FANANGANANA NY MATY SY FIAINANA

Perikopa: Jaona 11:19-29

«Hoy Jesosy taminy: Izaho no fananganana ny maty sy fiainana; izay mino Ahy, na dia maty aza, dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va hianao?» (Jaona 11 :25,26)

Andriamanitra tokoa Jesosy nefa dia tena olombelona koa Izy. Tia an’i Lazarosy telo mianadahy Izy ary ontsa azy ireo rehefa nodonam-pahoriana. Ny fahafatesan’i Lazarosy dia nentina nanehoana ny voninahitr’Andriamanitra. Toy izao no Fanekem-pinoan’i Marta: «Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona na inona hangatahinao amin’Andriamanitra dia homen’Andriamanitra Anao» (Jaona 11:22). Teo am-bava ihany anefa izany fanekena izany. Tsy nino Marta hoe hitsangana izao ankehitriny izao i Lazarosy. Jesosy no fananganana ny maty sy fiainana. Na dia fitsanganana izao ankehitriny izao aza dia ananany fahefàna. Tsy fananganana ara-nofo ihany fa indrindra koa ny fananganana ara-panahy. Manao ahoana ny finoako sy ny finoanao? Sao dia mitsilopilopy na maty mihintsy noho ny zava-tsarotra samihafa ? Mino ve isika fa izay mino Azy na dia maty aza dia ho velona indray. Mifonà amin’i Jesosy isika ny amin’ny tsy finoantsika. «Izay manana ny Zanaka no manana ny fiainana; izay tsy manana ny Zanak’Andriamanitra no tsy manana ny fiainana.» (1Jaona 5:12). Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tongava manatona ny Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra tompoko.

FIRENENA NANTSOINA TAMIN’NY ANARANY.

« Notadiavin’izay tsy naniry Aho sy hitan’izay tsy nitady; hoy Izaho tamin’ny firenena izay tsy nantsoina tamin’ny anarako: inty Aho, inty Aho! Namelatra ny tànako mandritra ny andro Aho tamin’ny firenena miodina, izay mandeha amin’ny làlana tsy tsara araka ny fisainany ihany. » (Isaia 65:1-2)

Ny ambara eto amin’ity Isaia. 65 eto ity dia Jehovah Andriamanitra nifidy firenena ho Azy. Ny mampalahelo an’ Andriamanitra anefa dia izao: Namelatra ny tànany mandritra ny andro Izy handray izany firenena izany, fa nilaozany niodina. Ny ambara amin’ny hoe miodina dia hoe tsy miraharaha ilay tànan’Andriamanitra mitsotra mitady azy ilay firenena. Raha lazaina amin’ny teny tsotra dia firenena miavona ka mahatezitra an’Andriamanitra. Tsy mihevitra ny Fitiavana izay ezaka manokana avy amin’Andriamanitra hiantsoana ilay firenena io firenena io. Andriamanitra mitady fihavanana, fa izy kosa miodina, tsy mijery akory ilay tànana mivelatra miantso azy. Inona no ataon’ilay firenena? Aleony mandeha araka ny fisainany ihany, izay ambara eto hoe làlana tsy tsara. Mahatezitra an’Andriamanitra. Izany. Ary ilay tànana mivelatra dia tsy miantso intsony ilay firenena voafidy teo aloha fa lasa mivelatra amin’ny firenena hafa izay tsy nitady Azy akory, ka hoy Izy: Inty Aho, Inty Aho. Rehefa mafy hatoka ilay firenena voafidy dia mitodika any amin’ny firenena hafa Andriamanitra. Ny fiainana maha Kristiana antsika koa dia tahaka izany. Tia antsika Andriamanitra, efa niantso antsika Izy ho zanany, tiany ho eo am-pelatanany isika: Mamelatra ny tanany amintsika Izy, fa rehefa tsy mijery izany tanana mivelatra mitady antsika izany isika dia mitodika any amin’ny olona tsy kristiana akory, ka miantso an’ireny indray. Sao dia mba ao anatin’izany kristiana tsy mahita akory Ilay Tanan’Andriamanitra mivelatra izany isika? Fa maninona no mivelatra fa tsy mikombona: mampiseho ny fon’Andriamanitra tia antsika ka misokatra ho antsika fa tsy mikombona na mihidy. Tia antsika Izy. Fa sao dia miodina ary isika. Fa inona no mampihodina? Ny asan’ny devoly no mampiodina ny saintsika tsy hahita ny Fitiavan’Andriamanitra. Arentirentin’ny devoly eo anatrehantsika ny fakam-panahy maro samy hafa dia tsy hitantsika intsony ny tànana mivelatra mitady antsika. Andeha isika hifona amin’Andriamanitra ka hiverina Aminy indray ary hanatona ny tanany mivelatra te handray an-tànana ny fiainantsika. Aoka hiverina Aminy isika fa Izy no efa nanavotra antsika. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tongava manatona ny Foibe Feon’ny Filazantsara, lot II V 72 Bis Ampandrana Bel air, Antananarivo. Misaotra indrindra tompoko.

NY NITIAVAN’ANDRIAMANITRA ANTSIKA.

« Eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. » (Jaona 13:34)

Andriamanitra tena tia tokoa: «Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanani-lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay» (Jaona 3:16). Ny toetran’ny mpanoradalàna sy ny fariseo dia hafa noho izany. Inona no fanaon’ny fariseo? Miteny ihany izy, fa tsy manao. Mamehy entana sady mavesatra no sarotra entina izy ka manaingina izany eo amin’ny soroky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin’ny rantsan-tanany anankiray aza (Matio 23:4). Ny an’Andriamanitra dia tsy ny ratsan-tanany ihany no mihetsika fa izay maha izy azy. Izay tena sarobidy indrindra teo Aminy no nafoiny, dia ny Zanani-lahy tokana. Tsy fony isika tsara no nanomezan’ Andriamanitra an’i Jesosy Kristy ho antsika fa fony isika mbola ratsy. Ny nitiavan’i Kristy antsika no nanolorany ny ainy ho sorona noho ny fahotantsika. Nalatsaka ny ràny mba hahazoantsika famelan-keloka raha mibebaka isika, ka izany no antoka ihainoan’Andriamanitra ny fifonantsika. Raha ny marina dia tsy nisy tombony ho an’ny tenany samy irery fa tena fahasoavana ho antsika izany nataony izany. Tahaka an’ilay samaritana niantra ilay olona novonoin’ny jiolahy, ka niantoka ny fitsaboana ilay naratra na ohatrinona na ohatrinona izany nefa tsinontsinona aminy akory io naratra io. Izao Soratra Masina izao dia nitarika ny saintsika ho amin’ny nitiavan’i Kristy antsika mihoatra ny zavatra hafa. Rehafa tsapantsika izany Fitiavan’i Jesosy Kristy antsika izany dia mitaona antsika indray Izy ny hitodika amin’ny samy mpianatra, na samy olombelona mba hifankatia. Raha Andriamanitra aza tia antsika izay olombelona ratsy, ataontsika ahoana no tsy ho tia ny olona hafa, izay ilay hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Io fifankatiavana io dia efa fitoriana ny Filazantsara sahady amin’ny olona rehetra, satria ny Filazantsara lehibe indrindra dia ny Fitiavana izay itiavan’i Jesosy Kristy antsika. Aoka ho amintsika izany saina izany. tsy ny nitiavantsika Azy fa ny nitiavany antsika. Tiava an’i Jehovah Andriamanitra amin’ny fonao rehetra. Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Mahafehy ny didy rehetra ireo. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tongava manatona ny Foibe Feon’ny Filazantsara Lot II V 72 Bis Bel Air Ampandrana Antananarivo. Misaotra indrindra tompoko.

TAHAKA NY ZAZA

« Koa na zovy na zovy no hanetry tena tahaka ity zazakely ity, dia izy no lehibe indrindra amin’ny fanjakan’ny lanitra. » (Matio 18:4)

Manetry tena ny zaza. Manaiky izay zava-misy izy. Manaiky antsoin’i Jesosy hankeo Aminy ka manaiky apetraka eo afovoany. Na dia ny fanekena hankeo amin’i Jesosy aza dia sarotra amintsika indrindra ny manetry tena. Manakana izany ny asan’ny Satana, tsy faly izy. Sarotra ilay teny hoe Lehibe indrindra amin’ny fanjakan’ny lanitra. Anaram-boninahitra izany. Ary raha fanetren-tena no resahina dia iza tokoa moa no nanetry tena tahaka an’i Jesosy. Koa raha mandray ny zaza amin’ny anaran’i Jesosy isika dia mandray AZY. Raha manetry tena ao amin’i Jesosy isika dia manana ny fiainana mandrakizay. Koa raha tsy mandray ny zaza amin’ny anaran’i Jesosy isika dia tsy mandray an’i Jesosy. Mba tsy isika anie no hanatonana vato lehibe ka alefa any an-dranomasina. Aoka isika handray an’i Kristy Jesosy mandrakariva. Amen. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tongava manatona ny Foibe Feon’ny Filazantsara Lot II V 72 Bis Bel Air Ampandrana Antananarivo. Misaotra indrindra tompoko.

HIALA DIA HO AIZA?

« …Hianareo koa va mba te hiala? » (Jaona 6:67)

Teny nataon’i Jesosy tamin’ny mpianatra roa ambin’ny folo lahy io teny io rehefa maro tamin’izy ireo no nihemotra, tsy niara-nandeha taminy intsony, tena niala. Inona no antony nampiala azy ireo? Tsy nahazaka ny teny nataon’i Jesosy. Anefa dia teny nanambaràn’i Jesosy ny tenany ho Ilay mofo nidina avy any an-danitra ka izay mihinana Azy no manana ny fiainana. Ny mofo dia ny nofony. Hoy ireo mpianatra: Sarotra izany. Iza no mahahaino izany? Efa tena nanara-dia an’i Jesosy anefa ireo mpianatra ireo no tsy mahazaka izao teny izao. Manahoana ny fihainoantsika ny tenin’Andriamanitra. Ny hitan’i Jaona ao amin’ny bokin’ny Apokalypsy dia Jesosy misy sabatra roa lela mivoaka avy eo amin’ny vavany. Tenin’Andriamanitra anefa io sabatra roa lela io. Tsy zakan’ny olona ny voatsindron’izany. Voalaza aza fa manindrona hatramin’ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka mihintsy. Marary ny voatsindrony kanefa izany no manasitrana antsika. Koa raha mandre ny tenin’Andriamanitra isika, te hiala sa te ho sitrana? Aoka isika hanaiky ho sitranina. Amen. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tongava manatona ny Foibe Feon’ny Filazantsara Ampandrana Bel Air Lot II V 72 Bis Antananarivo. Misaotra indrindra tompoko.

NY FANASAN’ANDRIAMANITRA

«Fa maro ny antsoina, nefa vitsy no fidina.» (Matio 22: 1-14)

Hoy ny voasoratra ao amin’ny (Apokalypsy 19:9): «…Sambatra izay nantsoina ho amin’ny fanasana fampakaram-badin’ny Zanak’ondry». Andriamanitra no tompon’ny fanasana. Asainy isika hiditra ao amin’ny Fanjakàny. Ny endriky ny fanjakan’Andriamanitra dia tsy inona akory fa ny Fiangonana. Ao no hizaran’Andriamanitra ny Teniny sy ny Sakramentany masina. Misy amin’ireo tafiditra ao amin’ny fanasana no tsy mety mahita fifaliana sy fahasambarana. Tsy mahagaga izany satria izay rehetra tafiditra ao amin’ny fiangonana dia tsy ho nahazo ny fanasan’Andriamanitra avokoa akory. Anisan’ireny ireo mihevitra fa fiangonan-drazany io fiangonana io; ka izay no hidirany ao. Tsy mahita fahasambarana izay rehetra miantehitra amin’ny fanasana hafa ivelan’Andriamanitra. Sambatra kosa anefa isika izay mahazo ny fanasana avy aminy ary misy ny tombo-kase manokana; dia ny rà soan’I Jesosy Kristy Tompo izany. Raha manasa anao Andriamanitra; aza lavina mihintsy. Hoy Jesosy: « … Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana;» (Jaona 14:6a). Andeha àry isika hanaraka an’I Jesosy ka hiara-miditra aminy ho ao amin’ny fanasana masina. Ekeo ny fitondràny fa ianao no efa nofidiny . Ho Azy irery ny voninahitra. Amen ! Jesosy Kristy Tompo mampahery anao. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia aza misalasala manatona ny Foibe Feon’ny Filazantsara Lot II V 72 Bis Bel Air Ampandrana . Misaotra indrindra tompoko.

MITONDRA TENA TSARA

“Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, Fa tahaka ny hendry, ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa fa ratsy izao fiainana izao . Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon’ny Tompo.” (Efesiana 5:15-17)

Ho tahaka ny endriny no namoronan’Andriamanitra Ray antsika olombelona, ary ny firaisantsika aminy no tena endriny ao anatintsika. Oharina amin’ny firaisan’ny sampana amin’ny foto-boaloboka no tokony hiraisan’ny olona amin’ny Ray izay nahary Azy. Jesosy no nanao io fanoharana io. Raha tsy manana firaisana amin’I Jesosy isika dia ho sampana maina, tsy afaka hamoa, tsy afaka hanao izay sitrapony ka raha manao aza dia fanao feno hadalàna. Mety ho hendry eo ivelany ihany nefa tsy araka ny sitrapon’ny Tompo. Tokony “Hitondra-tena tahaka ny hendry” isika. Ny Fanahy Masina no mitari-dalana antsika zanany ho amin’izany. Zava-dehibe ny fanomezana antsika ny Fanahy Masina, ary mila mazoto mangataka ny Fanahy Masina isika fa hanome antsika fahendrena tokoa Izy. “Izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra” (Romana 8:14). Aoka isika hanaiky ampanetren-tena ho tarihin’ny Fanahy Masina. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tongava manatona ny Foibe Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra tompoko.

ANDRIAMANITRA MIASA SY MITENY

« Tsy misy mahalala tsara ny Ray, afa tsy ny Zanaka sy izay tian’ny Zanaka hanehoana Azy. » (Matio 11:27)

Andriamanitra manala ny voaly manarona. Fanakonana ny zavatra iray ny voaly. Andriamanitra te hiseho amintsika olombelona ka naniraka ny Zanany. Azo lazaina amin’ny teny hafa hoe: nanala ny voaly manarona tsy ahitantsika Azy Andriamanitra. Fa tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy nanaiky ho tonga nofo no hahafantarantsika Azy, Jesosy Kristy izay fanambarantenan’ Andriamanitra nitondrany ny faniriany hamonjy antsika olombelona. Izay mahalala tsara ny Zanaka no mahalala Azy. Mifona amin’ny Ray isika raha tsy nahalala tsara ny Zanaka. Andeha isika hanetry tena ka handray ny fanambaran’ny Zanaka. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tongava ao amin’ny Foibe Feon’ny Filazantsara Ampandrana Bel Air Lot II V 72 Bis . Misaotra indrindra tompoko.

AZA MITSARA

« Aza mitsara, mba tsy ho tsaraina hianareo, Fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo. » (Matio7:1-2a)

Eo amin’ny fiainana andavan’andro, dia sarotra tokoa ho an’ny olona ny miatrika izany fitsaràna izany. Eo amin’ny fiainana maha Kristiana koa, dia izao raràn’i Jesosy Kristy izao ny fitsarana ny olon-kafa. Ny Epistily ho an’ny Romana 3:12b « Tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. » Raha izao teny izao no heverina dia rariny tokoa ny tsy famelan’ny Tompo ny olona hitsara ny rahalahiny. Ny tena aza tsy tsara koa atao ahoana no hitsara ny hafa? Raha mitsara ihany, dia izany no atao hoe mandrora mitsilany, sady manameloka ny tena rahateo eo anatrehan’ny Tompo amin’ny fandikàna ny Teniny. Rehefa diso ny olona iray dia mila famelan-keloka avy amin’Andriamanitra. Koa ny olona izay te hitsara aza mila famelan-keloka, ataony ahoana indray moa no hitsara ny hafa? Ny fitaka mantsy dia izao: misy olona mihevitra ny tenany tsy ho tahaka ny olona tsarainy fa mahavita na manao ny tsara kokoa, kanefa ny Teny dia manambara fa tsy misy manao ny tsara na dia iray aza. Tena sarotra tokoa ho an’ny olona izany ny maka ny toeran’ny mpitsara. Na andry eo amin’ny maso, na sombin-kazo eo amin’ny maso dia efa samy manditsoka avokoa ka samy ratsy ary samy mila esorina avokoa. Koa raha tafalatsaka amin’ny fitsarana ny hafa isika dia ndeha hifona amin’Andriamanitra satria mety manidy ny famelankeloka tokony ho antsika, ary mety ho very any amin’ny helo aza, satria manambany ny famelankeloka nomen’Andriamanitra. Ny Tenin’ny Tompo dia manamafy fa: «Fa famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra alatsa-drà ary fahalalàna an’Andriamanitra noho ny fanatitra dorana” (Hosea 6:6). Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ – Tél: 034 91 434 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tongava manatona ny Foibe Feon’ny Filazantsara, Lot II V 72 Bis Bel Air Ampandrana . Misaotra indrindra tompoko.

FANAVOTANA AO AMIN’I KRISTY

« Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra, nefa hamarinina maimaimpoana amin’ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin’i Kristy Jesosy, » (Romana 3:23-25)

Sarotra amintsika ny mankato ny lalàna rehetra, nefa dia asain’Andriamanitra ankatoavina izany. Ny tsy fankatoavana ny lalàna no mahatonga ny fahafatesana. Hoy ny voasoratra ao amin’ny bokin’i IJaona 1:8 : « Raha hoy isika: tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ao anatintsika. » Mila mandray mandrakariva ny fahasoavana ao amin’i Kristy Jesosy isika; dia ny fanavotana izay nataony tamin’ny nanekeny hitondra ny fahotantsika teo amin’ny hazo fijaliana. Nihatra, mihatra aman’aina ny fanavotana natao koa aoka tsy ho hitsakitsahintsika amin’ny fanompoana ota ny fampijaliana ny Tompo Jesosy. Aoka isika hatahotra sy ho tia an’Andriamanitra. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tongava manatona ny Foibe Feon’ny Filazantsara Lot II V 72 Bis Bel Air Ampandrana. Misaotra indrindra tompoko.