ANDRIAN’NY FIADANANA

janvier 11, 2019

« Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika. Ary ny anarany atao hoe: … Andrian’ny fiadanana ». (Isaia 9:5a)

Teny manambara an’i Jesosy Kristy na dia mbola any amin’ny Testamenta Taloha aza ny hoe: Andrian’ny fiadanana.
– Andrian’ny fiadanana: Mpanjaka nefa zaza. Tsy manantsiny. Vao mitsidika ny Krismasy sy ny hira krismasy dia efa mitondra fiadanana sahady.
– Andrian’ny fiadanana: mpanjaka malemy fanahy. Nampihavana ny mpanota tamin’Andriamanitra. Nitondra ny fahotan’izao tontolo izao. Tsy ho avy hiantso ny marina fa ny mpanota hibebaka.
– Andrian’ny fiadanana: tia antsika amin’ny fitiavana mandrakizay fa tsy tia tena.
« Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; » (Jaona 14:27a). Maty antoka tokoa isika raha tsy mandray izany Andrian’ny fiadanana izany, tsy mandray ny fiadanana omeny.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

TENY FAMINANIANA:

janvier 4, 2019

« Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitra ny faminaniana ao amin’ny Soratra Masina dia tsy efan’ny fisainan’ny olona fotsiny ihany. » (II Petera 1:20)

Tsy takatry ny maha olona antsika ary tsy azontsika sainina akory ny fihevitr’Andriamanitra. Hoy ny Soratra Masina: «fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah» (Isaia 55:8). Ny Fanahy no mamantatra. «Dia isika no nanambaran’Andriamanitra izany tamin’ny Fanahy; fa ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an’Andriamanitra aza» (1Korintiana 2:10). Miposaka ao am-pontsika anefa ny fitarik’andro. Ny finoana dia avy amin’ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa dia avy amin’ny tenin’i Kristy. Ny fitarik’andro no manome fahazavana ao am-po dia ny Finoana an’i Jesosy Kristy izany. Fa avy tamin’Andriamanitra no nitenenan’ny olona araka izay nitondran’ny Fanahy azy. Koa tsy azontsika itokisana ny maha isika antsika fa tokony hiantehitra mandrakariva amin’ny Fanahy isika. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NAMPITENENANA TAMINTSIKA NY ZANAKA

décembre 21, 2018

« Dia amin’izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny Zanany, izay voatendry ho Mpandova ny zavatra rehetra; Izy no nahariana izao tontolo izao. » (Hebreo 1:2)

Nampitenenan’Andriamanitra tamin’ny zanak’Isiraely i Mosesy fony izy ireo nentina niala tany Egypta. Toy izany koa, nampitenenan’Andriamanitra taminy i Jeremia rehefa fony izy ireo niatrika ny fahababoana; amin’izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny Zanany. Inona ary no maha samy hafa ny mpaminany sy ny Zanaka? Niteny ho an’ny Isiraely ny mpaminany, fa ny Zanaka kosa miteny ho ahy sy ho anao, ho an’izao tontolo izao. Hoy Izy: « Mankanesa aty amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. » (Matio 11:28) Nanao fanadiovana hanafaka ota Izy. Te hanafaka ahy sy hianao Izy amin’izao Krismasy sy faran’ny taona izao. Raha afaka ny otako sy ny otanao izay nentiny tamin’ny tenany dia ho vita fihavanana amin’Andriamanitra Ray isika ary ho zanany kosa. Amen!
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MPANJAKA MITADY FIHAVANANA

décembre 14, 2018

« Lazao amin’ny Ziona zanakavavy: Indro, ny Mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa ». Matio 21:5

Ny fiavian’i Jesosy eto amin’ity izao tontolo izao ity dia azo sokajiana ho roa: Ny voalohany dia Ilay Jesosy Zanak’Andriamanitra velona, Ilay Teny tonga nofo, naterak’i Maria tao an-tranonomby, Ilay Andriamanitra amintsika, niara-nonina tamin’ny olombelona, Mpanjakan’ny mpanjaka, Andriamanitra mahagaga. Ary dia io Jesosy zaza io, efa lehibe no lazaina eto amin’ity Matio 21:5 eto ity. Io Jesosy io no Mpanjaka mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Ny ambaran’ny hoe mpanjaka mitaingina boriky dia mpanjaka mitady fihavanana. Azon’ny mpanjaka atao tokoa ny mitaingina soavaly fa tsy boriky tahaka ny eto, satria ny soavaly dia kinga tokoa fa tsy mitaraiky tahaka ny boriky. Rehefa hiady mantsy ny mpanjaka dia soavaly no entiny. Noho izany dia mpanjaka mitady fihavanana Jesosy eto amin’ity fiaviany voalohany ity.
Ny faharoa kosa dia Jesosy tonga fanindroany izay tsy mitady fihavanana intsony fa Jesosy mitondra ny fitsaràna izao tontolo izao: ho avy hitsara, ka hanavaka ny olony sy ny tsy olony. Vita teo amin’ny fiaviany voalohany ka hatramin’izao mbola iainanao izao ny ala nenina amin’ny fitadiavana fihavanana. Fitsaràna no sisa rehefa miverina Jesosy. Koa anio ary dia mbola Ilay Jesosy mitaingina zana-boriky no tonga eto amin’izao teny izao. Mbola mitady fihavanana Izy. Raiso izany tanana mitsotra izany dia tsy hanan-tahotra ianao amin’ny andro fitsaràna ho avy. Ny Tompo hampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

AKAIKY NY FAMONJENA ANTSIKA

décembre 7, 2018

« Fa ankehitriny ny famonjena antsika dia akaiky noho ny tamin’ny andro vao ninoantsika. » (Romana 13:11b)

Ny famonjena dia fanalana antsika ho afaka amin’ny loza. Ny loza dia ny fahaverezana mandrakizay. Ny famonjena araka izany dia asan’Andriamanitra miaro sy manala antsika amin’ny fahaverezana mandrakizay. Ny famonjena ankehitriny dia ny fananana ny ràn’i Jesosy manaisotra ny fahotana, ary tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy. Ny andro vao ninoantsika dia andro feno hafanam-po, izay nandraisantsika famelan-keloka ka nahatsapantsika ny fitiavan’ Andriamanitra; andro mahafinaritra izay ambara hoe: « Fitiavana voalohany ». Fahafenoana fiadanampo, fifaliana, fahasambarana aza. Hatramin’ny anjely any an-danitra dia nifaly ny amin’ny mpanota iray izay nibebaka. Andro tokoa ny andro vao ninoana. Misy anefa ireo nino nefa nivadika, tsy naharitra, fa natory. Fa ankehitriny hoy ny Soratra Masina eto dia akaiky kokoa noho ny tamin’ny andro vao ninoantsika ny famonjena antsika, efa ho lasa ny alina ka efa akaiky kokoa ny andro. Matetika amin’ny andro mafana dia mora resin-tory isika rehefa avy niari-tory ny alina ka mila miambina kokoa sao amin’izay no ho avy ny Tompo. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin’ny andro. Tsy ho variana amin’ny filalaovan-dratsy, ny fahamamoana, ny fijangajangana,… ny fifandirana,… »Fa itafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza miahy ny amin’ny nofo hahatanteraka ny filàny. » (Romana 13:14). Amen!

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NISEHO NY FAHAMORAM-PO

novembre 30, 2018

« Dia tsy avy amin’ny asa amin’ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindrampo kosa no namonjeny antsika, tamin’ny fanasan’ny fiterahana indray sy ny fanavaozan’ny Fanahy Masina. » (Titosy 3:5)

– Tonga Jesosy Kristy Ilay nanaisotra ny fahotan’izao tontolo izao. Izany no fisehoan’ny fahamoram-pon’Andriamanitra.Fa ny fahamoram-pon’Andriamanitra tamiko sy taminao ve
efa niseho tokoa? Efa niseho izany tamin’ny Batisa izay nanesorana ny fahotana tamin’ny fanasan’ny fiterahana indray. Efa nateraka araka ny nofo isika ary izany no nandovantsika ota izay mitondra fahafatesana tokoa. Ity fanasan’ny fiterahana ity no fiterahana vaovao manome fiainana mandrakizay, fa ilay fiterahana teo aloha dia araka ny nofo ihany, tsy mahazo miditra amin’ny fanjakan’Andriamanitra.
– Fahamoram-pon’Andriamanitra koa ny fanavaozan’ny Fanahy. Raisina amin’ny Batisa koa ny Fanahy rehefa nodiovina isika. Ny Fanahy no mahatonga antsika ho zanak’Andriamanitra, izany no manaraka antsika eo amin’ny fiainantsika. «Fa izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra.» (Romana 8:14). Ny zanaka dia mpandova sy mpiray lova amin’i Kristy. Raha tao anatin’ny nofo isika dia nandova ota, fa izay ao amin’ny Fanahy kosa dia tsy ota intsony no lova fa ny lovan’i Kristy. Aza mamono ny Fanahy. «Fa raha ny Fanahy no amonoanareo ny asan’ny tena dia ho velona hianareo» (Romana 8:13b). Mazotoa mihevitra ny zavatry ny Fanahy. Fahamoram-Panahin’Andriamanitra izany. Jesosy hampahery antsika.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY AMIN’NY ADIDY

novembre 23, 2018

« Dia hoy Jesosy taminy: aloavy ho an’i Kaisara izay an’i Kaisara ary ho an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra. » (Matio 22:21)

– Fakam-panahy ny vola:
Sarotra ho antsika olombelona ny ivoaham-mbola raha ivelan’ny sitrapontsika, indrindra fa raha andoavana hetra na andoavana adidy any am-piangonana dia mafy amintsika. Nefa raha izao ambaran’i Jesosy izao dia tokony ataontsika avokoa izany adidy izany.
– Mitaky fanetren-tena:
Mety alaim-panahy hitsara ny fitondràna misy ny olona, kanefa araka izao voalaza izao dia omeo an’i Kaisara izay an’i Kaisara. Mety misy koa ny tsy rariny na dia eo amin’ny fitondram-piangonana aza, kanefa aloavy ho an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra. Mijery izay ataontsika Andriamanitra, tahaka an’i Jesosy nipetraka tandrifin’ny fandatsahan-drakitra: mijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao Izy.
– Mitaky finoana: Tsy nanan-kaloa Jesosy sy Petera teo am-pelatanany, fa Jesosy nahita fomba mahagaga handoavana ny anjaran’Izy sy Petera. Antsoy ny Tompo amin’izay mavesatra amintsika rehetra. Raha hino isika dia ho hitantsika ny voninahitr’Andriamanitra. An’Andriamanitra ny zavatra rehetra.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.