IZAHAO TOETRA NY FANAHY

mars 16, 2018

« Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izahao toetra ny fanahy, na avy amin’Andriamanitra ireny, na tsia, » I Jaona 4:1a

Maro tokoa ny fanahy miparitaka eto amin’izao tontolo izao. Fa misy ny avy amin’Andriamanitra, ary misy ny tsy avy amin’Andriamanitra. Ho antsika izay ambara hoe malalan’Andriamanitra izao teny izao. Fa maninona no malala? Malala satria mihaino an’Andriamanitra. Ny Fanahin’Andriamanitra no mitarika ny olon’Andriamanitra, ary mahatonga azy hanaiky an’i Jesosy Kristy. Fa izay tsy mihaino ny feon’Andriamanitra dia tsy manaiky an’i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao. Izay mihaino ny fanahin’ny fampiviliana dia tsy manaiky ny famelan-keloka nentin’i Jesosy Kristy. Efa lasa any amin’izao tontolo izao izany fanahin’ny fampiviliana izany. Anaka, ianareo dia avy amin’Andriamanitra, ary efa naharesy ireny, satria lehibe Izay ao aminareo noho izay ao amin’izao tontolo izao.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

TSY FOANA NY FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA

mars 14, 2018

« Tsy mahafoana ny fahasoavan’Andriamanitra aho; fa raha avy amin’ny lalàna ny fahamarinana, dia maty foana Kristy. » Galatiana 2:21

Ny lalàna nomen’i Jehovah ny Isiraely no nentiny hisian’ny fifampifehezana teo amin’ny olony. Fa manameloka izay mandika izany lalàna izany ny lalàna. Ny fandikana ny lalàna no fahotana. Ary fahafatesana no tambin’ny ota. Meloka izay nanota. Koa ilaina ny Famelan-keloka. Izany no nisian’ny fanatitra noho ny ota, zanak’ondry tsy misy kilema nalatsa-drà, mba hoheken’Andriamanitra ny fifonana. Taty aoriana dia Jesosy Kristy no Ilay Zanak’ondry, manaisotra ny fahotan’izay manaiky ny Ràny ho hany fanadiovana. Nijanona teo amin’ny fahafatesana ihany isika raha ny fanamarinana avy amin’ny lalàna. Tsy nanampahefana hamela heloka ny lalàna. Ny ràn’i Kristy no mahakosoka ny fahotan’ny olombelona, Maty i Kristy, ary nitsangana tamin’ny maty. Koa ny lalàna no manameloka antsika noho ny ota. Manaiky ny ràn’i Kristy isika hanadio ny otantsika. Mandray ny famelomana amin’ny fitsanganana miaraka Aminy. Maty fa velona indray. Avaozina isan’andro izany fitsanganana miaraka Aminy izany raha maty noho ny fahotana koa isika.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

TEZAO AO AMIN’NY TOMPO NY ZANAKAO

mars 2, 2018

« Ary hianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo, fa tezao amin’ny famaizana sy ny fananaran’ny Tompo izy. » Efesiana 6:4

Miara miaiky ny maro fa sarotra ny fitaizana ankehitriny izao, fa mbola folo na roambin’ny folo taona ny tanora dia voafatotra amin’ny fatorana ratsy isankarazany, indrindra ny zava-maha domelina. Inona no nataon’i Jesosy? Hoy Izy: avelao ny zaza hanatona Ahy, ary nitrotro azy Izy, dia nametra-tànana taminy ka nitso-drano azy. Ao anatin’ny faharatsiana misy azy iny ny zanaka no mila ny fanohanan’ny ray amandreny azy. Izay no dikan’ny hoe: «ary nitrotro azy Jesosy». Tezao amin’ny famaizana sy ny fananaran’ny Tompo izy. Tsy ny fanariana azy, tsy ny famonoana azy, fa fitantanana azy hiala amin’ny faharatsiana, entina eo amin’ny Tompo izy: Mila antsika hitrotro azy amim-bavaka, hanome azy ny tenin’Andriamanitra amin’ny fotoana rehetra. Tsy ampy ny manome ny zanaka izay ilainy ara-nofo fotsiny, fa izay ilainy voalohany dia ny famahanana ny fanahiny, dia izay vao ny nofo sy ny saina.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

NY HANINA SY NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

février 26, 2018

Hoy Jesosy taminy:  » Ny haniko dia ny manao ny sitrapon’izay naniraka Ahy sy ny mahavita ny asany. » Jaona 4:34

– Jesosy no niteny an’io teny io. Hoy angamba isika hoe: Izy kosa anie Andriamanitra e! Marina izany, fa olombelona mahare marary sy mahatsiaro hanoanana koa Izy, ary misy rà mikoriana koa ao anatiny. Fa ny sitrapon’Andriamanitra Aminy no mavesa-danja kokoa. Hoy ny Soratra Masina: Mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay.
– Ahoana no hamantarana ny Sitrapon’Andriamanitra? Mila ny fanavaozana ny saina isika vao mahafantatra ny sitrapon’Andriamanitra. Ny tenin’Andriamanitra no manavao ny saintsika. Mila ny tenin’Andriamanitra isan’andro isika mihoatra noho ny sakafo isan’andro, ary manaiky havaozina koa ny saintsika. Hoy ary ny fiteny: mazotoa omana tompoko!

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

OMEO ANAY ANIO NY HANINA SAHAZA HO ANAY.

février 16, 2018

« Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. » (Matio 6:11)

Jehovah no nanome hanina ho an’ny zanak’Isiraely tany an’efitra. Ny mana izany. Hoy koa anefa ny Soratra Masina hoe: « Tsy mofo ihany no hiveloman’ny olona fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan’Andriamanitra. » (Matio 4:4). Hain’i Jehovah Andriamanitra tokoa ny sakafo tokony ho antsika, na ny ara-panahy izany na ny ara-nofo. Jesosy koa dia nahafantatra tsara ny mahasoa azy; azony natao tokoa ny nanova ny vato ho tonga mofo raha noana Izy. Fantany fa ny devoly no maka fanahy Azy ka tsy nanaiky Izy. Ny Fanahy Masina no manoro antsika ny fahendrena ny amin’ny fanapahan-kevitra raisintsika mba tsy hanaiky ny baikon’ny devoly ny amin’ny hanina tokony ho antsika. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

KARAZANA SAKAFO INONA?

février 9, 2018

Hoy i Paoly apostoly: « Ronono no nomeko anareo, fa tsy ventin-kanina, satria tsy mbola matanjaka hianareo; eny, mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny aza. » I Korintiana 3:2.

Misy karazany ny sakafo hohanin’ny olona araka ny fahalebiazany sy ny taonany. Samy hafa ny karazan-tsakafo ho an’ny zaza menavava, ny tanora, ny lehibe, ary ny antitra. Ny eo amin’ny ara-panahy koa tahaka izany. Mitady hiala ny kristiana sasany raha vao misy fakam-panahy mafimafy na fizahantoetra henjankenjana; rehefa zatra nokenankenaina loatra. Tsy mitovy ny sakafo omena ny olona vao nandray an’i Jesosy sy ireo efa nanaradia Azy teo aloha. Ao ny mbola omena ronono ary ny sasany efa omena ventin-kanina. Ambara eto fa ronono no nomen’i Paoly ireo kristianina tao Korinto satria mbola tsy natanjaka ireo, tsy nahazaka ventin-kanina, tsy sahy misedra olana sarotsarotra. Izany anefa no fiainana ara-panahin’ny kristiana maro. Tsy mitombo amin’ny Tenin’Andriamanitra. Tsy mitombo amin’ny finoana. Tsy ampy fiainam-bavaka. Mba tsy ho isan’izany anie isika fa hanaiky hitombo ara-panahy. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

FAHAIZANA MIHAINO!

février 2, 2018

«Ary izay rehetra tsy mihaino ny teniko, izay holazainy amin’ny anarako, dia Izaho no hitsara azy.» Deotornomia 18:19

Jehovah Andriamanitra no miteny amin’ny firenena izay nofidiny ho Azy, ka mpaminany avy eo aminy no atsangan’Andriamanitra, ary atsangany hitondra ny hafatra avy Aminy, dia hoy Izy hoe ataoko ao am-bavany ny teniko, ary holazainy aminy izay rehetra andidiako azy. Misy tokoa ny Teny izay apetrak’Andriamanitra ao am-bavan’ny mpanompony, koa raha izany dia misy fisahiranan’Andriamanitra mihintsy. Ny tokony ataon’izay manan-tsofina dia ny mihaino izany. Manao ahoana ny fihainoantsika ny tenin’i Jehovah? Sao dia variana mihaino izao tontolo izao isika? Sao sondriana mankafy ny fahendrena eto amin’izao tontolo izao izay toa marina kanjo fitaka ihany? Fa raha tsy hihaino ny tenin’Andriamanitra isika dia i Jehovah no hitsara antsika. Handeha isika hihaino indray ny tenin’Andriamanitra, ka sofina avy aminy mihitsy, sofina manaiky iasan’ny Fanahy Masina no sofina entintsika hihainoana ny teniny amin’izao taona vaovao izao. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités