AIZA NO ALEHAKO ANIO?

juin 24, 2019

« Fa handeha amin’izay rehetra anirahako anao ianao » (Jeremia 1:7).

Misy isan-karazany ny fandaharam-potoana ataontsika. Ho any amin’ny dokotera aho fa tsy mety mihitsy ny fahasalamako; handeha hanao fanatanjahantena aho fa malemilemy satria efa ela no tsy niatrika izany. Maro ny fikasantsika raha vao mifoha. Ny fanontaniana dia izao: efa nametraka izany tamin’Andriamanitra ve isika? Ary tena izany tokoa ve no tian’Andriamanitra alehanao izao? Tokony hametraka ny fikasantsika amin’Andriamanitra isika mba ho tena izay tiany alehantsika no andehanantsika. Raha ho any amin’ny dokotera hianao, dia apetraho aminy izany fikasanao izany, mba ho dokotera afaka hanasitrana anao marina, na dia ny fanafody omeny aza dia fanafody tena hahasitrana anao. Aoka ho Jehovah no hitondra anao amin’izay handehananao. Raha mikasa ho any amin’ny alim-pandihizana hianao? Any marina ve no anirahan’Andriamanitra anao? Anontanio marina ny Fanahy Masina mba ho ny toerana anirahan’Andriamanitra anao anie no andehananao.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

METY MANENINA ANDRIAMANITRA

juin 17, 2019

“Ary ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafianareo, Ary miverena amin’i Jehovah Andriamanitrareo; Fa mamindra fo sy miantra Izy, Mahari-po sady be famindrampo ary manenina ny amin’ny loza,” (Joela 2:13)

Rehefa manaiky isika fa nanohitra ny sitrapon’Andriamanitra ka nahatezitra Azy dia manenina Izy raha saika hanafay antsika. Amin’ny alahelo lalina ao am-pontsika (triatriaro ny fonareo) fa tsy ny fisehoana ivelany (fitafiana triatriarina). Afaka manenina amin’ny loza kasainy hamaliany ny faharatsiantsika Izy.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MISY VE NY VOAOZONA HO VERY?

juin 6, 2019

« Fa fantatr’i Jehovah ny làlan’ny marina, fa ny làlan’ny ratsy fanahy kosa dia mankany amin’ny fahaverezana. » Salamo 1:6

Iza no marina? Ny marina amin’izao dia tsy misy, fa izay hamarinin’Andriamanitra no marina, izay manaiky ho ao amin’i Kristy Jesosy.
– Ny ratsy fanahy dia izay tsy manaiky hamarinina. I Jodasy dia isan’izay tsy nanaiky hamarinina. I Petera kosa rehefa naneno intelo ny akoho, dia nitomany ka niova nanaiky ho hanaraka ny dian’ny Tompony.
– Hoy ny Tenin’ny Tompo hoe: raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra. Tsy misy ny voaozona ho very.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FITSANGANAN’NY TOMPO

mai 10, 2019

«Ary rehefa harivan’ilay andro voalohany amin’ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran’izay niangonan’ny mpianatra, noho ny fahatahorana ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nasehony azy ny tаnany sy ny lanivoany. Dia faly ny mpianatra, raha nahita ny Tompo. Ary hoy indray Jesosy taminy: Fiadanana ho anareo; tahaka ny nanirahan’ny Ray Ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nanisy fofonaina, ka hoy Izy taminy: Raiso ny Fanahy Masina; na helok’iza na helok’iza no avelanareo, dia voavela izany; ary na an’iza na an’iza kosa no tsy avelanareo, dia tsy voavela izany. Fa Tomasy, anankiray tamin’ny roa ambin’ny folo lahy, ilay atao hoe Didymo, dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy: Efa nahita ny Tompo izahay. Fa hoy kosa izy taminy: Raha tsy hitako eo amin’ny tаnany ny holatry ny nohomboana, ka ataoko eo amin’ny holatry ny nohomboana ny rantsan-tаnako, ary ataoko eo amin’ny lanivoany koa ny tаnako, dia tsy mba hino aho. Ary nony afaka havaloana, dia tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy, rehefa voarindrina ny varavarana, ka nitsangana teo afovoany, dia nanao hoe: Fiadanana ho anareo” (Jaona 20: 19-31)

MITONDRA INONA NY FITSANGANAN’NY TOMPO?
-Mitondra fifaliana:
Raha nivory ny mpianatra dia narindriny ny varavaran’izay niangonan’ny mpianatra noho ny fahatahorany. Rehefa tonga Jesosy nitsangana teo afovoany ka nanonona ny Fiadanana
ho azy ireo, dia faly ny mpianatra raha nahita ny Tompo.
– Fanomezana ny Fanahy Masina:
« Rehefa nilaza izany Izy, dia nanisy fofonaina, ka hoy Izy taminy: raiso ny Fanahy Masina »
– Fanomezana fahefana: Na helok’iza na helok’iza no avelanareo dia voavela izany.
– Fanomezana fiainana amin’ny anarany:
« Mba hananareo fiainana amin’ny anarany raha mino hianareo » Nitsangana Jesosy: inona ary no ho ahy sy hianao?
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FANDRESENA

mai 3, 2019

« Ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. » 1Jaona 5:4

Rehefa maty Jesosy dia reraka ny fon’ny manodidina Azy. Trotraka ny mpianatra, teo koa ny fon’ny reny niteraka, sns…Soa ihany fa natsangana tamin’ny maty Kristy. Velona Jesosy. Velona niaraka tamin’izany fitsanganany izany koa ny finoantsika. Hery entintsika mandresy izao tontolo izao ny finoantsika Azy. Nampiova zavatra betsaka ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty. Raha mitory ny Filazantsara ny mpianatra dia mitory amin’ny fahasahiana, satria marina ny tenin’Andriamanitra ary tsy maintsy tanteraka izay voalazany. Koa ny fandresena entintsika mandresy dia ny finoantsika. Tsy nanatrika izany izaho sy hianao. Kanefa raha mino isika dia ho mpandresy koa.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.</span


NY RAN’I JESOSY

avril 26, 2019

« Ary ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin’ny trano izay itoeranareo; ary raha mahita rà Aho, dia handalo anareo, ka tsy hisy loza handringana anareo, raha mamely ny tany Egypta Aho. » (Eksodosy 12:13)

Tamin’ny andron’ny Testamenta Taloha no nisy an’io. Atentina amin’ny tolàm-baravaran’ny trano itoeran’ny olon’Andriamanitra ny ran’ny zanak’ondry tsy misy kilema. Ankehitriny dia efa fanekena vaovao, koa ny ran’i Jesosy no atentina ny varavaran’ny fontsika. Raha handalo Jehovah dia hahita ny ran’i Jesosy izay nekentsika hanadio ny otan-tsika. Aoka ho fo voadion’ny ran’i Jesosy no hitan’i Jehovah Andriamanitra. Rehefa nibebaka isika dia ny ran’i Jesosy no manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra. Asa ataon’ny ran’i Jesosy isaky ny mandray ny Sakramentan’ny Fanasan’ny Tompo io, satria izany no andraisana famelan-keloka sy fiainana: «Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay» (Jaona 6:54a). Koa ny ran’i Jesosy ary no famantarana amin’ny trano izay itoerantsika, ny ran’i Jesosy no famantarana ny fontsika, ka tsy hisy loza handringana antsika raha mamely an’i Satana Jehovah Andriamanitra.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

FAHORIANA, FIFALIANA.

avril 24, 2019

« Ary hianareo dia manana alahelo ankehitriny; fa hahita anareo indray Aho, dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo. » Jaona 16:22

Jesosy no niantso ny mpianany ho eo Aminy, nanaraka Azy ireo na andro na alina. Izay nohanin’ny Tompo dia niarahany tamin’izy ireo, hany ka tena nisy fifamatorana teo amin’i Jesosy sy ny mpianatra. Raha voasambotra Jesosy, dia tena vonton’alahelo ireo mpianatra: nahoana no nanaiky Izy! Fantatry ny mpianatra ny fahefan’i Jesosy. Tian’i Jesosy ny hamonjena ahy sy ianao ka nanaiky Izy ho voasambotra sy ho faty hahazoantsika famelàna ny helotsika. Maty Jesosy. Gina ny mpianatra. Aiza Ilay nantenaina? Levona ny faharetany sy ny fanantenany an’i Jehovah. Kanjo, Nitsangana Jesosy ny alahady maraina. Ny famindrampon’i Jehovah no tsy nahalany ritra antsika. Tsara ny miandry ny famonjen’i Jehovah amin’ny fahanginana. Rehefa nahita ny Tompo ny mpianatra dia faly ny fon’ izy ireo. Hoy ny (1Petera 2:11b): “Ry malala, mananatra anareo aho,… fadio ny filan’ny nofo, fa miady amin’ny fanahy ireny”. Manantenà an’i Jehovah fa tsara Izy amin’izay manatena Azy. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.