FANASANA

« Ary hoy ny tompo tamin’ilay mpanompony: Mandehana ho eny amin’ny làlambe sy ny sisim-boly, ka tereo ny olona hiditra, mba ho feno ny tranoko. » (Lioka 14:23)

Nisy olona anankiray nanao fanasàna lehibe ka nanasa olona maro. Ny fanasàna matetika dia vokatry ny fitiavana satria misy fandaniana sy fahafoizana ary fahasahiranana ao noho izy omena maimaimpoana; nefa dia sakafo mendrika ny fanasàna no haroso. Tsy lazaina intsony ny fotoana lany sy ny havizanana azo amin’ny fikarakaràna. Ny olana eto dia ireo nasaina indray no nandà ka nanao fialàna tsy hanatrika ny fanasàna. Ny fieràn’ny tsirairay voalaza eto dia maivana: hijery ny tany vao novidiana, hamantatra ny omby vao novidiana, vao nampaka-bady. Na dia mety havesatra aza ny anton’ny fialàna tsiny dia toa fanambaniana ilay tompom-panasàna izany. Rariny raha tezitra izy satria simba ny sakafo nomanina sy nisahiranana. Hariana fotsiny ve? Hany heriny dia izao eto izao: “tereo ny olona eny andalambe sy eny antsisim-boly hiditra mba ho feno ny tranoko”. Sarin’ny Fiainana mandrakizay hanasàn’Andriamanitra antsika izao. Manambany an’Andriamanitra isika izay nasaina raha mandà ny fanasàny, hany ka tezitra Izy dia ny olona izay tsy voaasa indray no notereny hiditra. Mampiseho izany fa tsy tian’ny Tompo hisy ho very na dia iray aza ny olona rehetra. Koa raha nanamavo an’Andriamanitra tamin’ny fombantsika rehetra isika dia andeha hifona aminy ka hanatrika ny fanasàny mba tsy ho very mandrakizay, indrindra raha asainy hiray latabatra Aminy. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia manasa anao hanantona ny Foibe Feon’ny Filazantsara lot II V 72 Bis Bel Air Ampandrana. Misaotra indrindra tompoko.

NY FANARAHANA NY TOMPO.

« Dia hoy Jesosy tamin’ny mpianany: Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka Ahy. » (Matio 16:24)

Ny Tompo miresaka amin’ny mpianatra. Tsy misy elanelana tokoa teo Aminy sy ireo mpianatra. Nisy ny fiantsoan’i Jesosy ny mpianatra tsirairay avy ho eo Aminy. Ny faneken’ireo mpianatra ho eo amin’ny Tompo dia noho ny fitiavany ny fanorotoroan’ny Tompo, sy ny fankasitrahany ny fampianarana avy Aminy. Na dia izany aza ny zava-misy, toa masiaka ihany izao tenin’i Jesosy izao: Raha misy olona ta hanaraka Ahy aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazofijaliana ka hanaraka Ahy. Mampitandrina ireto mpianatra Izy mba ho mahatoky ny Tompo rehefa nanapaka hevitra ny hanaraka Azy, fa misy zavatra tsy maintsy leferina ao, misy ny zava-tsarotra fa tsy ho mora mandrakariva. Koa toro làlana izao omen’ny Tompo izao. Raha ta hanaraka ny Tompo dia mandà ny tenany. Misy mantsy ny sitrapo maro mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra, ary misy aza zavatra marina nefa tsy sitrapon’Andriamanitra. Mety ho azo atao ihany ireny, saingy tsy mitondra fitahiana ho antsika. Hafa mihintsy ny sitrapon’Andriamanitra amintsika. Sarotra ny miteny hoe: Izy tsy maintsy mitombo, izaho tsy maintsy mihena. Ary izay no nanambaran’ny Tompo hoe: Hazo fijaliana, hazofijaliantsika. Satria isika no mitondra azy ary mikasika ny tenantsika mihitsy. Ny fandavana ny tena dia tena mihatra amin’ny tena tokoa. Marina fa miara-mitondra izany hazofijaliana izany amintsika Izy ary ny Soratra Masina manambara fa tsy mampitondra izay tsy zaka Izy. Fanantenana lehibe ho antsika izany. Ary Izy ihany no hanefa ny fiantsoana antsika. Koa aoka isika hahery amin’ny fanarahana Azy. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tongava manatona ny Foibe Feon’ny Filazantsara Lot II V 72 Bis Bel Air Ampandrana. Misaotra indrindra tompoko.

NY FIANTSOANA

« Na zovy na zovy no tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka Ahy, dia tsy azo ekena ho mpianatro. » (Lioka 14:27)

Jesosy Kristy Ilay Zanaky ny Ray nirahina hitondra famonjena, mitaona izay afaka mihaino ny antso mba hanaraka Azy ho ao amin’ny fanasàna lehibe sady tsara efa voavoatra dia ny fiainana mandrakizay. Tahaka ny nanirahan’ny Ray Azy no anirahan’i Jesosy ireo nanaiky ka namaly ny antso ho any amin’izao tontolo izao. Ho ao Jerosalema, Jodia, Samaria, ary hatrany amin’ny faran’ny tany. Miatrika fanorenana tsy maintsy vitaina rehefa natomboka, na ady atrehina ilàna tetik’ady mba hahafaly Ilay niantso antsika ka handositra ny fahatezerana avy any an-danitra. Hanome voninahitra ny Mpanao dia ny Ray fa tsy ny natao (ny nohariana). Ny fifaliana dia efa ao anatin’ny voaantso manaiky ny fiainana mandrakizay izay namaly ny antso ka mitondra tokoa ny hazo fijaliana, izany no entiny mijoro ho vavolombelon’i Kristy. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tongava manatona ny foibe Feon’ny Filazantsara.Misaotra indrindra.

NOFO SY FANAHY

« Fa ny nofo manohitra ny Fanahy, ary ny Fanahy manohitra ny nofo; ary mifanohitra izy roroa, mba tsy hahazoanareo manao izay zavatra tianareo. » (Galatiana 5:17)

Noharian’Andriamanitra ny tenantsika, ary ao amin’izany tenantsika izany avokoa na ny nofo, na ny fanahy, na ny aina, na ny saina…. Samy manana ny filàny avokoa ireo. Eo amin’ity Eepistily ho an’i Galatiana toko fahadimy ity dia ahitana ny fampaherezana handroso amin’ny fitondran-tena tsara. Koa ny amin’ny fitodihana amin’ny Fanahy no amporisihin’i Paoly eto: Ny fanahy ao anaty dia tokony hitoetra amin’ny Fanahin’Andriamanitra. Ilaina mandrakariva ny miaina amin’ny fahatokiana ny Tenin’Andriamanitra satria izany no mamelona ny fanahintsika. Eo koa ny fahazotoana misaina ny batisa efa noraisina sy ny fiombonana amin’ny sakaramentan’ny fanasan’ny Tompo. Aoka ho tsaroana fa izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra. (Romana 8:14). Raha izay zavatra tiantsika no ataontsika, dia matetika ny nofo no mora tonga eo amintsika « …malalaka ny lalana mankany amin’ny fahaverezana, ary maro no mankany » (Matio 7 :13b). Fa raha tarihin’ny Fanahy isika dia tsy afaka manao izay tiantsika, fa izay ankasitrahany ihany. Aoka isika hanaiky hotarihin’ny Fanahy, ka tsy izay tiantsika no ataontsika fa izay tiany satria Izy no mitarika. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tongava manatona ny Foibe Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra tompoko.

NY FIANTRAN’NY RAY NY ZANANY

« Mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin’ny zanaka naloaky ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, Fa Izaho kosa tsy mba manadino anao. » (Isaia 49:15)

Io teny io no omen’i Jesosy Tompo anao amin’izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra tsy mba manadino anao, fantany ny zavatra rehetra mitranga eo amin’ny fiainanao, na fifaliana na fahoriana. Olona ihany ny Reny ka voafetra ny azony atao. Mety manadino ny zanany minono tokoa izy. Fa eto, Jehovah mihintsy no manome toky fa tsy manadino anao. Misy olana ve eo amin’ny iray tampo aminao, eo amin’ny Ray aman-dReninao, eo amin’ny fianaranao, eo amin’ny asanao, eo amin’ny fahasalamanao? Miahy sy miantra anao sy ny ankohonanao Jesosy. Fantany ny momba anao rehetra. “Fa na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa. Aza matahotra; fa mihoatra noho ny tsintsina maro hianareo.” (Lioka 12:7). Jehovah Andriamanitra mihintsy no miteny aminao izao: “Izaho kosa tsy mba manadino anao”. Resaho Aminy ary io zavatra manjo anao io: fa Izy hihevitra anao. Matokia fa eo ambany fahefàny izao rehetra izao. Momba anao amin’ny lafin-javatra rehetra Izy. Angataho ny Fanahy Masina hanampy anao “fa ny Fanahy Masina no hampianatra anareo amin’izany ora izany izay mety holazainareo.” (Lioka 12:12) Jesosy Kristy Tompo mampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia antsoy na tongava manantona ny Foibe Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra tompoko.

MANANA FIRAISANA AMIN’ANDRIAMANITRA

« Fa ianao kosa raha mivavaka, dia midira ao amin’ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ny Rainao, izay ao amin’ny mangingina; ary ny Rainao, izay mahita ao amin’ny mangingina, no hamaly anao. » (Matio 6:6)

Amin’ny fifaliana lehibe no ahatsapantsika fa mampianatra antsika hivavaka Jesosy. Tena firaisana amin’Andriamanitra Ray tokoa ny vavaka. Resaka ataontsika amin’Andriamanitra izany. Ny mba hihainoan’Andriamanitra antsika no antony hivavahantsika. Koa raha mivavaka marina isika dia ataovy amin’ny fo torotoro sy mangorakoraka fa aoka tsy ho tahaka ny mpihatsaravelatsihy. Tsy ny tena hiresaka amin’Andriamanitra mantsy no ataony fa ny hahitan’ny olona azy. Izay no dikan’ny hoe : Mivavaka mitsangana eo amin’ny synagoga. Sy ny hoe: Mivavaka eo an-joron-dàlana hahitan’ny olona azy (Matio 6:5). Mazava fa efa azony ny valim-pitiany avy amin’ny olona. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin’ny efitranonao. Ao no mangina, tsy misy olona mahita izay ho afaka mamaly anao. Fa Andriamanitra, Rainao ihany no mahita anao. Aoka ianao hanetry tena lalina. Antsoy Izy fa hovaliany tokoa ny vavakao. Mamaly vavaka Andriamanitra. Tsarovy fa Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery nivavaka, dia nasehon’Andriamanitra taminy ny heriny (Jakoba 5:17). Hitan’Andriamanitra ny ao anatin’ny fonao. Miresaha mangina Aminy fa ho hitanao tokoa ny voninahiny. Indraindray dia sarotra amintsika ny miandry valimbavaka. Aoka anefa isika hatoky Azy fa mahalala ny hevitra hiheverana antsika Izy. Ny vavaka rehetra ataontsika na oviana na oviana dia ataovy amin’ny Anaran’ny Jesosy Tompontsika. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia antsoy na tongava manatona ny Foibe Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra tompoko.

ONIN’NY RANO VELONA.

« Izay mino Ahy dia hisy onin’ny rano velona hiboiboika avy ao an-kibony, araka ny voalazan’ny Soratra Masina. » (Jaona7:38)

Tena ilain’ny vatan’ny olombelona ny rano, ary mitarika ho amin’ny fahafatesana mihitsy ny tsy fahampian-drano amin’ny vatana. Ny Soratra Masina eto dia miresaka onin’ny rano velona, fa onin’ny rano velona miboiboika avy ao an-kibon’ny olona. Araka ny Soratra Masina ny finoana dia avy amin’ny tori-teny, ary ny tori-teny dia avy amin’ny tenin’i Kristy. Ny fiasan’ny Tenin’Andriamanitra ao anatintsika no miteraka hetaheta, ary azo ambara amin’ny teny hafa hoe: voatsidrona ao am-po. Koa rehefa mangetaheta dia misotro ny rano velona mamelombelona, ary miteraka ny finoana ao anaty. Ny rano tety ivelany dia lasa rano miboiboika ao anaty, ary tsy rano tsotra fotsiny fa ony; izany no anambarana azy eto, onin’ny ranovelona. Ny ony dia tsy rano kely fa renirano, ampy hanalana ny hetaheta rehetra, ary tsy ho olona iray ihany no afaka hetaheta fa mety ho olona maro tokoa, izany hoe azon’ny olona hafa hosotroina koa. Rano avy amin’ny Tompo Jesosy, miteraka rano velona miboiboika ao anatin’ny olona izay misotro azy, ary azon’ny hafa sotroina koa avy eo. Ny ambara eo amin’ny andininy manaraka dia ny Fanahy izay efa horaisin’ny mino Azy izany onin’ny ranovelona miboiboika avy ao an-kibo izany. Ny Fanahy Masina oharina amin’ny rano velona, onin’ny rano velona miboiboika no ambara eto. Ny sofintsika mandre ny Soratra Masina, ary miditra ao am-pontsika miteraka ny asan’ny Fanahy Masina. Mitombo izany Teny izany. Toy ny loharano, onin’ny rano velona, mitombo ary tsy mety ritra. Efa mba nandray izany rano avy amin’i Kristy izany ve isika, efa manaiky ho tarihin’ny Fanahy ve isika, fa izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra. Misy fiantraikany eo amin’ny fiainan’ny zanak’Andriamanitra ny Tenin’Andriamanitra: raha tsy izany dia hoy Jesosy amintsika hoe: ianareo mamono Ahy satria ny Teniko tsy mitombo ao anatinareo. Aoka horaisintsika ary ny rano, dia ny teny, hiteraka ny Fanahy Masina ao anatintsika. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia antsoy na tongava manantona ny Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra.

NY FANDRESENA

« Ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. » (1Jaona 5:4)

Rehefa maty Jesosy dia reraka ny fon’ny manodidina Azy. Trotraka ny mpianatra, teo koa ny fon’ny reny niteraka, sns…Soa ihany fa natsangana tamin’ny maty Kristy. Velona Jesosy. Velona niaraka tamin’izany fitsanganany izany koa ny finoantsika. Hery entintsika mandresy izao tontolo izao ny finoantsika Azy. Nampiova zavatra betsaka ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty. Raha mitory ny Filazantsara ny mpianatra dia mitory amin’ny fahasahiana, satria marina ny tenin’Andriamanitra ary tsy maintsy tanteraka izay voalazany. Koa ny fandresena entintsika mandresy dia ny finoantsika. Tsy nanatrika izany izaho sy hianao. Kanefa raha mino isika dia ho mpandresy koa. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia manatona eny amin’ny foiben’ny Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra tompoko.

JEHOVAH MANDINIDINIKA NY ONDRINY

« Izaho no vavahady; raha izaho no hidiran’ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. » (Jaona 10:9)

Tsy foin’Andriamanitra isika ka nanolotra ny tenany Izy ho antsika tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany. Jesosy Kristy dia milaza ny tenany ho vavahady. Amin’ny lafiny iray dia fanetren-tena avy aminy izany, satria dikaina mandrakariva ny vavahady amin’ny fotoana izay hidirana eo. Manetry tena tokoa ny Tompo Jesosy, tsy tonga hotompoina fa hanompo. Tsy hoe azo hidirana fotsiny Jesosy fa tsy maintsy eo no miditra. Efa misy ny fefy koa raha hiditra dia tsy maintsy eo Aminy. Koa izay mananika ny fefy tsy mandalo ny vavahady dia mpangalatra sy jiolahy. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono. Isika izao koa rehefa malaina miditra eo amin’i Jesosy isan’andro dia mpangalatra sy jiolahy, mangalatra sy mamono. Izany no mahatonga antsika hahantra satria tsy miditra sy mivoaka eo Aminy. Hoy ny Tompo (Jaona 10:9): «raha Izaho no hidiran’ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina». Hihinana izay nisasarany izy. Tso-drano ho ahy sy ho anao izany. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia antsoy ny Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra tompoko.

FIADANANA HO ANAREO.

« Ary raha mbola nilaza izany izy, Jesosy nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo. Dia taitra sady raiki-tahotra izy, satria nataony fa nahita matoatoa izy Nefa hoy Jesosy taminy: nahoana no taitra hianareo? Ary nahoana no miahanahana ny fonareo? Izahao ny tanako sy ny tongotro, fa Izaho no Izy; tsapao Aho, ka jereo, fa ny matoatoa tsy manana nofo sy taolana, tahaka izao ahitanareo Ahy izao. » (Lioka 24:36-39)

Maty ny Tompo ka nalevina. Nitsangana tamin’ny maty, tamin’ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina, ary dia niaraka tamin’ny mpianatra roa lahy ho any Emaosy, niseho tamin’ny mpianatra iraika ambin’ny folo lahy rehefa avy nitantaran’ireo roa lahy ho any Emaosy ny zava niseho taminy. Teo Jesosy, nitsangana teo afovoany, ary nanonona hoe: Fiadanana ho anareo. Feno tebiteby sy tahotra ny mpianatra satria Ilay mpiandry nianteherana dia novonoin’ny fahavalo, ary mbola tsy nahafantatra izy ireo fa nitsanagana tokoa ny Tompo. Diso fanantenana izy ireo satria ilay mpampianatra mpitarika azy ireo no maty, tsy ho hita intsony, ka na dia ny hiseho amin’ny olon-kafa aza dia nahafeno tahotra. Ary ireto mpianatra nivory ireto dia mbola niafina. Te hampahery ireo mpianatra Jesosy, ary izany no nisehoany taminy. Nasainy notsapaina ny tanany sy ny tongony fa tena Jesosy, olombelona sy nofo io. Fantantsika fa ny antony nandefasana an’i Jesosy ho tonga nofo tety an-tany dia ny hamitrana ny fihavanana amin’ny olombelona sy Andriamanitra. Natao ho tonga nofo Jesosy mba ho foana ny elanelana. Ny olona mandray ny fampihavanana nentin’i Kristy dia tonga zanak’Andriamanitra, iray tampo aminy, tonga rahalahainy, ary dia voalaza fa miara-mandova Aminy. Tsy nofo ihany anefa Jesosy fa Fanahy koa, satria afaka manjavona, afaka miditra amin’ny trano mihidy. Sady tena olombelona Izy, no tena Andriamanitra. Koa na ny tahotra na ny tebiteby dia ho lasa, ary izany no hanononan’ny Tompo eto hoe: Fiadanana ho anareo. Ny Tompo koa dia te hanonona ny Fiadanana ho antsika. Andeha isika handini-tena. Raha tena mandray ny fananganana ho zanaka marina isika dia ho tanteraka amintsika izany tso-drano lehibe izany: Fiadanana ho anareo.

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia manatona ny Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra.