ANTSO

« Ary ireo mpianatra roalahy ireo, rehefa nandre azy niteny, dia nanaraka an’i Jesosy. » (Jaona 1:37)

« Dia nitondra azy (Simona) ho any amin’i Jesosy izy (Andrea), dia hoy Izy: hianao no Simona zanak’i Jaona; hianao no atao hoe, Kefasy (izay atao hoe raha adika,Petera) » And 42. Jesosy nahita an’i Filipo ka nanao taminy hoe: manaraha ahy. And 43. Fomba maro no hiantsoan’Andriamanitra ny olona. Antso hiala amin’ny fahafatesanna ho amin’ny fiainana. Mety ho ao am-piangonana, eo ambany hazo, eo am-pihainoana Onjampeo, tsy voafetran’ ny saina ny fomba iantsoan’i Jesosy ny olona tsirairay. Hahita ny lanitra misokatra sy ny anjelin’Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin’ny Zanak’olona aza. Ny tena zava-dehibe dia izao: raha manoina ny antso hianao dia ho velona mandrakizay, afaka amin’ny fahaverezana mandrakizay.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

FITIAVA-NAMANA

« Omeo izay mangataka aminao; ary aza ilaoza-miodina izay te hisambotra aminao. » (Matio 5:42)

Fitsipika na lalàna asain’I Jesosy arahin’ny mino Azy izany. Ny olona Mino Azy no iantefan’ny teny voalohany dia izay tia Azy. Aoka ho fantatsika fa izay noafahany no ekeny hankató Azy. Na dia atolotrao ny malahelo aza ny fananao rehetra kanefa ianao tsy manana fitiavana (tsy manana an’i Jesosy) dia ho very ihany ianao. (1 Korintiana 13:33). Tsy noho ny fitiavantsika azy fa tena noho ny fitiavany antsika no anomezany ho antsika. “Fahasoavana no namonjena anareo, tsy avy aminareo izany, tsy avy amin’ny asa fandrao hirehareha”. (Efesiana 2:8). Jesosy no nahatanteraka ny lalàna. Koa izay ao amin’i Kristy Jesosy dia misitraka izany. Tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy. Raha manome izay mangataka na misambotra. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MANDRAY ANAO JESOSY

« Hamindra fo amintsika Izy ka hanitsakitsaka ny fahotantsika, eny, harianao ho any amin’ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. » (Mika 7:19)

Ny perikopa amin’ity alahady ity dia ny Lioka 15: 11-24. Ilay Ray nanan-janaka roa lahy ka ny faralahy nangataka ny anjara-fananany. Naka izany izy ka lasa nandany izany tamin’ny fiveloman-dratsy. Nahantra fadiranovana izy ka ny hanina fihinan’ny kisoa no sisa azony nohanina. Nahatsiaro ny fahasambarany teo amin’ny Rainy. Naniry ny hiverina izy. Io no fiainantsika olombelona rehetra: tsy afa-po ny amin’ny fanomezana rehetra omen’ny Ray antsika ka manakalo ny fiainana mandrakizay omeny amin’ny filan’ny nofo arantin’I Satana ka niditra eo amin’ny fahatezerana sy ny fahafatesana mandrakizay. Hoy ny Tompo: Raha hiverina hianao, dia horaisiko indray, Tsy handatsa anao Izy, fifaliana lehibe no andraisany anao. Hamindra fo aminao Izy ka hanitsakitsaka ny fahotanao ary hanary izany any amin’ny ranomasina lalina. Raiso ary ny fanapahan-kevitra: hiverina aho!
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FIANTSOANA

« Na zovy na zovy no tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka Ahy, dia tsy azo ekena ho mpianatro. » (Lioka 14:27)

Jesosy Kristy Ilay Zanaky ny Ray nirahina hitondra famonjena, mitaona izay afaka mihaino ny antso mba hanaraka Azy ho ao amin’ny fanasàna lehibe sady tsara efa voavoatra dia ny fiainana mandrakizay. Tahaka ny nanirahan’ny Ray Azy no anirahan’i Jesosy ireo nanaiky ka namaly ny antso ho any amin’izao tontolo izao. Ho ao Jerosalema, Jodia, Samaria, ary hatrany amin’ny faran’ny tany. Miatrika fanorenana tsy maintsy vitaina rehefa natomboka, na ady atrehina ilàna tetik’ady mba hahafaly Ilay niantso antsika ka handositra ny fahatezerana avy any an-danitra. Hanome voninahitra ny Mpanao dia ny Ray fa tsy ny natao (ny nohariana). Ny fifaliana dia efa ao anatin’ny voaantso manaiky ny fiainana mandrakizay izay namaly ny antso ka mitondra tokoa ny hazo fijaliana, izany no entiny mijoro ho vavolombelon’i Kristy. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MIHARIA HARENA ANY AN-DANITRA

« Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: Ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho an’iza izay zavatra noharianao? » (Lioka 12:20)

Ao anatin’ny Trinite ihany isika izao. Dia ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny isehoan’ny Trinite ao anatin’ny olona dia ny: -Izaho misy-izaho mahafantatra-izaho mila. Rehefa nihaino an’i Satana ny olombelona dia lasa ny filana ara nofo no nahery vaika ary simba ilay endrik’Andriamanitra tao aminy. Ny Zanaka tokony ho mpamonjy no tereny ho mpizara lova ara-nofo. Izany koa no nahadiso fanantenana ny jiosy. Jesosy nilaza ny tenany ho mesia nantenainy hamonjy azy teo an-tanan’ny Romana ara-nofo kanjo mesia hanaisotra ny fahotana ihany. Mpaminany tokony hanambara ny sitrapon’Andriamanitra no tereny hankasitraka ny filàny ara-nofo. Natsangan’ny Ray ho zanaka izay rehetra nateraky ny Fanahy dia izay irahiny tahaka an’i Mosesy sy ny mpaminany hanambara ny sitrapony mba tsy ho very izay rehetra mino Azy. Hiasa amin’ny tanany mba hisy omeny ny tsy manana, ary hahatsiaro ananan’ny hendry sy ny tsy hendry trosa ka tsy hanao ny fanahiny hoe: mitsahara, mihinàna, misotroa, mifalia. Mibebaha ka miverena amin’ny Ray fa ho raisiny indray hianao. Amen! Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

FIFANKATIAVANA

« Izao no didiko, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. » (Jaona 15:12)

Ny hoe Trinite: Tri=telo, Nite=iray dia Ray, Zanaka, Fanahy Masina, nefa
Andriamanitra tokana ihany miseho amin’ny endrika telo (Matio 28:19b). Maninona no fifankatiavan’ny mpianatra no resahina amin’ny Trinite? Satria ny fifankatiavana tonga lafatra dia ao amin’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny nitiavan’i Jesosy ny mpianatra dia io Fitiavana io. Fitiavana manolotra ny ainy, ny tsy nanota natao ota hamonjy ny mpanota. Ny Fanahy Masina ihany no hahatanterahana io fifankatiavana io. Fo vaovao sy Fanahy vaovao no omen’ny Tompo izay mihaino Azy mandondona ka mampiditra Azy ao am-po. Raha fo ratsy mpijangajanga, fo ratsy mpamono olona, fo ratsy mpandainga nefa manaiky handray Ilay Jesosy te hanafaka dia ho sitrana.tokoa Tsy sitrak’i Jehovah ny hahafatesan’ny ratsy fa ny hialany amin’ny ratsy. Tonga zanak’Andriamanitra izay mandray Azy. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

PENTEKOSTA

« Tomoera amiko ary Izaho aminareo. » (Jaona 15:4a)

Misy telo lehibe ny fety teo amin’ny taona Jiosy: ny Paska, ny Pentekosta, ny Tabernakely. Ny Pentekosta dia dimampolo andro aorian’ny Paska. Fito herinandro aorian’ny fampisehoana ny santatry ny vokatra. Jesosy mampianatra ny mpianatra momba ny tokony hiraisan’ireo Aminy tahaka ny sampana amin’ny voaloboka. Tandindon’ny amin’i Jesosy hiditra eo amin’ny varavarana mivoha mampandroso Azy, efa nampandroso ny teny ao anatiny ka hoy Jesosy: « efa madio rahateo hianareo noho ny teniko ». Io teniny miasa io no itenenan’i Jesosy hoe « Izaho aminareo. » Ny Fanahy Masina ao amin’ny mpianatra no ilazany hoe « Izaho aminareo ». Ny Fanahy miasa ao anaty no mahatonga ny fitandremana ny fitsipika ka hanaraka azy. Io no mahatonga fanatonana amin’ny Fanahy iray, ka hanambarana hoe tompon-tany, ankohonan’Andriamanitra, mitombo ho tempoly masina ao amin’ny Tompo. Pentekosta inona ary no ankalazaintsika amin’izao taona izao? Amin’izao zava-misy iainantsika izao moa tanteraka amintsika ve hoe: « Tomoera amiko, ary Izaho aminareo »? Mba ho izany anie no hanjaka ao amintsika fa tsy ny tahotra sy ny tebiteby.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MIVAVAKA HO ANAO JESOSY

“Tahaka ny nanirahanao Ahy ho amin’izao tontolo izao no mba nanirahako azy kosa ho amin’izao tontolo izao.” (Jaona 17: 18)

Ao anatin’ny vavaka nataon’i Jesosy ho an’ny mpianatra izao. Jesosy naniraka ny mpianatra ho amin’izao tontolo izao. Tahaka ny nanirahan’ny Ray Azy no anaovany izany. Tahaka ny zanak’ondry eo ampovoan’ny amboadia. Fa tsy irery Jesosy fa niantoka Azy ny Ray mpaniraka. Ny teny no manamasina ireo mpianatra satria efa nanokana ny tenany ho an’ny Ray Jesosy. Mivavaka koa ho an’ireo izay mino ny tenin’ireto mpianatra Jesosy. Tsy mora ny iraka ho any amin’izao tontolo izao fa namoizan’I Jesosy ny ainy izany. Natolotra ho babo ho an’izao tontolo izao mihitsy ny Zanak’Andriamanitra. Hoy ny Soratra Masina:  » Fa izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany” (Jeremia 29:11). Toy izany koa ireo mpianatra irahina ho any amin’izao tontolo izao. Fanantenana lehibe ho an’ny mpianatra aza raha handeha Jesosy fa ho eo ankavanan’ny Ray misorona ho azy ireo. Hoy ny fianianan’ny Ray: « Hianao no mpisorona mandrakizay. » (Hebreo 7:17). Misorona mandrakizay ho ahy sy ho anao koa Jesosy.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY TENIN’ANDRIAMANITRA

« Fa ny teny izay nomenao Ahy dia nomeko azy kosa, ary noraisiny, ka fantany marina tokoa fa avy taminao Aho; ary nino izy fa Hianao no naniraka Ahy » (Jaona 17:3)

Jesosy mivavaka ho an’ny mpianany. Mametraka ireo mpianany eo ampelatanan’ny Ray Izy satria fantany fa hisaraka aminy. Efa nomen’i Jesosy azy ny tenin’ny Rainy. Izany teny izany no nampahafantatra azy ireo ny amin’ny Ray sy Jesosy Kristy. Efa noraisiny ny teny. Nino izy fa ny Ray no naniraka Azy. Tanteraka ny asa fisoronana nataon’i Jesosy: « fantany marina tokoa fa avy taminao Aho. » (Jaona 17:8b). Ireo mpianatra izay tsy nahafantatra ny Ray sy Jesosy Kristy teo aloha dia nahafantatra ankehitriny ary manana ny fiainana mandrakizay amin’izany. Very tany amin’izao tontolo izao ireo mpianatra teo aloha fa izao efa mahafantatra ny Ray sy ny Zanaka. Ny fanalaviranao an’i Jesosy amin’ny faniratsiranao ny teniny, amin’ny lainga iainanao, amin’ny fijangajangana ataonao, ny hafetsena hanambakanao ny hafa, amin’ny halatra ataonao io, dia avy amin’ny ditran’ny fonao ka tsy handraisanao ny teny izay avy tamin’ny Ray. Mbola omen’i Jesosy anao koa izany izao ankehitriny izao. Raiso ny teny dia ho velona hianao. Hahazo ny fiainana mandrakizay hianao. Isan’izay hisoronan’i Jesosy hianao ankehitriny raha raisinao izao teny avy tamin’ny Ray izao. Aza mitahiry rakitra fahatezeran’Andriamanitra eo amin’ny fiainanao. Raiso ny teniny ka mialà amin’io ratsy tsy foinao io. Raiso ny Famindrampon’Andriamanitra.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY TENIN’ANDRIAMANITRA

« Fa ny teny izay nomenao Ahy dia nomeko azy kosa, ary noraisiny, ka fantany marina tokoa fa avy taminao Aho; ary nino izy fa Hianao no naniraka Ahy » (Jaona 17:3)

Jesosy mivavaka ho an’ny mpianany. Mametraka ireo mpianany eo ampelatanan’ny Ray Izy satria fantany fa hisaraka aminy. Efa nomen’i Jesosy azy ny tenin’ny Rainy. Izany teny izany no nampahafantatra azy ireo ny amin’ny Ray sy Jesosy Kristy. Efa noraisiny ny teny. Nino izy fa ny Ray no naniraka Azy. Tanteraka ny asa fisoronana nataon’i Jesosy: « fantany marina tokoa fa avy taminao Aho. » (Jaona 17:8b). Ireo mpianatra izay tsy nahafantatra ny Ray sy Jesosy Kristy teo aloha dia nahafantatra ankehitriny ary manana ny fiainana mandrakizay amin’izany. Very tany amin’izao tontolo izao ireo mpianatra teo aloha fa izao efa mahafantatra ny Ray sy ny Zanaka. Ny fanalaviranao an’i Jesosy amin’ny faniratsiranao ny teniny, amin’ny lainga iainanao, amin’ny fijangajangana ataonao, ny hafetsena hanambakanao ny hafa, amin’ny halatra ataonao io, dia avy amin’ny ditran’ny fonao ka tsy handraisanao ny teny izay avy tamin’ny Ray. Mbola omen’i Jesosy anao koa izany izao ankehitriny izao. Raiso ny teny dia ho velona hianao. Hahazo ny fiainana mandrakizay hianao. Isan’izay hisoronan’i Jesosy hianao ankehitriny raha raisinao izao teny avy tamin’ny Ray izao. Aza mitahiry rakitra fahatezeran’Andriamanitra eo amin’ny fiainanao. Raiso ny teniny ka mialà amin’io ratsy tsy foinao io. Raiso ny Famindrampon’Andriamanitra.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.