NY FAHAFAHANA

March 24, 2017

“Raha maharitra amin’ny teniko hianareo, dia ho mpianatro tokoa; ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo.” Jaona 8:31b-32

Noho ny fahasarotan’ny fiainana, noho ny zava-misy mihatra, noho ny faharatsiana eto amin’izao tontolo izao dia sarotra ny maharitra amin’ny Teny. Misy ny lalàna ao amin’izay faritana hoe tenin’Andriamanitra. Ary io lalàna io mihitsy no tsy tanteraky ny olona fa misy fandikana hatrany ihany. Misy 613 ny lalàna eo amin’ny Testamenta Taloha, koa raha diso amin’ny iray amin’izany fotsiny dia diso amin’izy rehetra. Ny Soratra Masina manambara fa tsy misy marina na iray aza. Soa ihany fa eo ny Marina, ary ny finoana io Marina io no manamarina izay mino. Jesosy no Marina, ny finoana an’i Jesosy no manamarina. Izany finoana izany no mahafaka ny olona tsy ho andevon’ny ota. Minoa an’i Jesosy Kristy Tompo dia ho afaka ianao.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.


“Henoy ny feony”

March 22, 2017

Fandaharana isan-kerinandro amin’ny fampielezampeo

Noho ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy sy ny jobily faha 150 taonan’ny Reformasiona ary ny faha 150 taonan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) dia naompana tamin’ny lohahevitra hoe “Ny Reformasiona sy ny vehivavy” ny fandaharana “Henoy ny feony” tamin’ity vola martsa 2017 ity. Izany dia alefa amin’ireo onjam-peo 10 miara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara manerana ny Nosy. Vehivavy teolojiana telo sady tompon’andraikitra eo anivon’ny Fiangonana Loterana Malagasy no nasaina mba hamelabelatra izany lohahevitra izany: Rtoa Saholinirina Jeannine, Mpanolotsainan’ny Fikambanam-behivavy Loterana Malagasy (FBL) sady vadin’ny Filohan’ny FLM, sy Rtoa Toromare Mananato Tonia lefitry ny FLM ary Rtoa Rabaonirina Esther, Tonian’ny FBL Nasionaly.

Rtoa Saholinirina Jeannine, Mpanolotsainan’ny Fikambanam-behivavy Loterana Malagasy (FBL) sady vadin’ny Filohan’ny FLM Rtoa Toromare Mananato Tonia lefitry ny FLM
FLM ary Rtoa Rabaonirina Esther, Tonian’ny FBL Nasionaly

MANASITRANA NY ARETINTSIKA REHETRA IZY

March 17, 2017

“Ary niandrandra ny lanitra Izy, dia nisento ka nanao taminy hoe: Efata, izany hoe: Maladia. Dia nalady ny sofiny, sady voavaha ny fatoran’ny lelany, ka dia nahateny tsara izy.” Marka 7:34-35

Ny hitantsika eto dia Jesosy manana fifandraisana velona amin’ny Rainy; niandrandra ny lanitra Izy. Na dia tena Andriamanitra aza Izy dia mivavaka amin’izay ataony rehetra, fampianarana ho antsika mpanaradia azy tokoa izany: mila miray amin’Andriamanitra isika. Tsy ataon’i Jesosy tsinotsinona ny zavatra manjo antsika. Nanaiky Izy nanasitrana ity lehilahy izay marenina no sady raiki-dela ity. Na dia ny manjo ny nofontsika ihany aza dia mahatohina azy ka manasitrana Izy. Izany dia fahatanterahan’ny Soratra Masina hoe: “Amin’ izany andro izany dia ho ren’ny marenina ny tenin’ny taratasy. “Ny fanasitranana ny fanahintsika anefa no tena zava-dehibe amin’I Jesosy fa ny nofo dia fitaovana ihany. Ny Fanahy no mahavelona. Raha sitrana ny nofontsika nefa very isika dia zava-poana izany. Raha nandà ny Fanahin’Andriamanitra isika dia ho very. Andeha ary isika hanetri-tena ka hifona aminy, ary handray ny Fanahiny ao anatintsika. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.


LHM Madagasikara “Feon’ny Filazantsara”

March 15, 2017

Fotoam-pifaliana

Ny 8 – 10 Martsa 2017 lasa teo dia tonga teto Madagascar, namangy ny teo anivon’ny foibe Feon’ny Filazantsara (FF) Atoa Kurt S, Filoha Tale Jeneralin’ny LHM eran-tany sy ny Tale Jeneraly Pastora Dokotera Douglas Ruth ary Atoa Eric Gates Tale Jeneralim-Paritra. Nohon’ny fandalovan’ny rivo-doza Enawo anefa dia fotoana fohy ihany no nahafahan’izy ireo nitsidika ny Foibe ary nihaona tamin’Atoa Daniel, Talen’ny FF. Fifaliana sy tombony ho an’ny FF ny nandray azy ireo, indrindra ny nahafahan’ny Talen’ny FF nampiseho sy nampahafantatra ireo asa maro sahanin’ny FF, ny fanatanterahana izany sy ny fanamby maro tiana ho tratrarina. Ny Tompo anie homba sy hitahy ireo asa fanompoana maro be sahanin’ny FF sy ny LHM eran-tany.

Namangy teto amin’ny Foibe Feon’ny Filazantsara Ampandrana, Antananarivo
Atoa Kurt S, Filoha Tale Jeneralin’ny LHM eran-tany sy ny Tale Jeneraly
Pastora Dokotera Douglas Ruth ary Atoa Eric Gates Tale Jeneralim-Paritra;
izay noraisin’ny mpiara-miasa rehetra tamin’ny alalan’Atoa Andriamanjaka Daniel Talen’ny “LHM” Madagasikara
“Mendrika” ny Feon’ny Filazantsara eto Madagasikara

Fihaonan’ny mpiara-miasa an-tsitrapo Feon’ny Filazantsara (FF)

March 14, 2017

Noho ny fahatratrarana ny taona vaovao 2017, Atoa Daniel Talen’ny FF sy ny mpiara-miasa aminy ary ireo mpiara-miasa an-tsitrapo FF eto amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina dia nihaona tao amin’ny Foibe FF ny Sabotsy 4 Martsa 2017 lasa teo. Fihaonana izay natokana indrindra hitondrana am-bavaka ny taona vaovao 2017 sy ny asa fanompoana ataon’ny tsirairay isan-toerana (Fiangonana, Sekoly, Fikambanana, Fonja). Fotoana ihany koa nisaorana sy nankasitrahana ireo mpiara-miasa an-tsitrapo amin’ny fanoloran-tenan’izy ireo ary fanamafisana ny fitohizan’ny fiaraha-miasa. Nampahatsiahivina nandritra izany koa ireo fitaovam-pifandraisana (media) vokarin’ny FF azo ampiasain’ny tsirairay ho fampandrosoana ny Filazantsara. Nahatrara 62 ireo mpiara-miasa an-tsitrapo nanatrika ny fotoana.

Manohana hatrany ny asan’ny Fiangonana ny FF, hoy ny avy ao amin’ny Foibe
Naneho ny fahavononany indray ireo “Volontaires” FF tonga teto

SAROBIDY NY FOTOANA

March 10, 2017

“Mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin’ny nofo araka ny filàn’ny olona intsony, fa araka ny sitrapon’Andriamanitra.” I Petera 4:2

Ny Fanahy Masina miasa ao ampontsika no mahatonga azy fo nofo tsy ho mafy tahaka ny vato, ka mampahafantatra antsika ny sitrapon’Andriamanitra. Ny sitrapon’Andriamanitra dia izay tsara, sady ankasitrahana, no marina. Ny fanekena ny Teny no mampiavaka ny kristiana amin’ny jentilisa. Tsy mitovy intsony ny fanaon’ny olona tarihin’ny Fanahy Masina sy ny fanaon’ny jentilisa. Hoy Jesosy amintsika anio, ampy izay ny andro lasa nanaovana ny fanaon’ny jentilisa, nandaniana ny andro amin’ny filan’ny nofo. Aoka ho laniantsika araka ny sitrapon’Andriamanitra ny andro sisa iainantsika.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.


FITIAVANA LALINA

March 3, 2017

“Hianareo lehilahy, tiava ny vadinareo, dia tahaka ny nitiavan’i Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy.” Efesiana 5:25

Manao ahoana ny fahatsapantsika hoe Jesosy maty ho antsika? Toa tsy zakan’ny saina matetika ny mieritreritra ny fahafatesana. Ary izany indrindra ny nanjo an’i Petera: Jesosy Ilay mpampianatra azy, Ilay nametrahany ny fanantenany rehetra, ho faty, ary tsy fahafatesana tsotra fa hovonoina eo amin’ny hazo fijaliana tahaka ny jiolahy. Tsy noho ny fahotany anefa fa noho ny fahotako, noho ny fahotanao! Soa fa maty ho ahy sy ho anao Jesosy. Izany no lalana tokana ahazoantsika famonjena raha mino isika fa manaisotra ny fahotantsika tokoa Ilay Zanak’ondrin’Andriaman itra dia i Jesosy Kristy. Manaiky tokoa ve isika Fiangonany handray izany famonjena nentin’I Jesosy Kristy izany? Raha mino isika dia hiara hitsangana Amin’i Jesosy. Manao ahoana ny Fitiavan’ny lehilahy ny vadiny? Fitiavana tahaka izao nitiavan’i Jesosy ny fiangonana izao ve izany fitiavana izany? Maro mantsy ny karazana fitiavana: filan’ny nofo ihany ve? Fa ny fitiavan’i Jesosy kosa dia fitiavana mitondra ho amin’ny famonjena izay manaiky Azy. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.