ANDRIAMANITRA AVO INDRINDRA JEHOVAH.

octobre 19, 2017

« Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak’Andriamanitra isika, dia ny itiavantsika an’Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. » (1Jaona 5:2)

Hatahotra sy ho tia an’i Jehovah no tadiavin’Andriamanitra antsika olony. Ny halehibiazan’ny fiatiavany antsika no nanomezany ny Zanany mba hitondra ny helotsika ary ny hitafiantsika izany. Ny fitafiana ny Zanany dia fandraisantsika ny fanamarinana avy amin’i Jesosy Kristy, nanaiky halatsa-drà hikosehana ny fahotantsika Izy. Ny fandikan-dalàna nataontsika no nahatonga ny fahotana. Raha ny lalàna dia diso isika, raha ny ràn’i Jesosy kosa no ekentsika hanasàna antsika dia ho marina isika. Maimaimpoana no nanaovany izany ho antsika. I Kristy mantsy no faran’ny lalàna ho fahamarinana ho an’izay rehetra mino. (Romana10:4). Izy no nahatanteraka ny lalàna. Hoy Izy teo amin’ny hazo fijaliana hoe: «vita». Izy no Ilay fahamarinana avy amin’Andriamanitra, ka Izy no marina sady afaka manamarina antsika. «Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalаna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka » Matio 5:17. Ny firaisantsika tsy tapaka ain’i Kristy no hahatonga antsika hamoa be na tsy hamoa mendrika ny fahamasinan’Andriamanitra. Hariana any amin’ny afo isika raha sampana maina. Koa aoka isika hazoto hiray amin’Ilay fahamarinana avy amin’i Jehovah.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

NY NOFONY TEO AMBONIN’NY HAZO FIJALIANA

octobre 13, 2017

« Fa izay an’i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mbamin’ny faniriany sy ny filàny tamin’ny hazo fijaliana. » Galatiana 5:24.

Teo ambony hazo fijalina tokoa no nohomboana ny tenan’i Jesosy Kristy. Raha ny ambaran’ny Soratra Masina dia naka ny « endriky ny nofo ota » Jesosy ary izany no nohomboana teo amin’ny hazo fijaliana, ka dia maty ary nalevina. Hateloana no nitoerany tao am-pasana. Nitsangana Izy ny andro fahatelo. Mila miombona Aminy amin’izany làlana nodiaviny izany isika. Tsy isika no hihombo amin’ny azo fijaliana fa ny nofontsika no miara-miombo amin’i Kristy. Zavadehibe tokoa ho antsika ny naneken’i Jesosy hihombo tamin’ny hazo fijaliana,
satria Jesosy efa nahatanteraka izay rehetra tsy vitantsika. Zava-dehibe ho antsika koa ny fanekentsika izany; ka ny ilaina amintsika dia ny handeha araka ny fijerena an’i Jesosy izay nitondra ny nofontsika, dia ny fahotantsika, ary nalevina. Kanefa atsangana miaraka Aminy isika. Koa tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy. Aoka tsy hanaraka ny nofo, ka hampanaram-po izany intsony isika fa hazoto hijery an’i Jesosy.
Jesosy hampahery antsika .

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY HO AKAIKIN’ANDRIAMANITRA NO MAHATSARA AHY.

octobre 6, 2017

« Fa, indro, very izay lavitra Anao; » (Salamo 73:27a)

Izany tokoa no nanjo an’i Marta. « Fa Marta sahirana tamin’ny fanompoana be; dia avy izy ka nanao hoe: Tompoko, moa tsy mampaninona Anao va ny amelan’ny rahavaviko ahy hanompo irery? Koa mba asaovy manampy ahy izy. » (Lioka 10:40). Variana nanao raharaha, sahirana dia sahirana, hany ka adino na dia ny mifandray amin’ny Tompo, eny na am-pahany ihany aza. Raha dinihina dia nitsiry tao anatiny ny fialonana an’i Maria. Ary tsy Maria ihany no nampangainy fa na dia Jesosy aza dia nomeny tsiny koa. Isika koa raha variana loatra amin-javatra hafa, ka tsy mahatsiaro ny firaisana amin’i Jesosy dia ho sampana maina, tsy azo anantenàna vokatra, ka ariana. Fa, indro, very izay lavitra Anao. Afaka nanompo Marta no sady nanana firaisana am-bavaka tamin’ny Tompo. Fa tsy izany no niseho. Niteraka sain-dratsy tao anatiny ny fanompoana nataony. Tsy azo tapahina ny firaisana amin’Ilay foto-boaloboka. « Ny akaikin’Andriamanitra no mahatsara ahy. »
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MIDIKA INONA NY FITSANGANAN’I KRISTY TAMIN’NY MATY?

septembre 29, 2017

« Fa fony mbola tao amin’ny nofo isika, dia ny filan’ny ota, izay nohetsehin’ny lalàna, no niasa tao amin’ny momba ny tenantsika hahavokatra ho amin’ny fahafatesana. » (Romana 7:5)

Raha mbola ao amin’ny nofo isika dia ny filan’ny ota no miasa amin’ny tenantsika, tsy mahatsiaro izay momba ny Fanahy, tsy miraharaha izay mikasika ny sitrapon’Andriamanitra. Nefa ao koa ny sady mitady ny sitrapon’Andriamanitra nefa tsy te hiala amin’ny filan’ny ota. Tiana ny atsy, Fy ny eroa. Hany ka mavesatra amintsika ny didin’ Andriamanitra, mavesatra amintsika ny fahafatesana avy amin’ny lalàna. Eo no manomboka misy lanjany amintsika ny fitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty. Mavesatra ny fahafatesana, ka rehefa mitodika amin’ny fiainana (dia ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty) isika dia misinda ny vesatry ny fahafatesana noho ny ota. Koa raha mitodika amin’Ilay menarana varahina tany an’efitra isika, dia i Jesosy Kristy izany, dia hahazo fanasitranana amin’ny kaikitry ny menarana izay mandringana.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY MAHA SAMY HAFA NY HERINTSIKA SY NY FAHASOAVAN’I JESOSY.

septembre 22, 2017

« Hoy Jesosy taminy: Mitsangàna, ento ny fandrianao, ka mandehàna. » (Jaona 5:8)

Nisy rangahy iray narary Valo amby telo-polo taona (38 taona), tena ela tokoa izany, tena fahoriana tokoa izany, ary dia niandrandra fanasitranana tokoa izy, ary nisy farihy nanana laza fa nahasitrana rehefa nohetsehina ka tafaroboka ilay marary. Ny olana dia tsy mba nanana olona nandroboka azy izy. Nahita azy Jesosy, na dia maro aza ny narary teo, ka nanontany azy hoe: Te ho sitrana va ianao? Tsy tonga dia nihevitra ny tenin’i Jesosy ho azy izy fa variana nanazava ny tsy nahatafidirany ao anaty rano rehefa nohetsehina, kanjo hoy Jesosy taminy: Mitsangàna, ento ny fandrianao, ka mandehana. Ary niaraka tamin’izay dia sitrana ralehilahy ka nibata ny fandriany. Valo amby telopolo taona narary, nefa tenin’i Jesosy indray mandeha fotsiny no ninoany, dia sitrana izy. Mitsangàna, ento ny fandrianao, ka mandehana. Isika koa izay manana aretina, isika izay manana olana, isika izay misy zavatra mangeja antsika, kanefa mitady fanasitranana etsy sy eroa, mitady vaha olana hatraiza hatraiza, mipenimpena mitady fanafahana; hoy Jesosy amintsika: Mitsanagàna, betao ny fandrianao. Aza miahotrahotra mandeha, na mbola mandondona anao ny olana be, mandehana atreho amin’ny anaran’i Jesosy, maniraka anao Izy. Atreho amin’ny finoana Azy izany. Jesosy hampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

FAHAIZANA MANDRAY

septembre 15, 2017

Na ny mandray fotsiny aza dia misy manahirana indraindray. Efa tolorana fotsiny, sady tsy mitady na mikaroka, fa mandray fotsiny.
« Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an’ny Fanahin’Andriamanitra; fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no amantarana izany. » I Korintiana 2:14

Misy karazan’olona tia mozika ka raha vao mahare mozika mahafinaritra ny sofiny izy dia miantsambotra mihaino ny sofiny sy ny sainy manontolo, fa misy koa sokajin’olona raha vao mahare lakolosim-piangonana maneno dia izay miseho ao ampiangonana no alehan’ny sainy. Fanahy inona no ao anatintsika ao? Fanahin’Andriamanitra sa fanahy hafa? Raha fanahy hafa dia tsy hahafantatra mihintsy ny ao ampon’Andriamanitra, fa ny momba ny nofo sy ny filàny ihany no fantany. Isika izay mamaky izao teny eto izao koa dia mila miala amin’ny fiheveran’ny nofo ihany raha te handray ny zavatsoa atolotr’Andriamanitra antsika, indrindra ny fiainana lehibe atolony antsika, dia ny fiainana manana mandrakizay. « Fa izay rehetra nandray an’i Jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra », fa raha tarin’ny Fanahin’Andriamanitra iska vao zanak’Andriamanitra. Ambarao amin’ny vavanao izao: Indro raisiko ao ampoko ianao Jesosy ô izao anio izao.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MIDIKA INONA NY FITSANGANAN’I KRISTY TAMIN’NY MATY?

septembre 8, 2017

« Fa fony mbola tao amin’ny nofo isika, dia ny filan’ny ota, izay nohetsehin’ny lalàna, no niasa tao amin’ny momba ny tenantsika hahavokatra ho amin’ny fahafatesana. » (Romana 7:5)

Raha mbola ao amin’ny nofo isika dia ny filan’ny ota no miasa amin’ny tenantsika, tsy mahatsiaro izay momba ny Fanahy, tsy miraharaha izay mikasika ny sitrapon’Andriamanitra. Nefa ao koa ny sady mitady ny sitrapon’Andriamanitra nefa tsy te hiala amin’ny filan’ny ota. Tiana ny atsy, Fy ny eroa. Hany ka mavesatra amintsika ny didin’Andriamanitra, mavesatra amintsika ny fahafatesana avy amin’ny lalàna. Eo no manomboka misy lanjany amintsika ny fitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty. Mavesatra ny fahafatesana, ka rehefa mitodika amin’ny fiainana (dia ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty) isika dia misinda ny vesatry ny fahafatesana noho ny ota. Koa raha mitodika amin’Ilay menarana varahina tany an’efitra isika, dia i Jesosy Kristy izany, dia hahazo fanasitranana amin’ny kaikitry ny menarana izay mandringana.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.