, fa araka ny fahamarinana no hanjakàn’ny mpanjaka, ary ny lehibe hanapaka araka ny rariny» (Isaia 32:1). Ny Mpanjaka sy ny Lehibe dia afaka miaro rehefa misy zavatra sarotra manjo ny olony. Jesosy no nahatanteraka feno izany. Lehilahy fierena amin’ny rivotra sy fialofana amin’ny ranonoram-baratra ary rano velona amin’ny tany karankaina Izy. Miantoka ny olona miaraka Aminy Jesosy. Nanefa ny adidiny sy ny an’i Petera Izy, ary amin’ny fomba maha Andriamanitra Azy no nanaovany izany satria tao anaty vavan’ny trondro no nasainy nakàna ny vola. Ampy ho antsika ny Fahasoavany.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

TSY MANDRAFY AN’ANDRIAMANITRA

novembre 9, 2018

« Ary mamaly miharihary izay mandrafy Azy amin’ny fandringanana azy; tsy hitaredretra Izy ny amin’izay mandrafy Azy, fa hamaly azy miharihary. » (Deotornomia 7:10)

-Ny tsy fandrafiana an’Andriamanitra:
1- Tsy fanaovana andriamani-kafa:
Mivantana: ny fiantsoana na fahatokiana fanahy hafa hitondra fitahiana dia fandrafiana an’Andriamanitra. Hoy ny teniny hoe: «tsy misy andriamanitra eto amiko.» (Deotornomia 32:39b)
Ankolaka: mahatoky zavatra hafa mihoatra noho Jehovah sy Jesosy ary ny Fanahy Masina. Tia vola na zavatra hafa mihoatra noho Andriamanitra.
2- Mitandrina ny didiny. Raha tsy mitandrina ny didiny isika dia mandrafy an’Andriamanitra. Raha mangalatra ny zavatry ny namantsika isika dia mandrafy an’Andriamanitra satria Izy no tompon’ny zavatra rehetra ary Izy no manome ary Izy no maka. Raha mijangajanga isika dia mandrafy an’Andriamanitra satria tsy nomena antsika nefa iarahantsika. Raha tsy manaja Ray aman-dReny isika dia mandrafy an’Andriamanitra satria ireo no solontenan’Andriamanitra.
Raha aravona dia ny fitiavana an’Andriamanitra no tsy fandrafiana Azy.
3- Mamaly miharihary izay mandrafy Azy Izy hatramin’ny taranaka.
Aoka ary isika hitandrina ny fifidianany antsika fa «Zavatra mahatahotra ny ho azon’ny tanan’Andriamanitra velona. » (Hebreo 10:31)
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

FANAKA HOMEM-BONINAHITRA

novembre 2, 2018

« Aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran’ny Tompo hiala amin’ny ratsy. » (II Timoty 2:19b)

– Fanakem-pinoana:
Ny fanononana ny anaran’ny Tompo dia fanekem-pinoana. Mivoaka eo amin’ny vavantsika ny finoana ao anatintsika. Raha manonona ny anaran’Andriamanitra amin’ny vavantsika isika dia mivoaka eo amin’ny vavantsika hoe: izany tokoa Izy amintsika. Raha manonona isika hoe: Andriamanitra Ray o, dia izany tokoa Izy amintsika.
– Aoka ary isika hitandrina ny fanekena ataontsika amin’Andriamanitra fa ny Tompo mahalala ny Azy.
– Raha mahatandrina ny fanekentsika Aminy isika dia ho fanaka homem-boninahitra. Fa ao amin’ny trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao, fa fanaka hazo sy tany koa, ny sasany homem-boninahitra, ary ny sasany halam-baraka. Koa rehefa nohamasinina ary isika dia aoka ho voavoatra ho amin’ny asa tsara rehetra. Amen.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.