MANASITRANA NY ARETINTSIKA REHETRA IZY

« Ary niandrandra ny lanitra Izy, dia nisento ka nanao taminy hoe: Efata, izany hoe: Maladia. Dia nalady ny sofiny, sady voavaha ny fatoran’ny lelany, ka dia nahateny tsara izy. » (Marka 7: 34-35)

Ny hitantsika eto dia Jesosy manana fifandraisana velona amin’ny Rainy; niandrandra ny lanitra Izy. Na dia tena Andriamanitra aza Izy dia mivavaka amin’izay ataony rehetra. Fampianarana ho antsika mpanaradia azy tokoa izany: mila miray amin’Andriamanitra isika. Tsy ataon’i Jesosy tsinotsinona ny zavatra manjo antsika. Nanaiky Izy nanasitrana ity lehilahy izay marenina no sady raiki-dela ity. Na dia ny manjo ny nofontsika ihany aza dia mahatohina azy ka manasitrana Izy. Izany dia fahatanterahan’ny Soratra Masina hoe: « Amin’ izany andro izany dia ho ren’ny marenina ny tenin’ny taratasy » (Isaia 29:18). Ny fanasitranana ny fanahintsika no tena zava-dehibe amin’I Jesosy fa ny nofo dia fitaovana ihany. Ny Fanahy no mahavelona. Raha sitrana ny nofontsika nefa very isika dia zava-poana izany. Raha mandà ny Fanahin’Andriamanitra isika dia ho very. Andeha ary isika hanetri-tena ka hifona aminy, ary handray ny Fanahiny ho ao anatintsika.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FANASAN’ANDRIAMANITRA

« Fa maro ny antsoina, nefa vitsy no fidina »(Matio 22:1-14)

Hoy ny voasoratra ao amin’ny (Apokalypsy 19:9):
«…Sambatra izay nantsoina ho amin’ny fanasana fampakaram-badin’ny Zanak’ondry». Andriamanitra no tompon’ny fanasana. Asainy isika hiditra ao amin’ny Fanjakàny. Ny endriky ny fanjakan’Andriamanitra dia tsy inona akory fa ny Fiangonana. Ao no hizaran’Andriamanitra ny Teniny sy ny Sakramentany masina. Misy amin’ireo tafiditra ao amin’ny fanasana no tsy mety mahita fifaliana sy fahasambarana. Tsy mahagaga izany satria izay rehetra tafiditra ao amin’ny fiangonana dia tsy ho nahazo ny fanasan’Andriamanitra avokoa akory. Anisan’ireny ireo mihevitra fa fiangonan-drazany io fiangonana io; ka izay no hidirany ao. Tsy mahita fahasambarana izay rehetra miantehitra amin’ny fanasana hafa ivelan’Andriamanitra. Sambatra kosa anefa isika izay mahazo ny fanasana avy aminy ary misy ny tombo-kase manokana; dia ny rà soan’I Jesosy Kristy Tompo izany. Raha manasa anao Andriamanitra; aza lavina mihintsy. Hoy Jesosy: «…Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana;»(Jaona 14:6a). Andeha àry isika hanaraka an’I Jesosy ka hiara-miditra aminy ho ao amin’ny fanasana masina. Ekeo ny fitondràny fa ianao no efa nofidiny. Ho Azy irery ny voninahitra. Amen!
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FON’I JOSEFA NANGORAKORAKA

« Ary Josefa tsy nahatsindry ny fangorakoraky ny fony intsony teo anatrehan’izay rehetra teo aminy. » (Genesisy 45:1a)

Nanao ratsy an’i Josefa ny rahalahiny, nikasa hamono azy ireo, ary avy eo nivarotra azy ho andevo ka lasa tany Egipta. Jehovah anefa nomba an’i Josefa, ka nitahy azy na dia sarotra aza ny fiainana nodiaviny: Tsy nahafoy an’i Jehovah izy. Nentin’ny tanan’i Jehovah teo am-pelantanany ireo rahalahany ireo ary afaka namaly ny ratsy nataon’ireo azy Josefa kanefa tsy nanao izany fa vao mainka nanaiky ho fitaovana hanavotra azy ireo amin’ny fahafatesana. Nangorakoraka ny fony raha niankohoka teo anatrehany ireo rahalahiny nanetri-tena noho ny asan’i Jehovah. Mangorakoraka koa ny fon’i Jesosy Kristy raha mahatsiaro hitady famonjena Aminy isika, ka tsaroantsika fa Izy ihany no Mpamonjy mora azo amin’ny fahoriantsika, mahay mamela ny helotsika rehetra. Lehilahy ory sady zatra fahoriana Izy, manaiky hitondra ny mavesatra amintsika rehetra, indrindra ny vokatry ny fahotana rehetra.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

JESOSY MANASITRANA

«nitondra ny aretin-tsika Izy; …ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika.» (Isaia 53:4a; 5b)

Jesosy manasitrana: ao amin’ny testamenta vaovao no ahitantsika izany; Fahatanterahan’ny voalaza any amin’ny testamenta taloha izany: Ny fanasitranana anefa misy karazany roa: dia ny fanasitranana ny nofo sy ny fanasitranana ny Fanahy. Hain’ny dokotera na ny olona ny manasitrana ny nofo, fa ny fanasitranana ny Fanahy kosa dia Jehovah Andriamanitra ihany no mahay manao izany ary famonjena mandrakizay no azo amin’izany.
* Ny devoly koa anefa mety hahasitrana ny nofo fa ny fanasitranana ny Fanahy tsy hainy velively fa ny hitondra any amin’ny fahaverezana mandrakizay no hainy sy kendreny.
* « Raha ny rantsan-tànan’Andriamanitra no amoahako ny demonia, dia tonga aminareo tokoa ny fanjakan’Andriamanitra. » (Matio 12:28). Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

FITIAVANA NO LEHIBE

“Dia hoy Jesosy taminy: Mandehana hianao, ka manaova toy izany koa.” (Lioka 10:37b)

Rehefa nanontany an’i Jesosy ilay mpahay lalàna iray naka fanahy Azy hoe: inona no ataony handovany ny fiainana mandrakizay. Nanontany Jesosy ny amin’izay voasoratra ao amin’ny lalàna: Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra… Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Hoy Jesosy eto: Mandehana ka manaova toy izany koa. Raha nanao ny fanoharana ny amin’ilay samaritana tsara – fanahy. Izy rehefa nanontany hoe: iza ary no namako? Ny teny fikasana ny hidirana ny tany kanana dia talohan’ny lalàna, kanefa ny lalàna tsy natao hanimbana ny teny fikasana. Ny lalàna dia voafehin’ny hazo fijaliana: fitiavana an’Andriamanitra, fitiavana ny namana. Ny fitiavana ny namana no nataon’ity samaritana ity kanefa mandeha ila izany raha tsy miray amin’Andriamanitra isika. Mila miray amin’Andriamanitra sy mila mitia ny namana. I Kristy no nahatanteraka izany ka mila mitafy izany asa vitany izany isika. Izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika rotiky ny fahotana. Lehibe izany. Aoka ho raisintsika isan’andro ny fanamarinana avy aminy. Ary hamela ny teniny hitombo ao anatintsika isika, ka ho velona ao anatintsika Izy, ary hanjaka ao anatintsika ny Fanahy Masina. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY TRANOKO DIA TRANO FIVAVAHANA

« Ny tranoko dia trano fivavahana; fa ianareo kosa nanao azy ho zohy fieren’ny jiolahy. »(Lioka 19:46b)

Miresaka izany koa ny Jeremia 7:11. Ny hoe mivavaka marina ao amin’ny Tempolin’i Jehovah dia ny :
– Mitandrina tsara ny làlany sy ny ataony.
– Mitsara marina ny adin’ny olona amin’ny namany.
– Tsy mampahory ny vahiny, ny kamboty, ny mpitondra-tena.
– Tsy mandatsaka rà marina.
– Tsy manaraka andriamani-kafa hahatonga loza. (ohatra vola, sampy…)
Aoka ho trano fivavahana marina, hitadiavana an’Andriamanitra, trano ieresahana Aminy, anomezana voninahitra an’Andriamanitra, izay natao ho an’Andriamanitra ka hahita Azy tokoa izay mankao. « Tsy fantatrareo va fa tempolin’Andriamanitra hianareo, ary ny Fanahin’Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? » 1 Korintiana 3:16. Misy ny tempoly trano fivavahana, fa ny tenantsika koa dia tempolin’Andriamanitra, tempolin’Andriamanitra mandehandeha. Koa mila mitandrina isika mba ho masina tahaka ny trano fivavahana ihany izany tempoly izany. Ary ny Fanahin’Andriamanitra tokoa no aoka hitoetra ao anatinareo. Ny firaisana amin’Andriamanitra, sy ny fiainana ny teniny isan’andro no famelomana ny Fanahy ao anatintsika. Amen!
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

FAMELAN-KELOKA, FIAINANA MANDRAKIZAY.

« Fa izay manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra » (Matio 23:12)

Mety hanakana antsika tsy hiaiky heloka ny zavatra vitantsika na ny ezaka ataontsika samirery, ka mahateny isika hoe: izaho nanaraka ny lalana tsara, izaho nanao ny marina; koa raha handinitena isika, dia toa tsy mahita izay fahotana natao, fa toa tsara daholo izay nataontsika. Toa afaka hiteny samirery isika hoe: nanisy soa ahy araka ny fahamarinako Jehovah… koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovako teo imasony (II Samoela 22:21,25). Raha ny fibebahana marina dia manahirana antsika ny miteny araka ity teny eto amin’ny bokin’i Samoela faharoa ity. Ny epistilin’i I Jaona1:8 moa dia manambara hoe: « Raha hoy isika: tsy manana ota isika, dia mamita-tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Sarotra ho antsika ny mamantatra ny otantsika ka toa mihevi-tena ho marina isika. Izany indrindra no nanjo ilay Fariseo nitsangana nivavaka nitokana hoe: « Andriamanitra ô, misaotra Anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany, izay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajanga, … Mifady indroa isan-kerinandro aho, mandoa ny fahafolon-karena amin’izay rehetra azoko aho… » (Lioka 18:11-12). Ny Fanahy Masina no mpampahatsiahy ny fahotantsika, ny Fanahy Masina ihany no mahay mampibebaka marina antsika, «Ny Fanahy no mifona ho antsika amin’ny fivavahana tsy azo tonononina» (Romana 8 26). Mbola ny Fahamarinan’i Jesosy Kristy ihany no azontsika hitafiana. Fa ny fahamarinantsika dia tsy misy, satria tsy misy izay manao ny marina. Mila manetry tena eo anatrehan’Andriamanitra isika, «Fa ny olona ory dia vonjenao; Fa ny masonao manandrina ny mpiavonavona, ka aetrinao ireny» (IISamoela 22:28). Fa izay manandra-tena no haetry ary izay manetri-tena no asandratra.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MAZAVA AO AMIN’NY MAIZINA.

« Ary tamin’izany andro izany dia nanomboka nitoriteny Jesosy ka nanao hoe: Mibebaha hianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra. » Matio 4:17

Hoy ny (Matio 4:16a): «Ny olona izay nitoetra tao amin’ny maizina dia nahita mazava lehibe». Fantatsika fa «ny finoana dia avy amin’ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin’ny tenin’i Kristy» (Romana 10:17). Ny fibebahana dia manala ny fahatezeran’Andriamanitra, ary avy amin’ny tenin’i Kristy omban’ny Fanahy ny fibebahana. Io no mitondra fahazavàna, fahazavàna ao amin’ny maizina sady fiainana ao anaty fahafatesana. Tokony ho fiainantsika ny fibebahana. Tokony ho lonaky ny tenin’Andriamanitra isika. Koa raha ho avy i Kristy dia tsy ho tratrany lany solika fitaiza. Raha mibebaka isika dia hisava ny aizina ao antin’ny fontsika. Miala nenina amintsika isanandro ny Tompo. Moa ve mba nisava ny aizina tao anatin’ny fontsika, izay vokatry ny fahotana?. Te hanazava ny fo Jesosy. Mibebaha. Dia hazava ny fonao. Amen.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FAHAMARINANA AVY AMIN’ANDRIAMANITRA

“Fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra, tsy amin’ny lalàna anefa, fa ambaran’ny lalàna sy ny mpaminany,” (Romana 3:21)

Ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo dia nitandrina mafy ny lalàna. Niteny Jesosy fa “… Raha tsy mihoatra noho ny an’ny mpanora-dalаna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy hianareo” (Matio 5:20). Rehefa misy ny fandikan-dalàna dia misy ny mpitsara. Andriamanitra no mpitsara. Nanao lalàna hahatsara ny fiarahana amin’Andriamanitra Izy tenany ary fitiavany avy Aminy izany. Misy lalàna hafa atoron’ny Soratra Masina dia toy izao ambara izao: « Ny Fahamarinana avy amin’Andriamanitra amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy ho an’izay rehetra mino. » (Romana 3:22). Katsaho mafy ary ny fahamarinana ao amin’I Jesosy dia aoka ho tsarovantsika ny teny sarobidy hoe: “Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy” (Romana 8:1). Aoka isika hitafy an’i Jesosy Kristy ka hiala amin’ny ratsy.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FIETREN’ I KRISTY SY NY FISANDRATANY

« Fa izany no nahafatesan’i Kristy sy nahavelomany indray, mba ho Tompon’ny maty sy ny velona Izy. » (Romana 14:9)

Ny hamaha ny famatoran’ny faharatsiana sy ny famatoran’ ny fahotana no anton-dian’i Kristy tety an-tany. Ho an’izay manaiky ho vonjena ihany anefa ny famonjena. Afaka manompo zavatra hafa ny olona, ary mety atakalony an’ireny hatramin’i Jehovah Andriamanitra izay namorona azy aza. « Moa mahay manao andriamanitra ho azy va ny olona? Tsy Andriamanitra ireny » (Jeremia 16:20). Koa Tompon’ny olona izay manana an’i Jehovah ho Andriamanitra i Kristy. Maty ho an’izay olona manana an’i Jehovah ho Andriamanitra I Kristy, ary velona ho an’izay manana an’i Jehovah ho Andriamanitra Izy. Famonoana ny fahotan’izay mino an’i Kristy ny fahafatesan’i Kristy. Izany no anton’ny batisa, fahafatesana miaraka ami’i Kristy noho ny ota mba ho diovina. Fiainana ho olom-baovao kosa ny fitsanganan’i Kristy ho an’ny olona Mino Azy. Koa na inona na inona no ataon’ny mino dia aoka ataony ho an’ny Tompo izany. Raha mianatra hianao: ataovy ho an’ny Tompo ny fianaranao. Raha miasa hianao: ataovy ho an’ny Tompo ny asanao. Raha mihinana hianao dia hano ho an’ny Tompo izay hohaninao. Aoka tsy hifampitsara na ny mihinana na ny tsy mihinana raha ho an’ny Tompo izany. Fa ny fifadiana ankasitrahana dia ny famahana ny famatoran’ny fahotana. Mba ho an’ny Tompo tokoa ary izay rehetra ataontsika. Mba ho Tompontsika Izy na maty isika na velona.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.