Alahady sampandrofia.

« Ary rehefa henemana no sisa tsy tonga ny Paska, Jesosy dia tonga tao Betania, izay nitoeran’i Lazarosy, ilay natsangany tamin’ny maty. Dia nanao fanasana ho an’i Jesosy tao izy; ary Marta no nanompo; fa Lazarosy no anankiray tamin’izay niara-nipetraka nihinana taminy. Ary Maria, rehefa naka menaka manitra nisy narda sady tsara no sarobidy, lanjan’iray livatra, dia nanosotra ny tongotr’i Jesosy sy namaoka ny tongony tamin’ny volondohany; ary feno ny hanitry ny menaka ny trano. Ary hoy Jodasy Iskariota, anankiray tamin’ny mpianany, ilay efa hamadika Azy: Nahoana io menaka io no tsy hamidy denaria telon-jato ka nomena ny malahelo? Ary izy no nilaza izany, tsy noho ny fiahiany ny malahelo, fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka izay tao anatiny. Dia hoy Jesosy: Avelao izy, mba hotehiriziny ho amin’ny andro hanamboarany Ahy halevina io. Fa ny malahelo dia ety aminareo mandrakariva; fa Izaho tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Ary ny vahoaka betsaka tamin’ny Jiosy nahalala fa teo Izy, dia tonga teo, nefa tsy noho Jesosy ihany, fa mba hahita an’i Lazarosy koa, ilay natsangany tamin’ny maty. Fa nihendry hahafaty an’i Lazarosy koa ny lohan’ny mpisorona, satria izy no nialan’ny maro tamin’ny Jiosy ka ninoany an’i Jesosy. Ary nony ampitson’iny ny vahoaka betsaka, izay tonga ho amin’ny andro firavoravoana, rehefa nahare fa hankany Jerosalema Jesosy, dia naka sampan-drofia ka nivoaka hitsena Azy sady niantso hoe: Hosana! Isaorana anie ny Mpanjakan’ny Isiraely, Ilay avy amin’ny anaran’i Jehovah (Sal. 118. 26). Ary Jesosy nahita zana-boriky anankiray, dia nitaingina azy, araka ny voasoratra hoe: « Aza matahotra ry Ziona zanakavavy; indro, avy ny Mpanjakanao mitaingina zanaboriky » (Zak. 9. 9). Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianany tamin’ny voalohany; fa rehefa niditra tamin’ny voninahiny Jesosy, dia vao nahatsiaro izy fa voasoratra hilaza Azy izany zavatra izany, ary efa nataony taminy izany. (Jaona 12: 1-16)

Eto dia mitantara an’i Jesosy tonga indray tao amin’I Marta sy Maria sy Lazarosy ilay natsangany tamin’ny maty ny teninAndriamanitra.
– Nohosoran’i Maria menaka manitra sady tsara no sarobidy tamin’ny volon-dohany ny tongotr’I Jesosy. Maria tena nanompo an’i Jesosy. Vao avy nanangana an’i Lazarosy tamin’ny maty Izy.
– Jodasy efa nanao tsinotsinona ny Tompo: izy no nitondra ny nitondra ny kitapo ka naka izay tao anatiny.
– Ny lohan’ny mpisorona nikendry hahafaty an’i Lazarosy ka tsy nahatsiaro akory ny maha zava-dehibe ny fananganana.amin’ny maty. Jehovah Andriamanitra anefa no nandahatra ny
zavatra rehetra: nitaingina zana-boriky izy tamin’io andro io, ary ny vahoaka nihoby Azy mba hahatanteraka ny Soratra Masina. Hino tahaka an’i Maria ve ianao ka ho tia an’i Jehovah
Andriamanitra amin’ny fonao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra. Sa ho tahaka an’i Jodasy sy ny lohan’ny mpisorona mikipy tsy hino fa Jesosy Kristy tokoa?
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

HANINA MAHARITRA MANDRAKIZAY

« Aza miasa hahazo hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay omen’Ny Zanak’olona anareo; » (Jaona 6:27)

Ny famantarana dia zavatra iray misy sy ny hevitra fonosin’io zavatra io. Koa ny zanak’Andriamanitra dia tsy tokony ho variana amin’ny zava-miseho fa tokony hitady mandrakariva hoe inona no tian’Andriamanitra ambara amin’izany? Raha namoky ny olona tsy omby dimy arivo Jesosy dia tsy tiany ho variana tamin’ny mofo ny vahoaka fa ny hoe inona no hevitra fonosin’izany. Aza miasa hahazo hanina mety ho levona fa ny hanina maharitra ho fiainana mandrakizay. Hoy ny Teny: izay manana ny Zanaka no manana ny fiainana (mandrakizay). Sarobidy kokoa ny fanànana an’i Jesosy izay mahatonga antsika ho zanak’Andriamanitra toy izay ny mofo ihany izay hanina mety ho levona. Fa raha manana an’I Jesosy isika dia sady mahazo fiainana mandrakizay no mbola mahazo mofo ihany koa » . Safidio ary Ilay hanina maharitra mandrakizay.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

BE FITIAVANA

« Voavela ny helony be, fa be fitiavana izy. » (Lioka 7:47a)

Tsy afaka mijery famonjena any amin’ny hafa isika. Hoy Izy: “Fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy Izaho.” (Isaia45:5b) Dia Andriamanitra marina sady Mpamonjy; Mila manana fahasahiana hanatona an’Andriamanitra isika amin’ny maha Mpamonjy Azy. Na dia eo aza ny tsy fahatanterahana, ny maha mpanota antsika dia tokony ho sahy isika handao ny andriamanin-kafa ka hanatona Azy. Manampahefana hamela helola Izy. Afaka mamela heloka amin’izay tiany Izy. Ny voalaza eto dia misy akony amin’ny famelan-keloka ny fananan’ny meloka fitiavana. Mampitsotra ny fon’Andriamanitra ny fananana fitiavana Azy. Tiako izay tia Ahy. Teniny io. (Ohabolana 8:17a). Mila mamela ny fahadisoan’ny hafa isika. Manana fahadisoana isika ka mila famelan-keloka. Ny hafa tahaka izany koa. Koa raha mitsara ny hafa isika dia misakana ny famelana ny helotsika. “Ary mihoatra noho ny zavatra rehetra, mifankatiava tsara; fa « ny fitiavana manarona fahotana maro » (Oha. 10 .12).” (1Petera 4:8). Ny fitiavantsika an’Andriamanitra dia mahatonga Azy hanarona ny fahotantsika. Aoka ary isika hisafidy ny ho tia (an’i Jesosy) ary tsy hanaraka ilay Fariseo mitsara ny hafa, ka miteny hoe mpanota io. Amen.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY SAINA LALIN’ANDRIAMANITRA

« Mankanesa ato ivohoko, ry satana; fahatafintohinana amiko hianao, tsy misaina izay an’Andriamanitra hianao fa izay an’ny olona. » (Matio 16:23b)

Amin’ny maha nofo dia làlana feno fatiantoka ny làlana nodiavin’i Jesosy: tsy misy voninahitra, fa fahafaham-baraka. «fa nofoanany ny tenany tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin’ny olona;» (Filipiana 2:7). Nanaiky ny fahafatesana Izy, izay tsy maintsy diavin’ny olona. Kanefa fahafatesana feno fijaliana, fahafatesan’olo-meloka. Ny olombelona ara-nofo dia mitady hitovy amin’Andriamanitra. Jesosy Andriamanitra anefa nanaiky hitovy amin’olombelona ambany. Sarotra ekena amin’ny maha nofo izany. Petera aza voafitaka. Ny Jiosy voafitaka. Izao tontolo izao voafitaka. Voafitaka izay tsy misaina ny an’Andriamanitra fa ny an’olona. Mahavariana ny fananan’i Jesosy herim-panahy: Mankanesa ato ivohoko hianao ry Satana! Hoy Jesosy miantso ny fakam-panahy. Làlam-pamonjena ho an’izao tontolo izao ny làlana nodiaviny. Azony natao tokoa ny tsy nandalo fahafatesana, kanefa nekeny ihany. Saina ho enti-miady hafakely ny fisainana nananan’i Jesosy. Hoy ny epistily nosoratan’i Petera hoe: « Dia alao mba ho fiadianareo koa izany saina izany. » (1Petera 4:1)
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

FINOANA MAHAVONJY

« Mahirata ny masonao; ny finoanao no efa nahavonjy anao. » (Lioka 18:42)

Jesosy manafaka, manasitrana. Miteny Izy hoe voavela ny helokao dia voavela izany, mahirata ny masonao dia mahiratra. Mitaky finoana amintsika anefa Izy. Hoy Izy tamin’ilay jamba hoe; ny finoanao no nahavonjy anao. Na dia norarana aza ilay jamba tsy hiantso dia niantso ihany. Tena nino Izy fa mahasitrana Jesosy. Mahonena ny Tompo Jesosy ny fahoriana manjo antsika. Te hamonjy antsika Izy. Manampahefana Andriamanitra: Hainy ny mampiboiboika rano any an’efitra: Ny fontsika indrindra anie no efitra mila ny rano avy Aminy, rano fanasana amin’ny teny. Aoka handray izany isika dia ho voavonjy sy ho sitrana. Amen.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

IZAY MANANA NY MAZAVA

« Hoy Jesosy taminy: Mbola kely ihany no hitoeran’ny mazava aminareo. Mandehana, raha mbola manana ny mazava hianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina; » (Jaona 12:35 a)

Izaho no fahazavan’izao tontolo izao hoy Jesosy. izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina (Jaona 8:12). Izay manaraka an’i Jesosy dia manana ny mazava. Mazava izay hizorany. Tsy miraparapa amin’ny maizina diany. Mazava koa izy eo imason’ny olona. Feno fifaliana sy fiadanana izy raha Jesosy tokoa no ao aminy. Asainy mandeha anefa izay manana ny mazava. Handeha hanambara ny mazava any amin’ireo izay maizina. Tsy maintsy zaraina ny mazava satria «Izy no nisiam-piainana ary mahazava ny olona rehetra» (Jaona 1:4). Nefa tsy ny rehetra no nandray Azy, «ny Azy tsy nandray Azy» Jaona 1:11b). Dia ireo izay mihaino fa tsy mandre, mijery fa tsy mahita, mba mamaky Soratra Masina ihany fa tsy mahazo izay lazainy, fandrao hibebaka izy ka ho sitrana (Marka 4:12). Ny sandrin’i Jehovah no manasitrana. Izay mino ny Mazava no ampisehoan’i Jehovah ny sandriny ka ho sitrana. Rehefa manana ny mazava isika dia tsy avelany hipetraka fa irahiny handeha, ary hamoa. Tsy maintsy miasa noho izany isika raha mbola manana ny mazava. Mahereza. Jesosy momba anao.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MANAO FANORENANA TSARA

« Nefa maro izay voalohany no ho farany, ary izay farany no ho voalohany » (Matio 19:30)

Isika kristiana dia eto amin’ny tany fiazakazahana. Mitandrina tsara mba hahazo ny loka. Amin’izany dia tokony hahafoy ny zavatra rehetra ka hanaraka ny Tompo. Sady asany rahateo isika no mpiara-miasa Aminy. Miara manangana trano Aminy satria Jesosy no fanorenana efa natao. Mila Mitandrina izay arafitra eo amboniny isika. Tsy mety raha Jesosy no fanorenana ny trano kanefa mololo no arafitra eo amboniny na Vato no fototry ny trano nefa mololo no arafitra ambony. Sarotra ny manao trano. Aoka ho fantatsika fa ny andro sarotra no mizaha toetra ny fanorenana. Hoy ny Soratra Masina hoe zahana toetra amin’ny afo. Mila arodana izay tsy azo antoka izay vao manangana ny azo antoka. Aoka hisaina maharitra isika ny amin’izay arafitra. Eo amin’ny fiainantsika. Mafy ny fizahan-toetra: afo ka ndrao ny voalohany no ho farany.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY VOKATRY NY FINOANA

« Ary na inona na inona no angatahinareo amin’ny fivavahana atao amin’ny finoana dia ho azonareo. » (Matio 21:22)

Olombelona Jesosy nefa tena Andriamanitra. Noana Izy. Tena Andriamanitra Izy: hoy Izy tamin’ny aviavy tsy namoa, aza misy voa aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. Mila mieritreritra isika sao dia tsy misy vokatra azo raisina koa amintsika. Raha manam-pinoana isika dia tsy tahaka izao natao tamin’izao aviavy izao ihany no ho vitantsika, fa na tendrombohitra aza no tenenintsika hoe mianjerà any andranomasina dia ho tonga izany. Tsy misy tombontsoa loatra ho anao ny manjera tendrombohitra any amin’ny ranomasina fa ilay avonavom-po tena tendrombohitra misakana ny Tompo Jesosy tsy hanjaka ao anatin’ny fonao no tiany hazeranao any andranomasina. Ary na inona na inona no angatahinareo amin’ny fivavahana atao amin’ny finoana dia ho azonareo. Misaotra an’i Kristy manome antsika ny teniny miteraka finoana ao anatintsika. Aoka ary isika hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika (tendrombohitra) mbamin’ny ota malaky mahazo antsika (tendrombohitra) ary aoka isika hihazakazaka amin’ny faharetana amin’ny loka napetraka eo alohantsika. Mijery an’i Jesosy Tompon’ny finoantsika sy Mpanefa azy. Tian’i Jesosy hitondra vokatra isika. Tiany hahazo ny loka. Aoka ary isika hangataka izany amin’ny fivavahana amin’ny finoana.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

HO AN’IZAY MIHAINO AZY

« Hoy Jesosy taminy: Izaho izay miresaka aminao no Izy (Mesia). » (Jaona 4:26)

Andriamanitra no nanangana an’i Jesosy ho mpaminany izay zanak’i Maria sy Josefa ihany. « Mpaminany no hatsangako ho azy avy amin’ny rahalahiny, tahaka anao, ka ataoko ao ambavany ny teniko, ary holazainy aminy izay rehetra andidiako azy » (Deotornomia 18:18). Jesosy no fampihavanana ny olona amin’i Jehovah Andriamanitra. « Izay rehetra tsy mihaino ny teniko, izay lazainy amin’ny anarako, dia Izaho no hitsara azy » (Deotornomia 18:19). Tsy ho tsarain’i Jehovah ity vehivavy samaritana ity satria nihaino an’i Jesosy. Nolazain’i Jesosy azy ny fiainany ary niaiky izy. Raisin’i Jesosy ho Azy ny fiainan’izay mihaino Azy ary entiny eo amin’ny hazo fijaliana. Io no Fampihavanana ny olona samy olona sy Jehovah sy ny olona. Raha samy mihaino izay lazain’i Jesosy ny olona dia ho vita ny fihavanana eo amin’ny Ray, no vita ny fihavanana eo amin’ny mpivady, eo amin’ny zanaka sy ny ray aman-dreny ka ho araka ny sitrapon’Andriamanitra ny fitaizana, ary handeha amin’ny finoana ny ankohonana. Tsy ho voatsaran’i Jehovah izay mihaino Azy. Jesosy Kristy mampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

AZA MITADY NY VONINAHITRA HO AN’NY TENA

« Izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany; fa izay mitady ny voninahitr’Izay naniraka azy no marina, ary tsy misy tsy fahamarinana ao aminy. » Jaona 7: 18

Tsy nitady ny voninahitry ny tenany i Jaona mpanao batisa fa nitoetra ho mpialoha làlan’ny Tompo ihany. Hoy izy: fa ny sakaizan’ny mpampakatra, izay mitsangana sy mihaino azy, dia mifaly indrindra noho ny feon’ny mpampakatra. Tsy nitady ny voninahitry ny tenany Jesosy. Nitory teny soa mahafaly amin’ny mpandefitra Izy. Nahasitrana torotoro fo Izy. Nitory fanafahana amin’ny babo Izy: ohatra akaiky ny nanafahany ny fatoran’ilay vehivavy nangatahiny rano ho sotroina izay nanjary nitaona ny iray tanàna taminy. Aoka hihaino sy hino ny Tompo Jesosy isika dia ho taranak’i Abrahama, ka na olona ihany aza fa tsy anjely dia ho vonjeny, ary irahiny hamaha ny fatoran’ny babo, tsy mitady ny voninahitry ny tenantsika ary hiteny hoe: Indreto izaho sy ireo zaza nomen’Andriamanitra ahy. Amen.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.