AN’IZA NY LANITRA SY NY TANY?

août 31, 2018

« Indro, an’i Jehovah Andriamanitrao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mbamin’izay rehetra eo aminy. » Deotornomia 10:14

Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra manambara tena. Manambara tena amin’ny zavatra noforonony Izy. Izy no namorona ny lanitra, Izy no namorona ny tany, ary ireny dia manambara an’i Jehovah Andriamanitra avokoa. Tokony hino Azy isika na dia ny fisian’izany ihany aza. Ny manampahaizana mpitsabo dia resy lahatra ny amin’ny toe-tena sy ny hasarotry ny famantarana ny antsipirihiny ny amin’ny tenan’ny olombelona. Feon’Andriamnitra miteny amintsika ny asan’ny tànany, nefa mba manao ahoana moa ny fankahasitrahantsika Azy, ny amin’ny zavatra nomeny hanjakantsika rehetra ireny? Raha mandinika ny fahapotehan’ny « couche d’ozone »(amin’ny lanitra) izay ivezivezen’ny fiaramanidina mpitatitra isan’andro ohatra, na dia ny tsy hanimba aza no tao antsain’ny olona tany amboalohany fa ny hanasoa, dia hita sahady ny maha-samy hafa ny asa-tànan’Andriamanitra sy ny asa-tànan’ny olombelona. Manao ahoana koa ny asa nataon’i Jesosy rehetra? Hoy Jesosy: « na dia tsy mino Ahy aza hianareo, dia minoa ny asa, mba ho fantatrareo sy hekenareo fa ny Ray no ato amiko, ary Izaho ao amin’ny Ray » (Jao10:38). Fa raha mino Azy isika dia mihaino izay lazainy, ary ho ondry fiandriny isika, ary omeny antsika ny fiainana mandrakizay. Amen Jesosy Kristy Tompo mampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

DIDY VAOVAO

août 28, 2018

« Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro hianareo,raha mifankatia. » Jaona 13:34-35

Ny Filazantsara dia fisian’ny zanakondrin’Andriamanitra manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao izay nanome fomba hahazoantsika zanak’olombelona ny fiainana mandrakizay. Zava-dehibe izany. Ny Filazantsara koa dia ny Teny Soratra manambara ny famonjena tonga teto amintsika, mitantara ny fiainan’ny Mpamonjy, Jesosy Kristy nanaiky hanetri-tena, hatramin’ny fahafatesana, hitondra ny arentintsika,hitondra ny fahoriantsika, ary hitondra ny fahotantsika. Io Teny tonga nofo io, ka manome hery, manome aina ho an’izay mino izay ambarany no mahatonga antsika hahafantatra ny tena Fitiavana. Ary rehefa fantatsika ny tena Fitiavana, dia hifanakatia koa isika,satria ao anatintsika Ilay tena Fitiavana. Tsy misy fifankatiavana lavorary raha tsy ao anatintsika Ilay Tena Fitiavana. « Izany no ahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro hianareo. » (Jaona 13:35)
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

AOKA TSY HANAVESATRA NY HAFA

août 17, 2018

« Eny, mamehy entana sady mavesatra no sarotra entina izy ka manainga izany eo amin’ny soroky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin’ny ratsan-tànany anankiray aza. » Matio 23:4

Ny fariseo no tian’i Jesosy ambara eto. Jesosy mampianatra ny amin’ny tsy mety amin’ny fomban’ny fariseo. Tia mijery ny hafa, ary fisehoana ivelany amin’ olona no lehibe aminy. Mamehy entana mavesatra sady sarotra entina amin’ny soroky ny olona izy, nefa tsy manetsika izany na dia amin’ny ratsan-tanany akory aza. Ny resahina eto dia ny amin’ny fivavahana. Jesosy dia mifanohitra amin’izany ny nataony. Hoy Izy: «Mankanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho hanome anareo fitsaharana» (Matio 11:28). Na dia fatra-pikirakira ny lalàna aza ny fariseo dia tsy nahatanteraka ny lalàna. Raha diso amin’ny iray loha dia diso amin’izy rehetra. Jesosy no nahatanteraka ny lalàna. Ary Izy koa no faran’ny lalàna. Izay mitafy Azy no mahazo ny fanamarinana. Nitondra ny fahotan’ny olona izay tsy zaka entina Izy teo amin’ny hazo fijaliana. Rehefa entiny ny entantsika dia tena afaka isika ary mahazo fiainana mandrakizay. Tsy ratsantanan’i Jesosy fotsiny no nampiasany fa ny ainy manontolo no niasa ary niafara tamin’ny fahafatesany. Kanefa ny Ray no nanangana Azy ary voatafy voninahitra. Tsara ny manana an’i Jesosy ho mpanavotra.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

HIALA DIA HO AIZA?

août 10, 2018

« Hianareo koa va mba te hiala? » Jaona 6: 67

Teny nataon’i Jesosy tamin’ny mpianatra roa ambin’ny folo lahy io teny io rehefa maro tamin’izy ireo no nihemotra, tsy niara-nandeha taminy intsony, tena niala. Inona no antony nampiala azy ireo? Tsy nahazaka ny teny nataon’i Jesosy. Anefa dia teny nanambaràn’i Jesosy ny tenany ho Ilay mofo nidina avy any an-danitra ka izay mihinana Azy no manana ny fiainana. Ny mofo dia ny nofony. Hoy ireo mpianatra: Sarotra izany. Iza no mahahaino izany? Efa tena nanara-dia an’i Jesosy anefa ireo mpianatra ireo no tsy mahazaka izao teny izao. Manahoana ny fihainoantsika ny tenin’Andriamanitra. Ny hitan’i Jaona ao amin’ny bokin’ny Apokalypsy dia Jesosy misy sabatra roa lela mivoaka avy eo amin’ny vavany. Tenin’Andriamanitra anefa io sabatra roa lela io. Tsy zakan’ny olona ny voatsindron’izany. Voalaza aza fa manindrona hatramin’ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka mihintsy. Marary ny voatsindrony kanefa izany no manasitrana antsika. Koa raha mandre ny tenin’Andriamanitra isika, te hiala sa te ho sitrana? Aoka isika hanaiky ho sitranina. Amen.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MAFANA, MANGATSIAKA, MATIMATY

août 3, 2018

« Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsiaka na mafana hianao; aleoko ho mangatsiaka na ho mafana hianao. Fa satria matimaty hianao ka tsy mafana na mangatsika, dia efa aloan’ny vavako hianao. » Apokalypsy 3: 15-16

Jesosy mampanoratra an’i Jaona ny hafany ho an’ny fiangonana any Laodikia. Jesosy velona, Jesosy maty ary tsy nijanona tamin’ny fahafatesana fa nandresy ny fahafatesana ka nitsangana tamin’ny maty, Ilay Amena, Izay niandohan’izao zavatra noharian’Andriamanitra izao, ary miteny hoe fantatro ny asanao. Jesosy no lohan’ny fiangonana, ary efa tia ny fiangonana Izy, ka nanolotra ny ainy ho azy. Tamin’ny fitiavana voalohany no nitiavan’ny fiangonana ny Tompo, ary izany no hafanana. Ary noraisiny ho loha tokoa ny Tompo, kanjo lasa matimaty izany noho ny fifangaroana amin’ny hatsiaka entin’izao tontolo izao. Tezitra Jesosy ary ho famaizana ny fiangonana izao teny hoe: «alohan’ny vavako hianao» izao. Ho antsika mihitsy koa izao teny izao, isika no fiangonana nanoloran’i Jesosy ny ainy. Hoy Izy amintsika: Fantatro ny asanao. Variana isika, toa metimety ny fianana. Manan-kohanina eto amin’izao tontolo isika, manana ny ampy, eny salama angamba, kanjo tsy fantatsika fa isika no ilay ory, isika no ilay jamba, isika no ilay mitanjaka. Koa manoro hevitra antsika ny Tompo mba hividy volamena voadio tamin’ny afo Aminy mba hanankarena sy ody maso hanala ny fahajambana, sy fitafiana fotsy Aminy mba tsy hiseho ny fitanjahantsika. Fa raha maharesy isika dia havelany hiara-hipetraka Aminy eo ambony seza fiandrianany. Amen!
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

FANAVOTANA AO AMIN’I KRISTY

juillet 27, 2018

« Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra, nefa hamarinina maimaimpoana amin’ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin’i Kristy Jesosy, » Romana 3:23-25

Sarotra amintsika ny mankato ny lalàna rehetra, nefa dia asain’Andriamanitra ankatoavina izany. Ny tsy fankatoavana ny lalàna no mahatonga ny fahafatesana. Hoy ny voasoratra ao amin’ny bokin’i IJaona 1:8 : « Raha hoy isika: tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ao anatintsika. » Mila mandray mandrakariva ny fahasoavana ao amin’i Kristy Jesosy isika; dia ny fanavotana izay nataony tamin’ny nanekeny hitondra ny fahotantsika teo amin’ny hazo fijaliana. Nihatra, mihatra aman’aina ny fanavotana natao koa aoka tsy ho hitsakitsahintsika amin’ny fanompoana ota ny fampijaliana ny Tompo Jesosy. Aoka isika hatahotra sy ho tia an’Andriamanitra.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MAHAY NY ZAVATRA REHETRA JEHOVAH

juillet 20, 2018

« Sambatra izay hihinan-kanina ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra » Lioka 14:15

Raha nampianatra ilay nanasa Azy Jesosy dia hoy Izy: Raha manasa olona hisakafo ianao dia aza izay olona afaka mamaly izany aminao no asainao fa ny malahelo, ny kilemaina, ny mandringa, ny jamba,…dia ireo olona izay tsy afaka manasa anao hisakafo sy ireo olona tsy manan-kavaly aminao. Satria nahoana? Ny valiny ho antsika amin’izany dia any amin’ny fanjakan’Andriamanitra. Aoka isika hitandrina ny amin’izay ataontsika rehetra mba tsy ny tombony ho antsika hatrany no ho tadiavina, fa ny rariny ho antsika, nefa koa mamelona ny malahelo sy ny kamboty ary ny malemy sy ny hafa. Aoka ary ny finoana fa mahay manome antsika ny zavatra rehetra Jehovah Andriamanitra no hibaiko antsika fa tsy ny fanahiana na ny fahihirana.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.