Horonan-tsarimihetsika

January 18, 2017

FLM Soalandy

Mitombo hatrany ny fiaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy. Mitohy noho izany ny fandefasana horonan-tsarimihetsika. Tamin’ity indray mandeha ity dia tany amin’ny FLM Soalandy, Fitandremana Tanjombato, 50 Km miala an’Antananarivo no nandefasana ny horonan-tsarimihetsika “Jesosy avy any Nazareta”. Nahatratra teo amin’ny valo-polo eo ho eo ireo ankizy tonga nijery izany. Nisy koa moa fanentanana mikasika ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana vokarin’ny FF nataon’ny talen’ny FF, Atoa Andriamanjaka Daniel, nisy folo ireo resy lahatra hianatra ny Tenin’Andriamanitra.

dscf6668
Anisan’ireo fitoriana mahomby koa ny fandefasana horonan-tsarimihetsika ara-pilazantsara

TANDREMANA MAFY IZAY EFA RE.

January 13, 2017

“Ny finoana dia avy amin’ny toriteny”, ary izay mino an’i Jesosy no manana ny fiainana mandrakizay.

“Ary amin’izany dia tokony hotandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika fandrao hindaosina hiala aminy isika.” Hebreo 2:1

Ahoana no fomba hanatanterahantsika izany? Avela hitombo ao anatintsika ny Teny. Saintsainina andro aman’alina ny Tenin’Andriamanitra. Mangataka ny fitarihin’ny Fanahy Masina mba hitarika antsika amin’ny fampiharana azy eo amin’ny fiainana andavan’andro. “Ataontsika ahoana no fandositra, raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika?” Tokony hanana tahotra ny Tompo isika Kristiana: tsy anjely isika kanefa natsangany ho zanany tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Tia antsika Jesosy. Tsy hanao izay mampalahelo Azy isika. Aoka ary ho tandremana mafimafy kokoa izay efa re. Ny Tompo Jesosy hampahery anao.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.


Asa fitoriana eny amin’ny Fonja

January 13, 2017

Fitoriana an-kira sy tantara an-tsehatra no nasehon’ireo voafonja vehivavy ao Antanimora

Mitohy ny fiarahamiasan’ny Feon’ny Filazantsara amin’ny Fonjan’Antanimora amin’ny Fitoriana ny Filazantsara. Tahaka ny isan-taona dia nikarakara fitoriana an-kira sy tantara an-tsehatra ireo voafonja vehivavy ao Antanimora ny 13 Desambra 2016 ka ny tantaran’i Samoela mpaminany no novelominy tamin’izany. Miisa 30 ireo voafonja vehivavy nanatanteraka izany ka ireo voafonja vehivavy rehetra ao Antanimora sy ny mpandraharahan’ny fonja no nasaina nanatrika izany. Tena fotoana fifaliana sy nahafahana nampita ny hafatry ny Filazantsara tokoa izany. Tamin’izany koa no nanararaotana nizarana vary 100kg ho an’ireo voafonja sy vatomamy ho an’ireo izay nadray anjara tamin’y fampisehoana sy fitoriana ary nahafahana nanentana momba ny Fianarana Soratra Masina Ifandraisana karakarain’ny Feon’ny Filazantsara.

dsc_0306 ?
Teo ny fankalazana an-kira nentin’ireo vehivavy voafonja
dsc_0318 dsc_0320
… fa teo koa ny fanehoana tantara an-tsehatra
dsc_0331 ?
Atoa Louis, miandraikitra ny Programa FF no niaraka tamin’ireo mpiara-miasa an-tsitra-po nanafana ny lanonana.

MITSANGANA MIHAZAVA

January 6, 2017

“Mitsangàna mihazavà, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr’i Jehovah efa miposaka aminao.” Isaia 60:1

Io no fiarahabana anao amin’izao fiatrehana ny taona vaovao izao. Efa tonga tokoa ny fahazavànao, dia Ilay Teny tonga nofo. Nomen’ny Tompo anao ireo teniny nandritra ny taona. Tia anao Jesosy, ary
fitiavana mandrakizay no efa nitiavany anao. Ao ireo asan’ny maizina misy: vono olona, halatra, fijangajangana,…manodidina antsika. Kanefa matoky anao Jesosy, manantena anao ny Tompo. Mazava ianao noho ny Teniny. Mitsangàna, mihazavà. Indro ny aizina, manarona ny tany, ary ny aizim-pito manarona ny firenena; fa aminao no iposahan’i Jehovah, ary aminao no isehoan’ny voninahiny.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.


Horonan-tsarimihetsika ho fanokafana ny fankalazana ny Krismasy

January 5, 2017

Kristiana Tanora Loterana, Tanjombato Fiadanana ArarataTanora

Ny 11 desambra 2016 no nanomboka ny fankalazan’ny FLM Tanjombato ny krismasy 2016. Ny Kristiana ao an-toerana moa no nikarakara sy nandrindra io fotoan-dehibe io koa dia nanasa ny Feon’ny Filazantsara izy ireo handefa ny horonan-tsarimihetsika “Ilay mpiandry ondry kely”. Maro ny namely ny antso satria dia nahatratra teo amin’ny efa-jato ireo nanatrika ny fotoana. Ny hafatry ny Soratra Masina hoan’ireo nijery ny horonan-tsary moa dia naneho fa ny fahaterahan’ny Mpamonjy dia fanomezana lehibe hoan’ny olona rehetra, koa inona kosa no fanomezana atolotrao azy?

dsc_0596 dsc_0625
Nanomboka ny Fankalazana ny Krismasy taona 2016

FLM Tanjombato Fiadanana Ararata

January 4, 2017

Fampahafantarana ireo nandray anjara tamin’ny fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”

Ho tohin’ny fampiofanana nokarakarain’ny Feon’ny Filazantsara (FF), niarahana tamin’ny Fitandremana Tanjombato ny 10-11 Novambra 2016, izay nahitàna solon-tena nandray anjara fito isa-piangonana; dia nisy ny fanehoana azy ireo teo anatrehan’ny Fitandremana ny Alahady 18 Desambra 2016. Izany dia notanterahin’ny mpiara-miasa avy ao amin’ny Foibe FF izay notarihin’Atoa Talé Andriamanjaka Daniel niaraka tamin’ny Pastora Randrianarison Henri René sy Rtoa Bodo ‘Volontaire FF’. Nohararaotina koa io fotoana io nampahafantarana ny Fiangonana ireo solon-tenan’ny mpianatra manaraka ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana sy nanentanana ireo Kristiana hiroso amin’ny fianarana ny tenin’Andriamanitra.

dsc_0574 dsc_0584
Atoa Daniel Andriamanjaka (Talén’ny FF), maneho ireo nahavita Fiofanana sy ny solontenan’ireo mpianatra Soratra Masina eo anatrehan’ny Fiangonana Mankasitraka ny FF ny Pastora Henri René Randrianarison no sady manentana ny Kristiana hianatra ny tenin’Andriamanitra

MAMIRAPIRATRA AO AMIN’NY MAIZINA NY MAZAVA

December 31, 2016

“Hamirapiratra amin’izay mipetraka ao amin’ny maizina sy ao amin’ny aloky ny fahafatesana.” Lioka 1:79a

Faminaniana nataon’i Zakaria io teny io raha vao nisokatra ny vavany. Moana izy noho ny tsy finoany ilay anjely nilaza taminy fa hiteraka Elizabeta vadiny izay momba. Tonga ho vavolombelona hanambara ny mazava i Jaona. Fa tsy I Jaona anefa no Ilay mazava fa vavolombelona nanambara ny Mazava ihany izy. Jesosy Kristy no Ilay mazava. Hoy Jaona: Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao. Manala ny fanandevozana ataon’i Satana. Mamirapiratra amin’izay mipetraka amin’ny aloky ny fahafatesana I Jesosy Kristy. Jaona nanao batisan’ny fibebahana tamin’ny rano fa Jesosy kosa nanao batisan’ny Fanahy Masina, Izay manitsy ny dian’ny olona ho amin’ny làlam-piadanana. Jesosy Kristy no teraka ho Mpamonjy antsika. Isaorana anie ny Tompo Andriamanitry ny Isiraely; Fa nitsinjo ny olony Izy ka nanao fanavotana ho azy.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.