FITIAVANA NO LEHIBE

“Dia hoy Jesosy taminy: Mandehana hianao, ka manaova toy izany koa.” (Lioka 10:37b)

Rehefa nanontany an’i Jesosy ilay mpahay lalàna iray naka fanahy Azy hoe: inona no ataony handovany ny fiainana mandrakizay. Nanontany Jesosy ny amin’izay voasoratra ao amin’ny lalàna: Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra… Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Hoy Jesosy eto: Mandehana ka manaova toy izany koa. Raha nanao ny fanoharana ny amin’ilay samaritana tsara – fanahy. Izy rehefa nanontany hoe: iza ary no namako? Ny teny fikasana ny hidirana ny tany kanana dia talohan’ny lalàna, kanefa ny lalàna tsy natao hanimbana ny teny fikasana. Ny lalàna dia voafehin’ny hazo fijaliana: fitiavana an’Andriamanitra, fitiavana ny namana. Ny fitiavana ny namana no nataon’ity samaritana ity kanefa mandeha ila izany raha tsy miray amin’Andriamanitra isika. Mila miray amin’Andriamanitra sy mila mitia ny namana. I Kristy no nahatanteraka izany ka mila mitafy izany asa vitany izany isika. Izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika rotiky ny fahotana. Lehibe izany. Aoka ho raisintsika isan’andro ny fanamarinana avy aminy. Ary hamela ny teniny hitombo ao anatintsika isika, ka ho velona ao anatintsika Izy, ary hanjaka ao anatintsika ny Fanahy Masina. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

NY TRANOKO DIA TRANO FIVAVAHANA

« Ny tranoko dia trano fivavahana; fa ianareo kosa nanao azy ho zohy fieren’ny jiolahy. »(Lioka 19:46b)

Miresaka izany koa ny Jeremia 7:11. Ny hoe mivavaka marina ao amin’ny Tempolin’i Jehovah dia ny :
– Mitandrina tsara ny làlany sy ny ataony.
– Mitsara marina ny adin’ny olona amin’ny namany.
– Tsy mampahory ny vahiny, ny kamboty, ny mpitondra-tena.
– Tsy mandatsaka rà marina.
– Tsy manaraka andriamani-kafa hahatonga loza. (ohatra vola, sampy…)
Aoka ho trano fivavahana marina, hitadiavana an’Andriamanitra, trano ieresahana Aminy, anomezana voninahitra an’Andriamanitra, izay natao ho an’Andriamanitra ka hahita Azy tokoa izay mankao. « Tsy fantatrareo va fa tempolin’Andriamanitra hianareo, ary ny Fanahin’Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? » 1 Korintiana 3:16. Misy ny tempoly trano fivavahana, fa ny tenantsika koa dia tempolin’Andriamanitra, tempolin’Andriamanitra mandehandeha. Koa mila mitandrina isika mba ho masina tahaka ny trano fivavahana ihany izany tempoly izany. Ary ny Fanahin’Andriamanitra tokoa no aoka hitoetra ao anatinareo. Ny firaisana amin’Andriamanitra, sy ny fiainana ny teniny isan’andro no famelomana ny Fanahy ao anatintsika. Amen!
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

FAMELAN-KELOKA, FIAINANA MANDRAKIZAY.

« Fa izay manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra » (Matio 23:12)

Mety hanakana antsika tsy hiaiky heloka ny zavatra vitantsika na ny ezaka ataontsika samirery, ka mahateny isika hoe: izaho nanaraka ny lalana tsara, izaho nanao ny marina; koa raha handinitena isika, dia toa tsy mahita izay fahotana natao, fa toa tsara daholo izay nataontsika. Toa afaka hiteny samirery isika hoe: nanisy soa ahy araka ny fahamarinako Jehovah… koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovako teo imasony (II Samoela 22:21,25). Raha ny fibebahana marina dia manahirana antsika ny miteny araka ity teny eto amin’ny bokin’i Samoela faharoa ity. Ny epistilin’i I Jaona1:8 moa dia manambara hoe: « Raha hoy isika: tsy manana ota isika, dia mamita-tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Sarotra ho antsika ny mamantatra ny otantsika ka toa mihevi-tena ho marina isika. Izany indrindra no nanjo ilay Fariseo nitsangana nivavaka nitokana hoe: « Andriamanitra ô, misaotra Anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany, izay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajanga, … Mifady indroa isan-kerinandro aho, mandoa ny fahafolon-karena amin’izay rehetra azoko aho… » (Lioka 18:11-12). Ny Fanahy Masina no mpampahatsiahy ny fahotantsika, ny Fanahy Masina ihany no mahay mampibebaka marina antsika, «Ny Fanahy no mifona ho antsika amin’ny fivavahana tsy azo tonononina» (Romana 8 26). Mbola ny Fahamarinan’i Jesosy Kristy ihany no azontsika hitafiana. Fa ny fahamarinantsika dia tsy misy, satria tsy misy izay manao ny marina. Mila manetry tena eo anatrehan’Andriamanitra isika, «Fa ny olona ory dia vonjenao; Fa ny masonao manandrina ny mpiavonavona, ka aetrinao ireny» (IISamoela 22:28). Fa izay manandra-tena no haetry ary izay manetri-tena no asandratra.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MAZAVA AO AMIN’NY MAIZINA.

« Ary tamin’izany andro izany dia nanomboka nitoriteny Jesosy ka nanao hoe: Mibebaha hianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra. » Matio 4:17

Hoy ny (Matio 4:16a): «Ny olona izay nitoetra tao amin’ny maizina dia nahita mazava lehibe». Fantatsika fa «ny finoana dia avy amin’ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin’ny tenin’i Kristy» (Romana 10:17). Ny fibebahana dia manala ny fahatezeran’Andriamanitra, ary avy amin’ny tenin’i Kristy omban’ny Fanahy ny fibebahana. Io no mitondra fahazavàna, fahazavàna ao amin’ny maizina sady fiainana ao anaty fahafatesana. Tokony ho fiainantsika ny fibebahana. Tokony ho lonaky ny tenin’Andriamanitra isika. Koa raha ho avy i Kristy dia tsy ho tratrany lany solika fitaiza. Raha mibebaka isika dia hisava ny aizina ao antin’ny fontsika. Miala nenina amintsika isanandro ny Tompo. Moa ve mba nisava ny aizina tao anatin’ny fontsika, izay vokatry ny fahotana?. Te hanazava ny fo Jesosy. Mibebaha. Dia hazava ny fonao. Amen.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FAHAMARINANA AVY AMIN’ANDRIAMANITRA

“Fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra, tsy amin’ny lalàna anefa, fa ambaran’ny lalàna sy ny mpaminany,” (Romana 3:21)

Ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo dia nitandrina mafy ny lalàna. Niteny Jesosy fa “… Raha tsy mihoatra noho ny an’ny mpanora-dalаna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy hianareo” (Matio 5:20). Rehefa misy ny fandikan-dalàna dia misy ny mpitsara. Andriamanitra no mpitsara. Nanao lalàna hahatsara ny fiarahana amin’Andriamanitra Izy tenany ary fitiavany avy Aminy izany. Misy lalàna hafa atoron’ny Soratra Masina dia toy izao ambara izao: « Ny Fahamarinana avy amin’Andriamanitra amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy ho an’izay rehetra mino. » (Romana 3:22). Katsaho mafy ary ny fahamarinana ao amin’I Jesosy dia aoka ho tsarovantsika ny teny sarobidy hoe: “Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy” (Romana 8:1). Aoka isika hitafy an’i Jesosy Kristy ka hiala amin’ny ratsy.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FIETREN’ I KRISTY SY NY FISANDRATANY

« Fa izany no nahafatesan’i Kristy sy nahavelomany indray, mba ho Tompon’ny maty sy ny velona Izy. » (Romana 14:9)

Ny hamaha ny famatoran’ny faharatsiana sy ny famatoran’ ny fahotana no anton-dian’i Kristy tety an-tany. Ho an’izay manaiky ho vonjena ihany anefa ny famonjena. Afaka manompo zavatra hafa ny olona, ary mety atakalony an’ireny hatramin’i Jehovah Andriamanitra izay namorona azy aza. « Moa mahay manao andriamanitra ho azy va ny olona? Tsy Andriamanitra ireny » (Jeremia 16:20). Koa Tompon’ny olona izay manana an’i Jehovah ho Andriamanitra i Kristy. Maty ho an’izay olona manana an’i Jehovah ho Andriamanitra I Kristy, ary velona ho an’izay manana an’i Jehovah ho Andriamanitra Izy. Famonoana ny fahotan’izay mino an’i Kristy ny fahafatesan’i Kristy. Izany no anton’ny batisa, fahafatesana miaraka ami’i Kristy noho ny ota mba ho diovina. Fiainana ho olom-baovao kosa ny fitsanganan’i Kristy ho an’ny olona Mino Azy. Koa na inona na inona no ataon’ny mino dia aoka ataony ho an’ny Tompo izany. Raha mianatra hianao: ataovy ho an’ny Tompo ny fianaranao. Raha miasa hianao: ataovy ho an’ny Tompo ny asanao. Raha mihinana hianao dia hano ho an’ny Tompo izay hohaninao. Aoka tsy hifampitsara na ny mihinana na ny tsy mihinana raha ho an’ny Tompo izany. Fa ny fifadiana ankasitrahana dia ny famahana ny famatoran’ny fahotana. Mba ho an’ny Tompo tokoa ary izay rehetra ataontsika. Mba ho Tompontsika Izy na maty isika na velona.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FAHOMBIAZAN’NY OLON’ANDRIAMANITRA?

« Ary rehefa nataony izany, dia nahazo hazan-drano be dia be izy ka efa nisy triatra ny haratony. » Lioka 5:6″

– Manaraka an’i Jesosy: Tokony hanaraka an’i Jesosy ny olon’Andriamanitra; I Petera rehefa avy nanarato naharitra ela, efa afa-po tsy nahazo hatramin’ny alina, kanefa nandeha nanaraka an’i Jesosy nanarato ihany.
– Tsy mandeha amin’ny herin’ny tena samy irery: Hoy I Simona: “… Tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona na inona; ….” (Lioka 5:5a); na dia mikely aina samy irery aza dia tsy mety mahomby amin’izay atao. – Mihaino an’i Jesosy: “…Kanefa noho ny teninao, dia alatsako ihany ny harato” (Lioka 5:5b). Isika koa, na dia misy aza ny hakiviana, aoka tsy hamoifo fa hihaino an’i Jesosy, hanaraka ny baikony. Raha misy tsy mety eo amin’ny fiainantsika dia mila mahay mihaino an’i Jesosy isika ary Mankato Azy. « Ary rehefa nataony izany, dia nahazo hazandrano be dia be izy, ka efa nisy triatra ny haratony. » (Lioka 5:6) Amen!
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MIHINANA, TSY MIHINANA, IZA NO MARINA?

« Ny anankiray mino, fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy, fa ny anankiray kosa malemy finoana, ka dia mihinana zava-maniry ihany. Aoka ny mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana; ary aoka kosa ny tsy mihinana tsy hitsara ny mihinana; fa Andriamanitra no efa nandray azy. » (Romana 14:2-3)

Manova zavatra betsaka eo amin’ny fiainan’ny olona iray ny finoany an’i Kristy. Miova ny fiteny, ny fomba fanao rehetra, ny fitafy, ary hatramin’ny zavatra fihinana aza. Hita matetika amin’izao andro iainantsika izao izany fanamavoana sy fifampitsarana izany. Ohatra amin’ny samy mpino: misy mihinana kisoa, misy ny tsy mihinana. Ambaran’ny tenin’Andriamanitra eto fa aoka tsy hifanamavo na hifampitsara. Aoka ny fitafiana an’iKristy no himasoana mafy. Fa hoy ny teny hoe: “Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy.” (Romana 8:1). Mila manetri-tena ny mino mba ho ny Fanahy Masina no hitarika azy amin’ny sitrapon’Andriamanitra tokony atao.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

RAY MPAMINDRA FO

« Aoka ho mpamindra fo hianareo mba ho tahaka ny Rainareo, Mpamindra fo. » (Lioka 6:36)

Ny Kristiana dia manana Ray mpamindra fo, Jehovah no anarany. Ray mandray ho an’ny tenany izay manjo ny zanany. Tian’I Jesosy hananan’ny kristiana koa izany toetra mpamindra fo izany. Amin’ny maha Andriamanitra Azy dia afaka manafay na mamindra fo amin’ny zanany ny Ray. Aoka ho tsarovana fa saro-piaro Izy ary mety tezitra koa. “Zavatra mahatahotra ny ho azon’ny tanan’Andriamanitra velona.” (Hebreo 10:31). Manambara ny sarin’ny hazo fijaliana izao sary eto izao. Andriamanitra mamindra fo amin’ireo zanany ary ny olona mamindra fo amin’ny namany. Koa aoka hitandrina isika fa misy ny mpiampanga izay fantatsika fa izany no asany ary tsy tia famindrampo izy. Efa voatsara mialoha rahateo ity mpiampanga ity. Aoka ary isika ho tahaka ny Raintsika izay mpamindra fo. Jesosy Kristy hampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FODIAN’NY FIFALIANA AMIN’ANDRIAMANITRA

« Ny fo torotoro sy mangorakoraka Andriamanitra o, tsy mba ataonao tsinontsinona. » (Salamo 51:17b)

Inona moa izany fo torotoro sy mangorakoraka izany?
Efa akaiky ny alahelo mafy ao am-po izany. Azo ambara hoe fanenenana mafy. Raha ny eto amin’ity Salamo faha 51 ity dia ny fifonan’ny olona iray nanohitra ny sitrapon’Andriamanitra na nanota ka nahatezitra an’Andriamanitra. Ny Fanahy Masina no afaka manome izany fo torotoro izany ary ny tenin’Andriamanitra miasa amin’ny mpihaino no mampangorakoraka ny fony. Fotoana inona ary isika no mila an’izany? Ny Teny ao amin’ny (Romana 3:10b)dia manambara fa “…Tsy misy marina na dia iray akory aza;” Maneho izany fa amin’ny fotoana rehetra isika dia mila manana fo torotoro. Raha hoy isika: Tsy nanota isika dia mampandainga Azy. Raha te ho faly ao amin’ny Tompo ary isika dia aoka hanana fo torotoro sy mangorakoraka. Jesosy Kristy mampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.