NY TENIN’ANDRIAMANITRA NO MPITARIKA

janvier 13, 2018

« Ary, indro, ilay kintana hitany teny atsinana nialoha azy mandra-pijanony teo ambonin’izay nitoeran’ny Zazakely. » Matio 2:9

Ary rehefa lasa ny Magy, dia ny kintana no nitarika azy. Ary voalaza fa faly indrindra izy nony nahita ny kintana. Ireo Magy fahiny dia ny kintana no nataon’Andriamanitra nitarika azy. Isika kristiana ankehitriny koa dia ny Tenin’Andriamanitra no nataon’Andriamanitra ho mpitarika antsika ho tonga eo amin’ny Mpamonjy. Moa mba faly ve isika nomena ny Tenin’Andriamanitra?
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.
Publicités

TAOMBAOVAO 2018

janvier 5, 2018

Nomena ny taona 2017 izay efa lasa iny isika, inona no nataontsika tamin’izany taona nomen’Andriamanitra antsika izany?

« Indro, efa telo taona izay aho no tonga nitady voa tamin’ity aviavy ity, fa tsy nahita; kapao io; nahoana io no manimba ny tany? Fa ny mpamboatra namaly ka nanao taminy hoe: Tompoko, avelao ihany izy amin’ity taona ity mandra-pihadiko manodidina azy, ka asiako zezika; angamba mbola hamoa izy; fa raha tsy izany, dia hokapainao ihany. » Lioka 13:7-9

Matoa nomena tombon’andro isika dia misy zavatra nokendren’ny Tompontsika ataontsika. Araka ny sitrapon’Andriamanitra ve ny vokatra azontsika, sa tsy namokatra tahaka ity aviavy ity? Raha tia ny Tompo isika dia ho namahana ny ondriny sy niandry ny ondriny. Sao dia mba nolaniantsika tamin’ny fanaranam-po amin’ny ratsy izany taona nomena antsika izany? Soa fa teo ny mpamboatra, nihady varotra ho antsika anomezana antsika izao taona vaovao izao, ahazoantsika manao ny sitrapon’Andriamanitra. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MIALA AMIN’NY RATSY FANAO

décembre 26, 2017

« Ary hoy Jehovah: Efa hitako tokoa ny fahorian’ny oloko izay any Egypta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon’ny mpampiasa azy; eny, fantatro ny alahelony; » (Eksodosy 3:7)

Rehefa anjakan’ny faharatsiana ny tany onenana dia feno fitarainana izany tanàna izany, hoy Jehovah: lehibe ny fitarainan’ny tanàna ary ny fahotany dia mavesatra indrindra. Mitaraina ny olona, ary na ny zava-boaary aza dia mitaraina, ary tonga eo amin’Andriamanitra izany fitarainana izany. Izany no zava-niseho tao Sodoma sy Gomora ary dia asain’Andriamanitra miala ny olony izay afaka mihaino ny teniny. Dia niala tao i Lota mianakavy ka tsy tratran’ny afo solifara nalatsak’i Jehovah tamin’izany tanàna izany. Betsaka ny fahazarantsika, ary misy amin’ireny manohitra ny sitrapon’Andriamanitra ary mahatonga fitarainana amin’andriamanitra. Na dia ny vata-tenantsika aza dia mitaraina amin’ny Mpanao azy ny amin’ny anaovantsika azy. Na ny ankohonana mitaraina ny amin’ny ataon’ny raiamandreny ao an-tokantrano, …, ny samy mpiara-monina mifanao ratsy, ny mpiray firenena mifanimba, … Tonga eo amin’i Jehovah ny fitarainana, ary hamongotra dia hamongotra tokoa Jehovah. Ary na dia ny fahazarana isan’andro aza, tsy ratsy nefa mahavariana antsika tsy hahatsiaro ny Sitrapon’Andriamanitra, tsy manana ny solika fitaiza dia tokony hitandriana isika. « Nihinana izy, nisotro izy, nividy izy, nivarotra izy, namboly izy, nanao trano izy, fa tamin’ny andro izay nivoahan’i Lota tao Sodoma, dia nisy afo sy solifara nilatsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. » Lioka 17:28-29 Dia tahaka izany no andro hisehoan’i Jesosy eny amin’ny rahon’ny lanitra. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

OLONA MANAO AHOANA LOATRA JESOSY

décembre 15, 2017

Raha ny safidy maha olona dia ny hiadana sy ny hilamina ny fiainana. Fa ny an’i Jesosy dia hafa kely: « Fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana Azy: Ary ny dia kapoka taminy no nahasitranana antsika. » Isaia 53:5b

Nampijaliana Izy, nokapohina Izy. Ny vokatra azo amin’izany anefa dia ho antsika rehetra. Mahazo fihavanana amin’Andriamanitra isika noho izany fampijaliana izany, raha mino Azy. Mahazo fanasitranana isika noho ny kapoka natao Azy, raha mino. Izay rehetra nihatra tamin’i Jesosy, tena mafy taminy nefa natao hahazoantsika soa. Inona ary no tokony ataontsika? Aoka isika hino Azy dia hahazo ny tombontsoa rehetra ny amin’izay niaretany.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY AO AMIN’I KRISTY JESOSY

décembre 8, 2017

« Fa tsy fantantsika izay vavaka tokony ataontsika; fa ny Fanahy no mifona ho antsika amin’ny fitarainana tsy azo tononina. » Romana 8:26

Raha mamaky ny Soratra Masina isika dia mbola ny Fanahy no manambara amintsika izay tena tiany ambara. Raha ny maha olombelona antsika dia tsy mahatakatra ny saindalin’Andriamanitra isika, ary raha izany tsy haintsika koa izay tokony hifonantsika amin’Andriamanitra, ary raha fantatsika aza fa diso isika dia tsy haintsika ny manambara izany amin’Andriamanitra raha tsy ny Fanahy ihany. Mampanetri-tena antsika izany, satria mila ny Fanahy izay mampahafantatra antsika ny fahadisoana tokony hifonantsika isika, ary ny fomba entintsika manambara izany amin’ny Ray dia tsy haintsika fa ny fanahy no mahay milaza izany. Aoka isika hazoto hanome mandrakariva ny Fanahy ny toerana sahaza ho Azy ao anatintsika isanandro.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY RAN’NY ZANAKA

décembre 4, 2017

« Tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy. » Romana 8:1

Mitaky fahamarinana avy amintsika ny lalàna.
– Raha mandeha araka ny nofo isika dia tahaka ireo Fariseo, nitady hanamarina ny tenany, ary tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra. Tsy nino Ilay faran’ny lalàna izy, dia i Jesosy Kristy, Ilay làlana sy fahamarinana ary fiainana. Mila manaiky ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra isika, ary mila mino Azy.
– Ny olona araka ny Fanahy dia izay manaiky hamarinin’Andriamanitra amin’ny fanadiovan’ny ràn’i Kristy, isa-tsegondra, isa-minitra, ka hanetry tena eo Aminy. Io no olona atao hoe ao amin’i Kristy Jesosy, tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy. Aoka ary isika hazoto hitoetra ao amin’i Kristy Jesosy dia tsy hisy fanamelohana ho antsika.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY TENY DIA ANDRIAMANITRA

novembre 23, 2017

Mila mitandrina tsara isika kristiana ny amin’ny teny izay aloaky ny vavantsika fa indraindray ataon’i Satana fitaovana hamonoana ny fanahin’ny hafa izany. « Ny teny atao amin’ny antony dia poma volamena, ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. » Ohabolana 25:11

Ny ambaran’ity Soratra Masina ity eto dia tena zavatra sarobidy, poma volamena, ny teny atao amin’ny antony: poma voankazo mahate hihinana, ary indrindra ny hoe poma volamena, sady tsara endrika no mampitelindrora. Misy koa ny fotoana tena ilàna ny voankazo sady manala hetaheta no manome hery: moa ve tsy izany tokoa ny Tenin’Andriamanitra milatsaka amin’ny fotoanany (io fotoana mety io ilay vilia volafotsy tsara soratra). Amin’ny fotoana tena ilan’ny fanahin’ny olona iray ny Teny no tonga izany Teny izany. Teny mitondra fiainana mandrakizay, Teny manome fiainana. Tokony hangataka amin’ny Fanahy Masina isika ary inona no tokony hotenenintsika, ary fotoana inona no mety hitenenantsika izany.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.