NY FAHAMARINANA AVY AMIN’ANDRIAMANITRA

“Fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra, tsy amin’ny lalàna anefa, fa ambaran’ny lalàna sy ny mpaminany,” (Romana 3:21)

Ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo dia nitandrina mafy ny lalàna. Niteny Jesosy fa “… Raha tsy mihoatra noho ny an’ny mpanora-dalаna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy hianareo” (Matio 5:20). Rehefa misy ny fandikan-dalàna dia misy ny mpitsara. Andriamanitra no mpitsara. Nanao lalàna hahatsara ny fiarahana amin’Andriamanitra Izy tenany ary fitiavany avy Aminy izany. Misy lalàna hafa atoron’ny Soratra Masina dia toy izao ambara izao: « Ny Fahamarinana avy amin’Andriamanitra amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy ho an’izay rehetra mino. » (Romana 3:22). Katsaho mafy ary ny fahamarinana ao amin’I Jesosy dia aoka ho tsarovantsika ny teny sarobidy hoe: “Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy” (Romana 8:1). Aoka isika hitafy an’i Jesosy Kristy ka hiala amin’ny ratsy.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FIETREN’ I KRISTY SY NY FISANDRATANY

« Fa izany no nahafatesan’i Kristy sy nahavelomany indray, mba ho Tompon’ny maty sy ny velona Izy. » (Romana 14:9)

Ny hamaha ny famatoran’ny faharatsiana sy ny famatoran’ ny fahotana no anton-dian’i Kristy tety an-tany. Ho an’izay manaiky ho vonjena ihany anefa ny famonjena. Afaka manompo zavatra hafa ny olona, ary mety atakalony an’ireny hatramin’i Jehovah Andriamanitra izay namorona azy aza. « Moa mahay manao andriamanitra ho azy va ny olona? Tsy Andriamanitra ireny » (Jeremia 16:20). Koa Tompon’ny olona izay manana an’i Jehovah ho Andriamanitra i Kristy. Maty ho an’izay olona manana an’i Jehovah ho Andriamanitra I Kristy, ary velona ho an’izay manana an’i Jehovah ho Andriamanitra Izy. Famonoana ny fahotan’izay mino an’i Kristy ny fahafatesan’i Kristy. Izany no anton’ny batisa, fahafatesana miaraka ami’i Kristy noho ny ota mba ho diovina. Fiainana ho olom-baovao kosa ny fitsanganan’i Kristy ho an’ny olona Mino Azy. Koa na inona na inona no ataon’ny mino dia aoka ataony ho an’ny Tompo izany. Raha mianatra hianao: ataovy ho an’ny Tompo ny fianaranao. Raha miasa hianao: ataovy ho an’ny Tompo ny asanao. Raha mihinana hianao dia hano ho an’ny Tompo izay hohaninao. Aoka tsy hifampitsara na ny mihinana na ny tsy mihinana raha ho an’ny Tompo izany. Fa ny fifadiana ankasitrahana dia ny famahana ny famatoran’ny fahotana. Mba ho an’ny Tompo tokoa ary izay rehetra ataontsika. Mba ho Tompontsika Izy na maty isika na velona.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FAHOMBIAZAN’NY OLON’ANDRIAMANITRA?

« Ary rehefa nataony izany, dia nahazo hazan-drano be dia be izy ka efa nisy triatra ny haratony. » Lioka 5:6″

– Manaraka an’i Jesosy: Tokony hanaraka an’i Jesosy ny olon’Andriamanitra; I Petera rehefa avy nanarato naharitra ela, efa afa-po tsy nahazo hatramin’ny alina, kanefa nandeha nanaraka an’i Jesosy nanarato ihany.
– Tsy mandeha amin’ny herin’ny tena samy irery: Hoy I Simona: “… Tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona na inona; ….” (Lioka 5:5a); na dia mikely aina samy irery aza dia tsy mety mahomby amin’izay atao. – Mihaino an’i Jesosy: “…Kanefa noho ny teninao, dia alatsako ihany ny harato” (Lioka 5:5b). Isika koa, na dia misy aza ny hakiviana, aoka tsy hamoifo fa hihaino an’i Jesosy, hanaraka ny baikony. Raha misy tsy mety eo amin’ny fiainantsika dia mila mahay mihaino an’i Jesosy isika ary Mankato Azy. « Ary rehefa nataony izany, dia nahazo hazandrano be dia be izy, ka efa nisy triatra ny haratony. » (Lioka 5:6) Amen!
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MIHINANA, TSY MIHINANA, IZA NO MARINA?

« Ny anankiray mino, fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy, fa ny anankiray kosa malemy finoana, ka dia mihinana zava-maniry ihany. Aoka ny mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana; ary aoka kosa ny tsy mihinana tsy hitsara ny mihinana; fa Andriamanitra no efa nandray azy. » (Romana 14:2-3)

Manova zavatra betsaka eo amin’ny fiainan’ny olona iray ny finoany an’i Kristy. Miova ny fiteny, ny fomba fanao rehetra, ny fitafy, ary hatramin’ny zavatra fihinana aza. Hita matetika amin’izao andro iainantsika izao izany fanamavoana sy fifampitsarana izany. Ohatra amin’ny samy mpino: misy mihinana kisoa, misy ny tsy mihinana. Ambaran’ny tenin’Andriamanitra eto fa aoka tsy hifanamavo na hifampitsara. Aoka ny fitafiana an’iKristy no himasoana mafy. Fa hoy ny teny hoe: “Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy.” (Romana 8:1). Mila manetri-tena ny mino mba ho ny Fanahy Masina no hitarika azy amin’ny sitrapon’Andriamanitra tokony atao.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

RAY MPAMINDRA FO

« Aoka ho mpamindra fo hianareo mba ho tahaka ny Rainareo, Mpamindra fo. » (Lioka 6:36)

Ny Kristiana dia manana Ray mpamindra fo, Jehovah no anarany. Ray mandray ho an’ny tenany izay manjo ny zanany. Tian’I Jesosy hananan’ny kristiana koa izany toetra mpamindra fo izany. Amin’ny maha Andriamanitra Azy dia afaka manafay na mamindra fo amin’ny zanany ny Ray. Aoka ho tsarovana fa saro-piaro Izy ary mety tezitra koa. “Zavatra mahatahotra ny ho azon’ny tanan’Andriamanitra velona.” (Hebreo 10:31). Manambara ny sarin’ny hazo fijaliana izao sary eto izao. Andriamanitra mamindra fo amin’ireo zanany ary ny olona mamindra fo amin’ny namany. Koa aoka hitandrina isika fa misy ny mpiampanga izay fantatsika fa izany no asany ary tsy tia famindrampo izy. Efa voatsara mialoha rahateo ity mpiampanga ity. Aoka ary isika ho tahaka ny Raintsika izay mpamindra fo. Jesosy Kristy hampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FODIAN’NY FIFALIANA AMIN’ANDRIAMANITRA

« Ny fo torotoro sy mangorakoraka Andriamanitra o, tsy mba ataonao tsinontsinona. » (Salamo 51:17b)

Inona moa izany fo torotoro sy mangorakoraka izany?
Efa akaiky ny alahelo mafy ao am-po izany. Azo ambara hoe fanenenana mafy. Raha ny eto amin’ity Salamo faha 51 ity dia ny fifonan’ny olona iray nanohitra ny sitrapon’Andriamanitra na nanota ka nahatezitra an’Andriamanitra. Ny Fanahy Masina no afaka manome izany fo torotoro izany ary ny tenin’Andriamanitra miasa amin’ny mpihaino no mampangorakoraka ny fony. Fotoana inona ary isika no mila an’izany? Ny Teny ao amin’ny (Romana 3:10b)dia manambara fa “…Tsy misy marina na dia iray akory aza;” Maneho izany fa amin’ny fotoana rehetra isika dia mila manana fo torotoro. Raha hoy isika: Tsy nanota isika dia mampandainga Azy. Raha te ho faly ao amin’ny Tompo ary isika dia aoka hanana fo torotoro sy mangorakoraka. Jesosy Kristy mampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MPANAKARENA VERY, MAHANTRA VOAVONJY, MARINA VE?

« Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana, tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin’Andriamanitra! » (Efesiana 2:8)

Fanontaniana miverina matetika ao antsaintsika izany, indrindra noho ny tantara ao amin’ny Soratra Masina ny amin’i Lazarosy mahantra ferena sy ilay mpanankarena. Lazarosy any amin’ny fiainana mandrakizay, ilay mpanana kosa very, may any amin’ny helo. Araka ny Teny dia Andriamanitra no mampanankarena sy mampahantra, ary tsy ny harena no mahavery na ny fahantrana no mahavonjy fa ny finoana ny Zanaka, ny fananana an’I Jesosy Kristy Zanak’Andriamanitra. Hoy ny (1Jaona 5:12): “Izay manana ny Zanaka no manana ny fiainana; izay tsy manana ny Zanak’Andriamanitra no tsy manana ny fiainana”. Koa na manankarena hianao na mahantra dia voavonjy rehefa manana ny Zanaka. Jesosy Kristy mampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

AIZA NO ALEHAKO ANIO?

« Fa handeha amin’izay rehetra anirahako anao ianao » (Jeremia 1:7).

Misy isan-karazany ny fandaharam-potoana ataontsika. Ho any amin’ny dokotera aho fa tsy mety mihitsy ny fahasalamako; handeha hanao fanatanjahantena aho fa malemilemy satria efa ela no tsy niatrika izany. Maro ny fikasantsika raha vao mifoha. Ny fanontaniana dia izao: efa nametraka izany tamin’Andriamanitra ve isika? Ary tena izany tokoa ve no tian’Andriamanitra alehanao izao? Tokony hametraka ny fikasantsika amin’Andriamanitra isika mba ho tena izay tiany alehantsika no andehanantsika. Raha ho any amin’ny dokotera hianao, dia apetraho aminy izany fikasanao izany, mba ho dokotera afaka hanasitrana anao marina, na dia ny fanafody omeny aza dia fanafody tena hahasitrana anao. Aoka ho Jehovah no hitondra anao amin’izay handehananao. Raha mikasa ho any amin’ny alim-pandihizana hianao? Any marina ve no anirahan’Andriamanitra anao? Anontanio marina ny Fanahy Masina mba ho ny toerana anirahan’Andriamanitra anao anie no andehananao.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

METY MANENINA ANDRIAMANITRA

“Ary ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafianareo, Ary miverena amin’i Jehovah Andriamanitrareo; Fa mamindra fo sy miantra Izy, Mahari-po sady be famindrampo ary manenina ny amin’ny loza,” (Joela 2:13)

Rehefa manaiky isika fa nanohitra ny sitrapon’Andriamanitra ka nahatezitra Azy dia manenina Izy raha saika hanafay antsika. Amin’ny alahelo lalina ao am-pontsika (triatriaro ny fonareo) fa tsy ny fisehoana ivelany (fitafiana triatriarina). Afaka manenina amin’ny loza kasainy hamaliany ny faharatsiantsika Izy.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MISY VE NY VOAOZONA HO VERY?

« Fa fantatr’i Jehovah ny làlan’ny marina, fa ny làlan’ny ratsy fanahy kosa dia mankany amin’ny fahaverezana. » Salamo 1:6

Iza no marina? Ny marina amin’izao dia tsy misy, fa izay hamarinin’Andriamanitra no marina, izay manaiky ho ao amin’i Kristy Jesosy.
– Ny ratsy fanahy dia izay tsy manaiky hamarinina. I Jodasy dia isan’izay tsy nanaiky hamarinina. I Petera kosa rehefa naneno intelo ny akoho, dia nitomany ka niova nanaiky ho hanaraka ny dian’ny Tompony.
– Hoy ny Tenin’ny Tompo hoe: raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra. Tsy misy ny voaozona ho very.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.