NOFO SY FANAHY

mai 25, 2018

« Fa ny nofo manohitra ny Fanahy, ary ny Fanahy manohitra ny nofo; ary mifanohitra izy roroa, mba tsy hahazoanareo manao izay zavatra tianareo. » Galatiana 5:17

Noharian’Andriamanitra ny tenantsika, ary ao amin’izany tenantsika izany avokoa na ny nofo, na ny fanahy, na ny aina, na ny saina…. Samy manana ny filàny avokoa ireo. Eo amin’ity Eepistily ho an’i Galatiana toko fahadimy ity dia ahitana ny fampaherezana handroso amin’ny fitondran-tena tsara. Koa ny amin’ny fitodihana amin’ny Fanahy no amporisihin’i Paoly eto: ilay fanahy ao anaty mba tokony hiray amin’ny Fanahin’Andriamanitra. Ilaina mandrakariva ny miaina amin’ny fahatokiana ny Tenin’Andriamanitra, ny fahazotoana misaina ny batisa efa noraisina, ny fiombonana amin’ny sakaramentan’ny fanasan’ny Tompo. Aoka ho tsaroana fa « izay tarihin’ny Fanahin’ Andriamanitra no zanak’ Andriamanitra. » (Romana 8:14)
Raha izay zavatra tiantsika no ataontsika, dia matetika ny nofo no mora tonga eo amintsika « …malalaka ny lalana mankany amin’ny fahaverezana, ary maro no mankany » (Matio 7:13b). Fa raha tarihin’ny Fanahy isika dia tsy afaka manao izay tiantsika, fa izay ankasitrahany ihany. Aoka isika hanaiky hotarihin’ny Fanahy, ka tsy izay tiantsika no ataontsika fa izay tiany satria Izy no mitarika. Amen!
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

VILANY TANY

mai 18, 2018

« Ary tsy ketraka izahay; fa na dia mihalevona aza ny toetray ivelany, dia havaozina isan’andro isan’andro kosa ny toetray anaty. » II Korintiana 4:16

– Mihalevona ny toetra ivelany. Fomba fiteny ny hoe: mandalo ny fiainana eto an-tany, miserana ihany izany. Tsy maintsy mihaantitra ny momba ny tenan’ny olona rehefa mitombo ny taona iainany eto an-tany. Mihalevona ny toetra ivelany. Ny fiafarana dia miverina ho vovoka, dia ny fahafatesana.
– Misy anefa ny fanahy ao anatintsika ao izay mety manaraka io fahalevonana io raha tsy mandalo fanavaozana. Misy mantsy ny fahotana nolovana, na fahotana mitarika amin’ny fahafatesana. Miaraka mihalevona amin’ny toetra izany.
– Havaozina isan’andro ny toetra anaty. Avy amin’ny Fanahin’Andriamanitra no andraisan’ny fanahintsika fanavaozana. Ny finoana an’i Jesosy no mitarika io Fanahy ao anatintsika io, ary io no manangana antsika ho zanak’Andriamanitra. Avaozina isan’andro ny fandraisana izany Fanahy izany. Ny famakiana ny Teny sy ny fiainana azy isan’andro no miteraka izany fanavaozana izany, vokatry ny fibebahana marina.
– Toy ny rakitra soa ao anaty vilany tany ny Fanahy Masina ao anatintsika. Ny toetrantsika ivelany no vilany tany, ary ny Fanahy no toetra anaty.
Aoka ary isika hanaiky avaozina isan’andro amin’ ny fandraisana ny Fanahy. Amen.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MAMELONA NY FANAHY MASINA

mai 11, 2018

« Ary raha ny Fanahin’Izay nanangana an’i Jesosy tamin’ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia Izay nanangana an’i Kristy Jesosy tamin’ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin’ny Fanahiny, Izay mitoetra ao anatinareo. » Romana 8:11

Mety maty ny tenantsika: maty isika noho ny fahotana. Hoy tokoa ny teny hoe: “Raha hoy isika: Tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatintsika” (1Jaona 1:8). Manana ota isika ary izany no mahatonga ny fahafatesana. Kanefa ny marina ao anatintsika no mampahafantatra antsika hoe manana ota isika, ary izany no mahatonga antsika hiaiky ny fahotantsika, ka “Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsi-fahamarinana rehetra.” (1Jaona 1:9). Ny Fanahiny, Ilay marina ao anatintsika no mitarika antsika ho amin’ny famelankeloka: Izy no mamelona ny tenantsika. Sarobidy ny Fanahiny ao anatintsika.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

TSY MISY FANAMELOHANA

mai 4, 2018

« Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy. » Romana 8:1

– Ny atao hoe ao amin’i Kristy Jesosy dia ny olona nandray an’i Jesosy Kristy. Izay nahazo hery ho tonga zanak’Andriamanitra. Ny olona izay ao amin’ny Fanahy dia tarihin’ny Fanahy. Raha ny zaza dia izay nandray ny Fanahy tamin’ny batisan’ny Fanahy.
– Ny olona ao amin’i Kristy dia izay nandray ny famelankeloka tamin’ny fanadiovan’ny ràn’i Kristy. Eo amin’ny Sakramenta no andraisana ny famelankeloka.
– Ny olona ao amin’i Kristy dia izay manaiky hamarininy. Na dia ratsy aza, ka miaiky ny faharatsiany, ary manaiky hibebaka, dia hotafian’i Jesosy ny fahamarinany. Manadio ny fitafiany, ka mitafy ny fahadiovan’i Kristy ;
– Niteny ity teny ity Paoly rehefa niaiky fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ao aminy, fa ao anatiny ihany ny fikasàna, fa saingy ny hahatanteraka ny tsara no tsy ao. Soa fa teo Jesosy Kristy. Tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FANAHY NO MIFONA HO ANTSIKA

avril 27, 2018

« Fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataontsika; fa ny Fanahy no mifona amin’ny fitarainana tsy azo tononina. » Roana 8:26b

Hoy ny mpianatra iray tamin’i Jesosy: mampianara anay hivavaka. Teo Jesosy no nampianatra ny Ray o izay any andanitra. Tsy fantatsika tokoa izay vavaka tokony ataontsika.
– Mbola mampiseho ny fitiavany antsika indray koa eto Andriamanitra. Ny Fanahy no mivavaka ho antsika: ny Fanahy no mifona amin’ny fitarainana tsy azo tonononina.
– Tia antsika ny Fanahy izay ao anatintsika (izay tsy manana ny Fanahy dia tsy Azy, tsy zanak’Andriamanitra)
– Manetry tena ny Fanahy, mitovy amin’i Jesosy ihany, ary manaiky hitoetra ao antin’ny olona izay manaiky handray Azy.
– Miasa ho an’ny zanak’Andriamanitra ny Fanahy: Mifona ho azy. Aoka ary isika tsy ho isan’izay mamono ny Fanahy.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

JEHOVAH MANDINIDINIKA NY ONDRINY

avril 20, 2018

« Izaho no vavahady; raha izaho no hidiran’ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. » Jaona 10:9.

Tsy foin’Andriamanitra isika ka nanolotra ny tenany Izy ho antsika tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany. Jesosy Kristy dia milaza ny tenany ho vavahady.
– Amin’ny lafiny iray dia fanetren-tena avy aminy izany, satria dikaina mandrakariva ny vavahady amin’ny fotoana izay hidirana eo. Manetry tena tokoa ny Tompo Jesosy, tsy tonga hotompoina fa hanompo. Tsy hoe aza hidirana fotsiny Jesosy fa tsy maintsy eo no miditra. Efa misy ny fefy koa raha hiditra dia tsy maintsy eo Aminy.
– Koa izay mananika ny fefy tsy mandalo ny vavahady dia mpangalatra sy jiolahy. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono. Isika izao koa rehefa malaina miditra eo amin’i Jesosy isan’andro dia mpangalatra sy jiolahy, mangalatra sy mamono. Izany no mahatonga antsika hahantra satria tsy miditra sy mivoaka eo Aminy. Hoy ny Tompo (Jaona 10:9): «raha Izaho no hidiran’ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina». Hihinana izay nisasarany izy. Tso-drano ho ahy sy ho anao izany.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MPIANDRY ONDRY

avril 13, 2018

« Izaho no mpiandry tsara. » Jaona 10:11

Jesosy dia manambara tena ho mpiandry tsara. Raha amin’ny maha-olombelona antsika dia mampisalasala tokoa ny manambara tena, raha tsy hoe angaha ireo olona efa mpirehareha ka tsy manampahendrena. Ny Soratra Masina aza dia milaza fa raha mikasa hanao zavatra dia tokony ho lazaina: raha sitrapon’Andriamanitra. Eto Jesosy dia tsy misalasala akory milaza hoe: Izaho no mpiandry tsara. Sady tena Andriamanitra no olombelona tokoa Izy ka sahy nilaza hoe: Izaho no mpiandry tsara.
– Manolotra ny ainy hamonjy ny ondry: Vitany tokoa izany ny zoma masina. Nitondra ny fahotantsika teo amin’ny hazo fijaliana Izy ary niafara tamin’ny fahafatesana.
– Tsy mpikarama fa tamin’ny fitiavany no niandrasany ny ondry, ka tsy nila valiny.
– Fantany ny ondriny: Nangoniny tamin’izay nielezany tamin’ny andro maizimpito sy mandrahona.
– Ny folaka tsaboiny, ny malemy ampahatanjahany.
Fantatry ny Tompo tsirairay ny ondriny; ka tokony hatahotra Azy ireny. Tena Izy no mpiandry tsara. Andeha hanetry tena eo ambany tana-maheriny isika.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.