MAHAY MIFIDY NY ANJARA TSARA

Perikopa Lioka 10: 38-42
(Deoteoronomia 6:4-7, Romana 8:18-39, Matio 6:24-34)

“Fa ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe: Marta, Marta, maro ahina sy maro herehina hianao; nefa zavatra iray loha no ilaina; fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy halaina aminy.” (Lioka 10:41,42)

Nampiantrano an’i Jesosy Marta. Nefa tsy nanana fitsaharana ihany izy. Sahirana tamin’ny fanompoana izy fa tsy tamin’ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra ary ny heriny rehetra izany. Eny, naloto fo tamin’I Maria sy tamin’i Jesosy koa aza i Marta. I Maria kosa, teo anilan’ny tongotr’I Jesosy, nihaino ny teniny. Nahay nandray ny fitsaharana. Hoy Jesosy: Maria no efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy halaina aminy. Tsy nalaina tamin’i Maria tokoa ny anjara tsara: noraisiny ny fitsaharana nomen’i Jesosy. Nitia an’i Jesosy tamin’ny fony izy. Inona ary no anjara fidinao ankehitriny? Ny ho maro ahiana sy maro herehina ve (naloto fo) sa ny hipetraka eo anilan’ny tongotr’i Jesosy mihaino ny teniny amin’ny fitiavana? Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MIJOROA AMIN’NY FINOANAO

« Rehefa afaka izany, dia hitan’I Jesosy teo an-kianjan’ny tempoly ralehilahy, ka hoy Izy taminy: indro, efa sitrana hianao; aza manota intsony, fandrao hanjo anao ny ratsy noho ny teo » (Jaona 5:14)

Tsy aretina ara-nofo ihany no manjo ity lehilahy ity fa aretina ara-panahy koa. Nalemy izy. Ny fihetsehan’ny rano ihany no ninoany hanasitrana azy ka na dia niteny azy ary Jesosy hoe « Te ho sitrana va hianao? » dia mbola ny firobohana ao anatin’ilay rano ihany no nitokiany fa hanasitrana azy na dia Jesosy Ilay Mpanasitrana aza no miteny aminy. Ny ankamaroan’ny olona dia tsy mahatoky afa tsy ny ezaka ataon’ny tenany. Tsy mahatsiaro ny Fahasoavana Lehibe dia ny fisian’i Jesosy eo akaikiny. Fahajambana ara-panahy izany. Mahasitrana ny mihaino sy mino ny tenin’i Jesosy: « Mitsаngàna, ento ny fandrianao, ka mandehana. » (Jaona 5:8). Tsy niahanahana intsony izy na niady hevitra fa tonga dia nihaino ny Tenin’i Jesosy. « Niaraka tamin’izay dia sitrana ralehilahy dia nitondra ny fandriany dia lasa nandeha… » (Jaona 5:9). Aoka isika tsy Hiahanahana na ho be ady hevitra rehefa miteny Jesosy fa hino Azy dia ho sitrana. Mila maharitra amin’ny finoana isika. Rehefa sitrana izy dia nitondra ny fandriany dia lasa nandeha. Ka izy nitondra ny fandriany iny no nisy Jiosy nahita azy ary nandrara azy tsy hitondra fandriana amin’ny andro sabata. Tsy nanaiky ireo Jiosy ralehilahy fa namaly hoe Ilay nahasitrana ahy no nanao tamiko hoe Ento ny fandrianao. Sahy mijoro amin’ny finoantsika tahaka an’ ity lehilahy ity ve isika ka na dia iharan’ny fandraràna na eso na latsa aza dia sahy mijoro amin’ny finoana an’i Jesosy? Indro efa sitrana hianao; aza manota intsony, fandrao hanjo anao ny ratsy noho ny teo. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia “soraty am-pitiavana eto ”. Misaotra.

FITIAVANA NY FAHAVALO

« Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: tiava ny fahavalonareo, ary mivavaha ho an’izay manenjika anareo. » (Matio 5:44)

Tian’i Jesosy hanahaka Azy ny olony. Io no asa nataon’i Jesosy tety an-tany. Nanaiky hitondrafamonjena ho an’izao tontolo izao Izy. Ny mpanota (fahavalony) mibebaka no ekeny ary avelany ny fahotany. Nanaiky ho faty Izy mba hahatanteraka ny “Ilay Zanak’ondry manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao”. Jehovah Andriamanitra mampiposaka ny masoandrony amin’ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Tian’i Jesosy ho tahaka ny Ray isika. « Koa amin’izany aoka ho tanteraka hianareo toy ny fahatanterahan’ny Rainareo izay any an-danitra” (Matio 5:48). Tsy vitantsika anefa izany. Hoy Paoly: “Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko, dia ato amin’ny nofoko; fa ato anatiko ihany ny fikasana, saingy ny hahatanteraka ny tsara no tsy ato” (Romana 7:18). Soa ihany fa teo Jesosy Ilay Filazantsara mahafinaritra. Ny marina maty hamonjy ny tsy marina. Fa izay tsy hain’ny lalàna satria ny nofo no nahalemy azy dia vitan’Andriamanitra tamin’Izy naniraka ny Zanany. Soa lehibe ho antsika ny hanesoran’i Jesosy ny otantsika raha mibebaka marina isika. Koa mibebaha ary fa efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FAHASOAVAN’I JESOSY KRISTY TOMPO

(MATIO 12:33-37)

“Koa ataovy tsara ny hazo mbamin’ny voany, na ataovy ratsy ny hazo mbamin’ny voany; fa ny voany no ahafantarana ny hazo.” (Matio 12:33)

Ny voany no ahafantarana ny hazo: ny voan’ny hazo mbola eny amboniny no tena vokatra ara-boajanahary ahafantarana ny azy. Oharina amin’ny hazo isika. Inona no vokatra azo antenaina amiko sy aminao? Mahavelona ny hafa ve sa mamono ny hafa ny teny avy amiko sy avy aminao? “Ny vokatry ny Fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahonampo. Tsy misy lalàna manohitra izany.” (Galatiana 5:22,23). Ny rakitra tsara no amohan’ny olona tsara fanahy zavatra tsara. Ny Fahasovan’i JesosyKristy ao anatin’ny mino no amoahany fiainana ho an’ny manodidina azy. Ny rakitra ratsy kosa dia amohan’ny olona fahafatesana ho an’ny manodidina azy: Dia ny asan’ny nofo: Fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana, fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, ….Fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan’Andriamanitra. Ampamoahina isika ny amin’ny andro fitsarana.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia manasa anao hanoratra izany eto. Misaotra indrindra tompoko.

NY FANOLORAN-TENA NO ANKASITRAHAN’ANDRIAMANITRA

“Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roalahy; dia nankeo amin’ny lahimatoa izy ka nanao hoe: Anaka, andeha miasa any amin’ny tanimboaloboko anio. Fa namely izy ka nanao hoe: Tsy handeha aho; nefa nony afaka izany, dia nanenina izy kanandeha ihany. Dia nankeo amin’ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namely ka nanao hoe: Handeha aho, tompoko, kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin’izy mirahalahy no nanao ny sitrapon’ny rainy? Hoy izy: Ny lahimatoa. Dia hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialoha anareo ho amin’ny fanjakan’Andriamanitra.” Matio(21:28-31)

Nisy zanaka roalahy nirahin-drainy hiasa any an-tanim-boaloboka. Ny lahimatoa dia nandà, nefa nanenina, ary nandeha niasa ihany. Ny faralahy kosa nanaiky nefa avy eo tsy nandeha. Sary roa manambara ny karazana toetran’ny olona voatory nyfilazantsara izany. Samy efa nahafantatra ny sitrapon’ny Rainy izy. Ny lahimatoa dia sarin’ireo olona mpanota nandà ny sitrapon’Andriamanitra ka rehefa nanenina (nibebaka) dia tena nanao ny sitrapony avy eo. Tokony ho làlana arahin’ny olona ratsy niova fo izany.Tsy misy tsara na dia iray aza fa izay mitsotra ka mahafoy ny fahotany no hahazo famindrampo. “Izay manafina ny fahotany tsy hambinina; Fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindrampo.” (Ohabolana 28:13).Ny faralahy dia karazana olona tsy mitsotra ny fahotany. Tsy mahafoy ota sady be ady hevitra. Nanaiky nefa tsy nanao ny sitrapon’ny Rainy (Nianian-tsitoha). Tsy tokony hanompo ny ota isika, fa raha vita batisa dia niara-maty ny amin’ny ota tamin’izany koa. Ary rehefa natsangana Jesosy dia hiara-belona Aminy ho olom-baovao koa ka tsy ny ota no hanapaka antsika. Aza manolotra ny momba ny tenanareo ho fiadian’ny tsi-fahamarinana. Mila mandinika tsara isika ry Havana fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitraihany no maharitra mandrakizay. Amen! Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail :lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Rahana nohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny“leave a comment”eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny“enter your comment here”.Misaotra betsaka.

JESOSY MAMPIANATRA NY AMIN’NY TOKONY HIBEBAHANA.

“Fa tahaka ny inona no hanoharako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka manao hoe: Efa nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy hianareo, efa nanao feo fisaonana izahay, nefa tsy niteha-tratra hianareo.” (Matio 11:16-17)

Ny Fanahy Masina no tokony hangatahintsika hanorotoro ny fo vatontsika ho tonga fo nofo. Fo afaka mibebaka na amin’ny fifaliana na amin’ny fahoriana no omeny antsika amin’izany. Mety io ho amin’ny toriteny samy hafa, mpaminany samy hafa, fotoana samy hafa, ary ankehitriny aza dia ny Zanany mihintsy no ampitenenin’Andriamanitra amintsika. Ho anao indrindra no itenen’Andriamanitra: te hihaino ve ianao? Raha tsy mihaino ianao dia hadinina aminao ny tsy nihainoanao. Aza mieritreritra ianaofa hoe efa olona tsara aho: Tempolin’i Jehovah ity. Fa tena an’I Jesosy marina tokoa ve hianao? Tempolin’i Jehovah ity kanjo efa tsy tempoly intsony. Mibebaha, sao ho very. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél: 22 210 42
E-mail :lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny“leave a comment”eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny“enter your comment here”.Misaotra betsaka.

VOAZAHA TOETRA


« Satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana; ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazaha toetra; ary ny fahatsaram-panahy voazaha toetra mahatonga fanantenana; » (Romana 5:3b-4)

Ny tenin’i Kristy no miteraka ny finoantsika Azy. Ary ny finoana Azy no ahazoany mitaiza antsika. Ka na dia fahoriana aza, hainy ny mampiasa izany hahatonga faharetana sy fahatsaram-panahy ary fanantenana. Raha misy zava-tsarotra mihatra amintsika dia hoy isika: rahoviana re vao ho tapitra izao e? Asain’I Jesosy miambina isika. Miteraka faharetana io rehefa maharitra sy tsy be fanahiana ny olona. Mahatonga fahatsaram-panahy izany. Ary lasa mpanompo mahatoky satria ny fahatokiana ny Tompo no manjaka eo amin’ny fiainany, ka ataony am-pifaliana ny asa omen’i Jesosy ataony. Tsy izy mihintsy no hanaram-po amin’ny ratsy. (Ny fanaranam-po amin’ny nofo dia manao ny sitrapon’ny tenany). Tsy ny mpanompo tsara fanahy no hikapoka ny ankizilahiny na ny ankizivaviny. Amin’izay ianao no Mpitandrin-draharaha mahatoky sy manantsaina. Amen.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

VAVAHADY ETY


« Midira amin’ny vavahady ety hianareo; fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny làlana izay mankany amin’ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. » (Matio 7:13)

Ny fahaverezana dia ny fitoerana eo ambany fahatezeran’Andriamanitra: fitoerana amin’ny fahotana. Notorontoronina tamin’ny fahotana isika satria nofo. “Izay ateraky ny nofo dia nofo…” (Jaona 3:6a). Izay ao amin’ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon’Andriamanitra. Ny nofo no vavahady lehibe mankany amin’ny fahaverezana. Ety sy tery hoy ny Soratra Masina ny làlana mankany amin’ny fiainana. Sarotra ny manohitra ny nofo. Fitiavana ny tena ny nofo, nefa ny didy dia hoe « Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. » (Marka 12:31). Ary « Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao. » (Deoteronomia 6:5). Ny finoana an’i Jehovah dia mitaona antsika hitondra ny hazo fijalian’i Kristy. Tsy mora io. Io no làlana tery. Tarihin’ny Fanahy anefa isika. Tsy misy làlana eo ampovoany. Tsy maintsy ny Fanahy no mitarika fa tsy ny nofo. Mitaky finoana sy fanapahan-kevitra izany. Ny sitrapon’Andriamanitra sa ny sitrapon’ny nofo? Raha ny làlana malalaka noho izany no nizoranao dia ho tezitra aminao ny Tompo ka ho very mandrakizay hianao. Fa raha ny làlan’ny finoana an’i Jesosy kosa dia ho vonjena hianao sy ny ankohonanao. Jesosy hampahery anao!

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MIANTEHATRA AMIN’ANDRIAMANITRA

« Tsy mbola mahafantatra va hianareo, ary tsy tsaroanareo va ny mofo dimy ho an’ny dimy arivo, ka firy harona moa no nangoninareo? » (Matio 16:9)

Ny Fariseo sy ny Sadoseo dia milaza ho mino nefa niantehatra betsaka tamin’ny asa nataon’ny tenany ka adinony ny fiasan’Andriamanitra. Tonga mpirehareha loatra izy ireo. Io no atao hoe Masirasira. Abrahama indray niño ny Mpanamarina ny ratsy fanahy dia Andriamanitra izany ka ny finoany Azy no nisaina. Tsy misy azony hireharehana izany. Ny finoana an’Andriamanitra dia tokony hahatonga ny olona hiala amin’ny fireharehana . Izay manetry tena ka miala amin’ny ratsy dia manaiky hositranina satria voavela heloka. “Sambatra izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany” (Romana 4:7). Ary koa “Tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy” (Romana 8:1). Hain’Andriamanitra ny manova anao ho fonenan’ny fahamarinana sy ho tendrombohitry ny fahamasinana. Minoa Azy! Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail :lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’nyFilazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny“leave a comment”eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny“enter your comment here”.Misaotra betsaka.

TSY MISY FANAMELOHANA

« Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka. » (Matio 5:17)

Jehovah no nanome ny lalàna ka tsy handrava izay efa naoriny Izy. Isika anefa tsy nahatanteraka ny lalàna, fahotana izany. Mahatonga ny fahatezeran’Andriamanitra. Jesosy no nahatanteraka. Ny Menarana varahina tany an’efitra no nataon’i Jehovah ho fanasitranana izay mijery Azy ary maty ny Isiraely voakaikitry ny menarana raha tezitra taminy Jehovah. Tandindon’i Jesosy. Izay mijery an’i Jesosy dia ho sitrana. Ny famonjena antsika dia ny mijery an’i Jesosy. Afaka ny Fahatezeran’Andriamanitra raha mino an’i Jesosy isika. « Tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy” (Romana 8:1).Izay ao amin’i Kristy Jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra. Tarihin’ny Fanahy. Te ho velona va hianao. Te ho Sitrana va hianao? Raiso Jesosy Kamiraisa Aminy dia tsy misy fanamelohana anao. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarik any firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail :lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny“leave a comment”eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny“enter your comment here”.Misaotra betsaka.