FAMELANKELOKA ATAO INONA?

July 21, 2017

“Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra.” I Jaona 1:9

Ny eo amin’izao tontolo izao; rehefa nanao ratsy dia asiana ratsy, ary raha ny saina tsotra dia izany no rariny. Kanefa noho i Jesosy, raha mifona sy miverina amin’ny fitiavany isika dia mamela ny helotsika Izy. – Noho ny nanaovan’i Jesosy sorona ny tenany: naniky halatsa-drà Izy, ary izay manaiky hosasany amin’ny ràny dia ho voadio tokoa.
– Ao an-tokantrano: raha miaiky ny fahotanao ianao dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotanao ary manadio anao koa.
– Ao amin’ny fiangonan’ny olo-masina koa no handraisana ny famelankeloka rehefa miaiky ny fahotana.
– Eo amin’ny fandraisana ny sakramentan’ny fanasan’ny Tompo: ny fisotrona ny ràn’ny fanekena vaovao (marika hita maso miombona amin’ny tenin’Andriamanitra) dia ny divay izay atolotra eo: Ity no ràko ny amin’ny fanekena vaovao.
– Ny olona voavelan’Andriamanitra ny fahotany no mahazo ny fiainana mandrakizay. Izany ary ny famindrampon’Andriamanitra ho antsika na dia eto an-tany ihany aza. Aza avela handalo ny famindram-pon’Andriamanitra fa sao handalo anao koa Izy rehefa eo ampialana aina ianao.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

IO FIANTSOANA IO

July 18, 2017

“Raby, aiza ianao no mitoetra? Hoy Izy taminy: Avia fa ho hitanareo.” Jaona 1:38b-39a

– Fanontaniana nataon’ireo mpianatr’i Jaona roa lahy tamin’i Jesosy io. Matoa voalaza eto fa mpianatr’i Jaona izy ireo dia efa nianatra tamin’i Jaona. Eo ambony moa dia voalaza fa notondroin’i Jaona tamin’izy roa lahy Jesosy: «indro ny zanak’ondrin’Andriamanitra». Raha nanaraka an’i Jesosy izany izy roa lahy dia araka ny tenin’i Jesosy hoe: Avia fa ho hitanareo. Nahita izay nitoerany izy, ary nitoetra teo aminy tamin’izany andro izany. Nanana finoana izy roa lahy ka tonga dia nanaraka an’i Jesosy.
– Voalaza ao amin’ i Matio 8:20 fa ny Zanak’olona tsy manana izay hipetrahan’ny lohany. Araka ny tanatara dia i Jodasy no mpianatra niala tamin’i Jesosy. Fa i Andrea, iray tamin’izy roa lahy ireto dia tsy niala. Ka na dia tsy nisy nametrahany ny lohany aza dia nanaraka ny Tompo ihany izy.
– Isika koa raha manaraka ny Tompo dia hanao ahoana? Haharitra ny zavatra rehetra ve? Mino ve isika fa tsy hitarika antsika amin’ny loza Jesosy fa mahalala ny hevitra hiheverana antsika tokoa Izy? Raha maharitra sy miharitra isika dia tsy hiala Aminy fa Izy ihany no hanefa ny fiantsoana antsika.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

SAFIDY SAROTRA

July 7, 2017

“Midira amin’ny vavahady ety hianareo; fa lehibe ny vavahady, ary malalaka izay mankany amin’ny fahaverezana, ka maro no miditra any. Fa ety ny vavahady, ary tery ny làlana izay mankany amin’ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy.” Matio 7:13-14.

Isika olombelona dia voasintona hatrany amin’ny zavatra mora atao, mandeha amin’ny làlana malalaka, amin’ny làlana mora andehanana. Kanefa manome safidy antsika Andriamanitra ny amin’ny làlana alehantsika na ho any amin’ny fiainana mandrakizay izay sarobidy sy mahavelona mandrakizay kanefa misy fahaterena; na ho amin’ny làlana malalaka sady mora nefa mitondra any amin’ny fahaverezana mandrakizay. Ny torolalana avy amin’ny Ray anefa dia ny hisafidianantsika ny fiainana mandrakizay, efa planina hatramin’ny voalohany io. Maro tokoa ny misafidy ny filibana, tsy misy mifehifehy, tsy misy faneriterena. Na ny zaza, na ny tanora, na ny antitra dia voasarika amin’io fahamorana io. Maro no miditra any. Izay no hafetsen’i Satana. Hoy izy hoe: Omeko anao izao hita maso rehetra izao, fa mandoaleha ianao eto anatrehako. Izay mandohalika ve dia tsy ho vita. Fitaka anefa io. Mpisandoka ho tompony i Satana, fa an’Andriamanitra ny tany sy izay rehetra eo aminy. Hoy ny Tompo aminao avy eo: Ry adàla, anio alina no halaina aminao ny fanahinao, ka ho an’iza izay zavatra noharinao? Koa aoka ho fantatrao fa mbola andro ahazoanao misafidy ny fiainana mandrakizay izao, ary hoy ny Tompo Jesosy hoe: Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; efa nisantatra ny fandresena ny Tompo, ary hampandresy anao Izy raha mahatoky Azy ianao. Raha izao ianao vao nisafidy hanaraka Azy ianao dia aza manahy fa atolory Azy ny fonao izao anio izao, Izy no hanefa ny fiantsoana anao.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

HAFA IHANY NY MIAKINA AMIN’NY TENA RAY

July 4, 2017

“Aoka isika hihinana sy hifaly; fa ity zanako ity efa maty, fa velona indray, ary efa very, fa hita indray. Dia nifaly izy.” Lioka 15: 23b-24

Teny nataon’ilay ray niteraka zanaka roa lahy, rehefa niala teo anatrehany ny faralahy nefa niverina teo aminy indray. Tao anatin’ny fanoharana nataon’i Jesosy izany. Rehefa niala ity zanaka lahy nitondra ny anjara fananany, ary nandany izany tamin’ny fiveloman-dratsy. Voatery niankina tamin’ny tompon-tany iray, ka voairaka hiandry kisoa, ary satriny hameno ny kibony tamin’ny voankazo fihinan’ny kisoa. Teo vao nahatsiaro fa hafa ny teo amin’ny Rainy. Isika koa dia teo amin’ny Ray, Izy no niankinantsika, koa raha manalavitra Azy isika dia ho faty, ho very mandrakizay. Tsy azontsika hanankinana ny fiainantsika sy ny hoavintsika ny ankoatran’ny Ray izay efa nikolokolo antsika. Koa raha hiverina isika dia ho raisiny indray. Raha mihirim-belona mijanona lavitra Azy isika dia ho very mandrakizay ho rembin’ny fahafatesana. Raha miverina eo Aminy isika dia hoy Izy: Ity zanako ity efa maty, fa velona indray, ary efa very, fa hita indray. Dia nifaly izy. “Fa, indro, very izay lavitra Anao; Aringanao izay rehetra mijangajanga mahafoy Anao. Fa, izaho, dia ny akaikin’Andriamanitra no maha-tsara ahy.” Salamo 73:27-28a.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

HIHAINO ANY AN-DANITRA ANDRIAMANITRA

June 26, 2017

“Fa misy firenena mahery sady tsy hita isa miakatra hamely ny taniko; Ny nifiny dia nifin-diona, Ary ny vazany dia vazan’ny liom-bavy.” (Joela 1:6). Noho izany ” … hataoko ahoana no fijery ny loza hanjo ny fireneko? Ary ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako? (Estera 8:6). Kanefa, hoy Jehovah Andriamanitra amintsika: “raha ny oloko izay nantsoina tamin’ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hanasitrana ny taniny.” (2Tantara 7:14)


HARENA ANY AN-DANITRA, HARENA ETY ANTANY.

June 26, 2017

“Toy izany izay mihary harena ho an’ny tenany ihany, nefa tsy mba manankarena ny amin’Andriamanitra.” Lioka 12:21

– Ny tsy mino ( tsy mino an’i Kristy) raha mitady vola na miasa dia ny ho an’ny tenany ihany ; ka na dia an’ny tenany aza dia ny ety antany ihany. Tsy mino izy fa misy ny maharitra mandrakizay. Tsy misy azo antoka fa na dia ny namana aza mety mamadika. Izany ny eto an-tany. “Aza mihary harena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy harafesina manimba, sady misy mpangalatra manamitrano sy
mangalatra.” Mat 6:19.
– Ny mino an’i Kristy dia mino ny amin’ny ho aviny izay tsy mandalo na mora levina fa maharitra mandrakizay. Marina fa tsy maintsy miahy ny ankohonany ny mino, ary ny Tompo mihitsy no nampianatra ny amin’ny fampitomboana ny talenta izay omeny. Fa ny amin’ny fanoharana nataon’i Jesosy eto ity dia misy ny fahatokian-tena tafahoatra, ary mihary harena be loatra ho an’ny tenany kanefa tsy mba nitsinjo ny hafa: misy fanaranam-po. Ry fanahy ô, manana fananana be voatahiry ho amin’ny taona maro hianao; mitsahara, mihinàna, misotroa, mifalia. Ny mino an’i Jesosy Kristy dia mahatsiaro mandrakariva ny teniny manao hoe: “Noana Aho dia nomenareo hanina; nangetaheta Aho dia nampisotroinareo…..” Mat 25:35. Ry havana, mila mahay mistinjo ny mandrakizay isika, fa mandalo ihany ny eto an-tany. Tsarovy fa tsy maintsy entina ho tsaraina isika rehetra amin’ny andro farany. Aoka atolontsika ho an’ny Tompo Jesosy ny fianantsika rehatra ary mba Izy no hanoro antsika ny amin’ny tokony anaovantsika izay fanana omeny antsika.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY TAVAN’I JEHOVAH

June 16, 2017

“Hitahy anao anie Jehovah ka hiaro anao; Hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao; Hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana.” Nomery 6:24-26

– In-telo eto no miverina ny teny hoe: Jehovah. Ny Ray Tsitoha, ny Zanaka mamindra fo. Ny Fanahy Masina manome fiadanana (Fiadanana no avelako ho anareo)
– Ny Fahamarinan’Andriamanitra dia miseho amin’ny endrika roa:
Endrika 1: Andriamanitra miseho amin’ny fahamasinany rehetra, ary tena sarotra ho an’ny olombelona mpanota ny miatrika Azy.
Endrika 2: Andriamanitra mampiseho ny tavany ahitana ny faminadrampony sy ny fiadanana
– Raha manafina ny tavany amintsika Andriamanitra dia zava-doza: “Ary Izaho dia hanafina ny tavako tokoa amin’izany andro izany noho ny ratsy rehetra izay nataony, fa nivily nanaraka andriamanikafa izy. Dia hirehitra aminy ny fahatezerako amin’izany andro izany, ka hahafoy azy Aho ary hanafina ny tavako aminy, ka ho lany ritra izy, ary loza maro sy fahoriana no hanjo azy (Deotornomia 31:17-18)
Koa raha manome ny tso-drano ho an’ny olony izay nantsoiny Jehovah dia aoka ho raisiny am-panetrentena lalina izany.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.