MANANAN-KANINA VA IANAO?

May 16, 2017

“Anaka, manan-kanina va hianareo? Dia namaly Azy hoe izy: Tsia.”
Jaona 21:5

Raha izao fanontaniana napetrak’i Jesosy tamin’ny mpianatra eto izao dia misy antony amin’ny Tompo ny tsy fananan’ny mpianatra izay hohanina. Tsy ataon’ny ny Tompo tsinontsina izay hohanin’ny mpianatra. Ry Petera moa teto dia efa nanarato nandritra ny alina, nefa tsy nahazo. Rehefa nanaraka ny baikon’ny Tompo izy ireo dia feno saiky triatra ny harato. Isika koa ametrahan’ny Tompo fanontaniana izao ankehitriny izao: manan-kanina va ianao? na koa hoe salama ve ianao, na koa hoe misy manahirana anao ve? Misy antony amin’i Jesosy izay manjo anao. Te hanome vahaolana ho anao ny Tompo izao. Lazao Azy izay tsy mety, lazao Azy izay olanao, lazao Azy izay mavesatra anao fa vonona hanome anao fitsaharana Izy.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

Lycée Nanisana

May 10, 2017

Mpianatra nahavita ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana” (FSMI)

Misaotra an’Andriamanitra fa dia miisa telo indray ireo mpianatra nahavita ny fandalinana ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny FSMI izay atolotry ny Feon’ny Filazantsara (FF) teny amin’ny Lycée Nanisana. Ny Alatsinainy 24 May 2017 moa no fotoana nanolorana azy ireo ny sertifika, nandritra ny fananganan-tsaina. Iray tamin’ireo mpianatra nahavita ny fianarana i Antsotahiana izay nanambara fa mitaky fitiavana, faharesen-dahatra sy faharetana ny fandalinana ny Tenin’Andriamanitra nefa dia tamin-kafaliana tanteraka no nanatanterahany izany. “Faly aho nandray ny sertifika fankasitrahana, fa ny nitomboako tamin’ny fahalalàna tsara ny Tenin’Andriamanitra, mbola tena nahasambatra ahy”. Atoa Andriamiarana Rabenatoandro, Talen’ny Sekoly kosa dia nisaotra sy nankasitraka tanteraka ny FF tamin’ny fiaraha-miasa, teo amin’ny fitaizana ny lafiny ara-panahy ireo mpianatra.

Nanatrika izao fizaràna Sertifika izao koa ny “Proviseur” sy ny mpiara-miasa aminy

AZA MANARAKA NY FANAON’IZAO TONTOLO IZAO.

May 5, 2017

“Ary aza manaraka ny fanaon’izao tontolo izao; fa miovà amin’ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon’Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina.” Romana 12:2

Hatraiza ny ezaka tokony ataon’ny kristiana amin’ny fanamasinana azy? Sarotra tokoa ny famaliana an’io fanontaniana io. Ny marina ara-tSoratra Masina no azontsika ianteherana, nefa dia mbola mila ny Fanahy Masina ihany na dia ny fanatanterahantsika azy aza, araka ny boky Ezekiela 36:27 hoe: “Ary ny Fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy”. Io no fanavaozana ny saina. Manaiky ho tarihin’ny Fanahy. Io no mahatonga fahafantarana ny sitrapon’Andriamanitra. Ny sitrapon’Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana no marina. Izao tontolo izao tsy miraharaha izay Fanahy Masina. Aleony ny faharatsiana. Aoka ary amin’izao nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty izao mba hanaiky havaozin’Andriamanitra ny saintsika amin’ny fikatsahana ny sitrapony. Koa na ny fiteny, na ny fitafy, na ny fomba rehetra, dia tsy ny fanaon’izao tontolo no arahantsika fa ny sitrapon’Andriamanitra.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

FJKM Antsahavola Fitiavana (SPAA 12)

May 5, 2017

Fanolorana sertifika ho an’ireo mpianatra nahavita ny “Fianarana Soratra Masina Ifandraisana” (FSMI)

Na dia vao herin-taona mahery monja aza no niatombohan’ny fiaraha-miasa teo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny FJKM Antsahavola Fitiavana izay iandraiketan’ny Atoa Andriamalala Réné, Mpitandrina dia efa maro ireo Kristiana resy lahatra nandalina ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny FSMI. Koa ny Alahady 30 Aprily 2017 nandritry ny fotoam-pivavahana dia nanasa ny FF izy hanolotra Sertifika ho an’ireo mpianatra 19 nahavita ny fianarana Taona Voalohany. Nohararaotina koa moa io fotoana io nanentanana sy namporisihana ireo Kristiana rehetra hiroso amin’ny fandalinana ny Tenin’Andriamanitra izay atolotry ny FF maimaimpoana. Nankasitraka tanteraka ny ezaka ataon’ny FF ho fampandrosoana ny Fanjakan’Andriamanitra ny raiaman-dreny Mpitandrina ary maniry indrindra ny fitohizan’ny fiaraha-miasa.


FITIAVANA NO LEHIBE

April 28, 2017

Dia hoy Jesosy taminy: Mandehana hianao, ka manaova toy izany koa. Lioka 10:37b

Rehefa nanontany an’i Jesosy ilay mpahay lalàna iray naka fanahy Azy hoe: inona no ataony handovany ny fiainana mandrakizay. Nanontany Jesosy ny amin’izay voasoratra ao amin’ny lalàna: Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra… Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Hoy Jesosy eto: Mandehana ka manaova toy izany koa. Raha nanao ny fanoharana ny amin’ilay samaritana tsara fanahy Izy rehefa nanontany hoe: iza ary no namako? Ny teny fikasana ny hidirana ny tany kanana dia talohan’ny lalàna, kanefa ny lalàna tsy natao hanimbana ny teny fikasana. Ny lalàna dia voafehin’ny hazo fijaliana: fitiavana an’Andriamanitra, fitiavana ny namana. Ny fitiavana ny namana no nataon’ity samaritana ity kanefa mandeha ila izany raha tsy miray amin’Andriamanitra isika. Mila miray amin’Andriamanitra sy mila mitia ny namana. I Kristy no nahatanteraka izany ka mila mitafy izany asa vitany izany isika. Izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika rotiky ny fahotana. Lehibe izany. Aoka ho raisintsika isan’andro ny fanamarinana avy aminy. Ary hamela ny teniny hitombo ao anatintsika isika, ka ho velona ao anatintsika Izy, ary hanjaka ao anatintsika ny Fanahy Masina.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

“Henoy ny feony”

April 27, 2017

Fandaharana isan-kerinandro amin’ny fampielezampeo

Ao anatin’ny fankalazana ny Pasaka ny volana Aprily 2017 sy ny jobily faha 500 taonan’ny Reformasiona ary ny faha 150 taonan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) dia naompana tamin’ny lohahevitra hoe “Ny Reformasiona sy ny Filazantsara” ny fandaharana “Henoy ny feony” tamin’ity volana Aprily 2017 ity. Izany dia niresahana indrindra mahakasika ireo teny dimy nanamarika indrindra ny Reformasiona dia ireto avy: 1. Soratra Masina irery ihany; 2. Finoana irery ihany; 3. Fahasoavana irery ihany; 4. Jesosy irery ihany; 5. Voninahitr’Andriamanitra irery ihany. Mpanompon’Andriamanitra roa eo anivon’ny FLM no nasaina mba hamelabelatra izany: Pastora Dr Razafindrakoto Georges, Filohan’ny Synodam-Paritany Antananarivo sy Pastora Randimbison Jacques Euloges, mitondra ny Fitandremana FLM Ambohimasina Itaosy.

Pastora Dr Razafindrakoto Georges, Filohan’ny Synodam-Paritany Antananarivo
Pastora Randimbison Jacques Euloges, mitondra ny Fitandremana FLM Ambohimasina Itaosy

IZAHO KOA TSY MANAMELOKA ANAO

April 21, 2017

“Izaho koa tsy manameloka anao; mandehana, ary amin’izao sisa izao dia aza manota intsony.” Jaona 8: 11b

Rehefa misy lalàna dia misy ny fankatoavan-dalàna ary misy koa ny tsy fankatoavan-dalàna. Ilay olona eto amin’ity tantara eto ity dia azo nandika ny lalàn’I Mosesy, ary izao nentina teo amin’I Jesosy. Fariseo sy mpanora-dalàna no nahatratra ity olona ity. Ary izao eto izao no valiny nomen’i Jesosy.
– Rehefa inona Jesosy no manameloka? Voalazan’ny Soratra Masina fa “Andriamanitra manohitra ny mpiavonavona.”Jak 4: 6. Ireto fariseo sy mpanora-dalàna ireto dia hita fa miavonavona, tsy hita izay nataony rehefa notenenin’I Jesosy hoe: izay rehetra tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato azy. Tsy mba mandini-tena ka mibebaka fa mitsara ny hafa no mahamaika.
– Rehefa inona Jesosy no mamela heloka? Rehefa manetry tena ka mibebaka amin’ny ota natao ny olona iray. Fibebahana ity takian’I Jesosy eto ity. Ary amin’izao sisa izao aza manota intsony. Manatre tena ary ka mibebaha dia handray famelan-keloka avy amin’I Jesosy ianao.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.