June 26, 2017

“Fa misy firenena mahery sady tsy hita isa miakatra hamely ny taniko; Ny nifiny dia nifin-diona, Ary ny vazany dia vazan’ny liom-bavy.” (Joela 1:6). Noho izany ” … hataoko ahoana no fijery ny loza hanjo ny fireneko? Ary ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako? (Estera 8:6). Kanefa, hoy Jehovah Andriamanitra amintsika: “raha ny oloko izay nantsoina tamin’ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hanasitrana ny taniny.” (2Tantara 7:14)


HARENA ANY AN-DANITRA, HARENA ETY ANTANY.

June 26, 2017

“Toy izany izay mihary harena ho an’ny tenany ihany, nefa tsy mba manankarena ny amin’Andriamanitra.” Lioka 12:21

– Ny tsy mino ( tsy mino an’i Kristy) raha mitady vola na miasa dia ny ho an’ny tenany ihany ; ka na dia an’ny tenany aza dia ny ety antany ihany. Tsy mino izy fa misy ny maharitra mandrakizay. Tsy misy azo antoka fa na dia ny namana aza mety mamadika. Izany ny eto an-tany. “Aza mihary harena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy harafesina manimba, sady misy mpangalatra manamitrano sy
mangalatra.” Mat 6:19.
– Ny mino an’i Kristy dia mino ny amin’ny ho aviny izay tsy mandalo na mora levina fa maharitra mandrakizay. Marina fa tsy maintsy miahy ny ankohonany ny mino, ary ny Tompo mihitsy no nampianatra ny amin’ny fampitomboana ny talenta izay omeny. Fa ny amin’ny fanoharana nataon’i Jesosy eto ity dia misy ny fahatokian-tena tafahoatra, ary mihary harena be loatra ho an’ny tenany kanefa tsy mba nitsinjo ny hafa: misy fanaranam-po. Ry fanahy ô, manana fananana be voatahiry ho amin’ny taona maro hianao; mitsahara, mihinàna, misotroa, mifalia. Ny mino an’i Jesosy Kristy dia mahatsiaro mandrakariva ny teniny manao hoe: “Noana Aho dia nomenareo hanina; nangetaheta Aho dia nampisotroinareo…..” Mat 25:35. Ry havana, mila mahay mistinjo ny mandrakizay isika, fa mandalo ihany ny eto an-tany. Tsarovy fa tsy maintsy entina ho tsaraina isika rehetra amin’ny andro farany. Aoka atolontsika ho an’ny Tompo Jesosy ny fianantsika rehatra ary mba Izy no hanoro antsika ny amin’ny tokony anaovantsika izay fanana omeny antsika.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY TAVAN’I JEHOVAH

June 16, 2017

“Hitahy anao anie Jehovah ka hiaro anao; Hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao; Hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana.” Nomery 6:24-26

– In-telo eto no miverina ny teny hoe: Jehovah. Ny Ray Tsitoha, ny Zanaka mamindra fo. Ny Fanahy Masina manome fiadanana (Fiadanana no avelako ho anareo)
– Ny Fahamarinan’Andriamanitra dia miseho amin’ny endrika roa:
Endrika 1: Andriamanitra miseho amin’ny fahamasinany rehetra, ary tena sarotra ho an’ny olombelona mpanota ny miatrika Azy.
Endrika 2: Andriamanitra mampiseho ny tavany ahitana ny faminadrampony sy ny fiadanana
– Raha manafina ny tavany amintsika Andriamanitra dia zava-doza: “Ary Izaho dia hanafina ny tavako tokoa amin’izany andro izany noho ny ratsy rehetra izay nataony, fa nivily nanaraka andriamanikafa izy. Dia hirehitra aminy ny fahatezerako amin’izany andro izany, ka hahafoy azy Aho ary hanafina ny tavako aminy, ka ho lany ritra izy, ary loza maro sy fahoriana no hanjo azy (Deotornomia 31:17-18)
Koa raha manome ny tso-drano ho an’ny olony izay nantsoiny Jehovah dia aoka ho raisiny am-panetrentena lalina izany.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FAHEFAN’I JESOSY.

June 8, 2017

“Fa amin’ny fahefàna sy ny hery no andidiany ny fanahy maloto, dia mivoaka ireo.” Lioka 4:36b

Zanaka mpandrafitra, tsy mba nianatra tahaka ny mpanoradalàna na ny fariseo Jesosy kanefa dia efa niseho sahady ny fahefàny amin’ny fampianarana; na dia mbola 12 taona aza Izy. Misongadina ny maha-tena Andriamanitra an’I Jesosy. Tena manana fahefàna Izy na dia tena olombelona aza. Mino ny herin’I Jesosy ve ianao. Raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahiny.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MANATONA NY SEZA FIANDRIANAN’NY FAHASOAVANA.

June 2, 2017

“Koa aoka isika hanatona ny seza-fiandrianan’ny fahasoavana amin’ny fahasahiana, mba hahazoantsika famindram-po sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin’izay andro mahory.” Hebreo 4:16

Sarotra ny manatona mpanjaka: eo ny miaramila mpiambina, ary moa ve fantatry ny mpanjaka koa isika? Ny mpanjaka resahina eto dia Jehovah Andriamanitra. Fantatr’i Jehovah Andriamanitra ve isika? Ahoana no hanatonana izany seza fiandrianana izany amin’ny fahasahiana? Raha manana an’i Jesosy ao anatintsika isika dia manana mpisorona be namaky ny lanitra mahay miara-mitondra ny fahalementsika isika. Andeha ary isika hanatona ny seza fiandrianan’ny fahasoavana.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena …ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MANGATAKA HO ANAO JESOSY.

May 26, 2017

“Tsy mangataka ho an’izao tontolo izao Aho, fa ho an’izay nomenao Ahy, satria Anao izy.” Jaona 17:9

Manavaka Jesosy eto. Avahany izay nomen’i Jehovah Andriamanitra Azy. “Fa ny teny izay nomenao Ahy dia nomeko azy kosa, ary noraisiny”. Efa noraisintsika ve ny Teniny? Raha noraisintsika ny Tenin’i Jesosy dia mangataka ho antsika Jesosy. “Anao ireny ka nomenao Ahy; ary notandremany ny teninao”. Notandremantsika ve ny teniny? Raha hiverina Aminy isika dia ho raisiny indray.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MPISORONA HO ANTSIKA JESOSY.

May 24, 2017

“Ary ho an’ireto no anamasinako ny tenako, mba hanamasinan’ny fahamarinanao azy.” Jaona 17:19

Sarobidy ny fananantsika an’i Jesosy, ary raha amin’ny anarany no angatahintsika dia omen’ny Ray antsika izany araka ny teniny. Raha mbola ny fahotantsika no navela nilomantsika dia tsy ho nahita rariny teo amin’i Jehovah Andriamanitra isika. Mahay mitondra ny fahalementsika Jesosy. Ny Teniny no fahamarinana, ary ny fahamarinany no manamasina antsika. Raiso ny Teniny. Ny Teniny, Jesosy, mitombo ao anatintsika no manamasina antsika. I Satana kosa, ny asany, dia ny miampanga antsika isan’andro amin’ny Ray, fa ny asan’i Jesosy kosa dia ny mifona ho antsika isan’andro. Tahaka ny nanirahan’ny Ray an’i Jesosy ho amin’izao tontolo izao no anirahan’i Jesosy kosa antsika ho amin’izao tontolo izao. Aza matahotra fa Izy no mpaniraka antsika. Efa naharesy Izy. Ataony mpandresy koa isika. Hoy Izy amintsika izao ankehitriny izao: “Ary hitady Ahy hianareo, dia ho hitanareo Aho, raha katsahinareo amin’ny fonareo rehetra.” Jer. 29:13 Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.