JEHOVAH MANDINIDINIKA NY ONDRINY

« Izaho no vavahady; raha izaho no hidiran’ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. » (Jaona 10:9)

Tsy foin’Andriamanitra isika ka nanolotra ny tenany Izy ho antsika tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany. Jesosy Kristy dia milaza ny tenany ho vavahady. Amin’ny lafiny iray dia fanetren-tena avy aminy izany, satria dikaina mandrakariva ny vavahady amin’ny fotoana izay hidirana eo. Manetry tena tokoa ny Tompo Jesosy, tsy tonga hotompoina fa hanompo. Tsy hoe azo hidirana fotsiny Jesosy fa tsy maintsy eo no miditra. Efa misy ny fefy koa raha hiditra dia tsy maintsy eo Aminy. Koa izay mananika ny fefy tsy mandalo ny vavahady dia mpangalatra sy jiolahy. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono. Isika izao koa rehefa malaina miditra eo amin’i Jesosy isan’andro dia mpangalatra sy jiolahy, mangalatra sy mamono. Izany no mahatonga antsika hahantra satria tsy miditra sy mivoaka eo Aminy. Hoy ny Tompo (Jaona 10:9): «raha Izaho no hidiran’ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina». Hihinana izay nisasarany izy. Tso-drano ho ahy sy ho anao izany. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia antsoy ny Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra tompoko.

FIADANANA HO ANAREO.

« Ary raha mbola nilaza izany izy, Jesosy nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo. Dia taitra sady raiki-tahotra izy, satria nataony fa nahita matoatoa izy Nefa hoy Jesosy taminy: nahoana no taitra hianareo? Ary nahoana no miahanahana ny fonareo? Izahao ny tanako sy ny tongotro, fa Izaho no Izy; tsapao Aho, ka jereo, fa ny matoatoa tsy manana nofo sy taolana, tahaka izao ahitanareo Ahy izao. » (Lioka 24:36-39)

Maty ny Tompo ka nalevina. Nitsangana tamin’ny maty, tamin’ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina, ary dia niaraka tamin’ny mpianatra roa lahy ho any Emaosy, niseho tamin’ny mpianatra iraika ambin’ny folo lahy rehefa avy nitantaran’ireo roa lahy ho any Emaosy ny zava niseho taminy. Teo Jesosy, nitsangana teo afovoany, ary nanonona hoe: Fiadanana ho anareo. Feno tebiteby sy tahotra ny mpianatra satria Ilay mpiandry nianteherana dia novonoin’ny fahavalo, ary mbola tsy nahafantatra izy ireo fa nitsanagana tokoa ny Tompo. Diso fanantenana izy ireo satria ilay mpampianatra mpitarika azy ireo no maty, tsy ho hita intsony, ka na dia ny hiseho amin’ny olon-kafa aza dia nahafeno tahotra. Ary ireto mpianatra nivory ireto dia mbola niafina. Te hampahery ireo mpianatra Jesosy, ary izany no nisehoany taminy. Nasainy notsapaina ny tanany sy ny tongony fa tena Jesosy, olombelona sy nofo io. Fantantsika fa ny antony nandefasana an’i Jesosy ho tonga nofo tety an-tany dia ny hamitrana ny fihavanana amin’ny olombelona sy Andriamanitra. Natao ho tonga nofo Jesosy mba ho foana ny elanelana. Ny olona mandray ny fampihavanana nentin’i Kristy dia tonga zanak’Andriamanitra, iray tampo aminy, tonga rahalahainy, ary dia voalaza fa miara-mandova Aminy. Tsy nofo ihany anefa Jesosy fa Fanahy koa, satria afaka manjavona, afaka miditra amin’ny trano mihidy. Sady tena olombelona Izy, no tena Andriamanitra. Koa na ny tahotra na ny tebiteby dia ho lasa, ary izany no hanononan’ny Tompo eto hoe: Fiadanana ho anareo. Ny Tompo koa dia te hanonona ny Fiadanana ho antsika. Andeha isika handini-tena. Raha tena mandray ny fananganana ho zanaka marina isika dia ho tanteraka amintsika izany tso-drano lehibe izany: Fiadanana ho anareo.

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia manatona ny Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra.

NY FANOMPOANTSIKA

« Raha misy olona manompo Ahy, dia aoka izy hanaraka Ahy, ary izay itoerako dia ao koa no itoeran’ny mpanompoko; raha misy olona manompo Ahy, dia hankalaza azy ny Ray. » (Jaona 12:26)

Amin’izao fetin’ny Sampan-drofia izao, dia izao teny izao no teny ho antsika. Fotoana hiatrehana Paska, izay nanoloran’ny Tompo ny ainy teo amin’ny hazo fijaliana ary indrindra ny nitsanganany tamin’ny maty. Ny làlana nodiavin’i Jesosy dia ny làlan’ny fanetren-tena: Izy na dia nanana ny endrik’Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikirina mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin’ny olona, ary nanaiky ny ho faty tamin’ny hazo fijaliana. Ny nanekeny izany làlana fisoronana izany no nanandratan’Andriamanitra Azy ho amin’ny toerana ambony indrindra. Ny fanompoana ho antsika kosa, dia ny fanarahana Azy, ny làlana izay nodiaviny, ary ny tsy hamikirantsika mafy izay rehetra heverintsika ho ambony, ka hofoanantsika ny manelanelana antsika amin’ny Tompo dia ny tsy fanomezantsika Azy ny fontsika, ka mety ho ny ampahany kely fotsiny ihany; hoy Izy: «anaka, atolory Ahy ny fonao» (Ohabolana 23:26) Ekeo ny hanafoanan’Andriamanitra ny filàna rehetra tsy araka ny sitrapony, ka tsy isika intsony no velona fa Kristy no velona ao anatintsika. Nohombohana teo amin’ny hazo fijaliana miaraka amin’i Kristy ny fahotantsika rehetra, niara nalevina tamin’i Kristy ny fahotantsika rehetra, ka hiara hitsangana aminy kosa amin’ny andro fahatelo. Ny fanolorana ny aina dia i Kristy no nanolotra ny ainy, fa ny fitsanganana dia Andriamanitra no nanangana Azy tamin’ny maty. Koa raha manaiky ny hamonoana ny fahotantsika rehetra miaraka amin’i Kristy isika, dia Andriamanitra no hanatanteraka ny fananganana antsika amin’ny fahatesana, ka asany ny fanaovàna antsika ho olombaovao. Ny batisa dia manambara ny fahafatesana sy fanadiovana, ary avy eo dia ny fananganan’Andriamanitra antsika ho olombaovao. I Kristy irery no tsy nanana ota, fa na zaza (nandova ota, notorotoronina tamin’ny ota, Salamo faha 51: 5 na dia ny zaza aza) na olona lehibe dia mila an’izany fanavaozan’Andriamanitra izany avokoa. Io fananganana amin’ny maty io, na io fanavaozana io dia fankalazan’Andriamanitra ny Zanaka, ary voalaza eto koa fa hankalaza ny mpanompo manompo Azy koa Izy. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia manatona ny Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra tompoko.

MIANDANY AMIN’IZAY MINO AZY ANDRIAMANITRA.

« Dia hoy i Maria: inty ny ankizivavin’ny Tompo; aoka ho tonga amiko araka ny teninao. Dia nandao azy ilay anjely. » (Lioka 1:38)

Jehovah Andriamanitra dia miteny amintsika olombelona amin’ny alalan’ny zavaboahary sy ny asany rehetra. Eto Izy dia miteny amin’i Maria tamin’ny alalan’ny anjely nirahiny, izay mampahafantatra ny teny fikasana omen’i Jehovah an’i Maria. Ny teny fikasana dia «hitoe-jaza izy na dia mbola virijiny aza»: «ny Fanahy Masina ho tonga aminao ary ny Avo Indrindra no hanaloka anao» (Lioka 135). Nino Maria! Na dia tsy fantany aza izay lazain’ilay anjely, na dia tsy azony an-tsaina aza ny ambaran’ilay anjely dia nino ihany izy: «Inty ny ankizivavin’ny Tompo; aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao» (Lioka 1:38). Sarotra inoana, nefa nino ihany izy. Ary mbola nampiany fanolorantena izany finoany izany. Inty ny ankizivavin’ny Tompo. Ilay anjely niteny hoe: « tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra nataon’Andriamanitra. » Dia mbola nino izany ihany i Maria. Aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. Tsy fanekena ihany fa tena faniriana koa: Aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. I Abrama izay lasa Abrahama koa dia nasain’i Jehovah niala tamin’ny taniny sy ny havany ary ny tranon-drainy. «Mandehana miala amin’ny taninao sy ny havanao ary ny tranon-drainao hankany amin’ny tany izay asehoko anao» (Genesisy 12:1). Asain’i Jehovah miala amin’izay rehetra azony ianteherana, izay tiany, izay nahazatra ary handeha amin’izay tany tsy fantatra, fa Jehovah ihany no mahafantatra: Tany izay asehoko anao. Nino sy nahatoky an’i Jehovah i Abrahama ka nandeha. Jehovah no miantoka: hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao. Miandany amin’izay mino Azy Jehovah Andriamanitra. Tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra. Tanteraka tamin’i Abrahama sy i Maria tokoa izay teny nolazain’i Jehovah azy ireo. Fantatsika ny tantara fa tanteraka ny Tenin’i Jehovah. Teraka Ilay Mpamonjy ary Izy no nitondra ny Famonjena ho an’izao tontolo izao, Izy no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Isika izay mandre ny Teny ankehitriny koa dia isan’izay mahazo ny teny fikasana, ka hiteny amin’ny Tompo hoe: inty aho ry Tompo, aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. Hanaiky ny andraikitra rehetra izay omen’ny Tompo. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia antsoy ny ‘FEON’NY FILAZANTSARA’. Misaotra indrindra tompoko.

NY MOFON’ANDRIAMANITRA

«Ny Raiko no manome anareo ny tena mofo avy any andanitra. Fa ny mofon’Andriamanitra dia Ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an’izao tontolo izao.» (Jaona 6:32b-33)

Ny hanoanana no mariky ny tsy fahampian-tsakafo, ary raha tena maharitra izany dia mety hitarika fahafatesana. Raha toa ka lalim-paka loatra izany tsy fahampiana izany dia tsy mitombo ara-dalàna ny olona tsy ampy sakafo. Raha notarihin’i Jehovah Andriamanitra ho amin’ny fahafahana ny zanak’Isiraely dia tsy tonga dia fahasambarana avy hatrany no natrehiny fa nisy ihany ny zava-tsarotra toy ny nampandehanana azy tany an’efitra, ary dia niatrika ny hanoanana sy ny hetaheta. Raha nisy àry ny olana, ka nahatsiaro an’Ilay Andriamanitra nitondra azy izy ireo, dia indro kosa izany Andriamanitra izany nitondra vaha olana: raha nanopy ny masony tamin’ny efitra ny zanak’Isiraely dia kivy, raha nahatsiaro ny Tompony kosa izy dia nandatsahan’ny Tompo Andriamanitra mofo avy any an-danitra izy ireo, ary tsy mofo ihany fa teo koa ny hena. Tsy nampoizina tokoa izany vaha olana izany raha ny maha olona, fa izany no maha Andriamanitra hafakely an’i Jehovah. Amin’izao androntsika izao, dia indro ny aizina manarona ny tany, aizina mampihorohoro itadiavana vaha olana etsy sy eroa. Ny ankabiazan ny olona anefa dia manantena famonjena avy amin’ny tendrombohitra, izay anambarana ny zavatra eto amin’izao tontolo izao, azo heverina ho lehibe ka azo angatahina famonjena. Fa ny famonjena ny olon’Andriamanitra kosa dia avy amin’i Jehovah. Ny aizina misy ankehitriny dia vokatry ny faharatsian’ny olona, ny tsy fahatahorana an’Andriamanitra, ny fanaovana Andriamani-kafa ka very ilay fitiavana an’Andriamanitra mpamorona. Indro Andriamanitra , mbola manome vaha olana: Ilay mofo midina avy any andanitra! Ary ny entin’izany mofo izany dia tsy ny fahavokisana ara-nofo ihany fa fiainana ho an’izao tontolo izao: Fiainana mandrakizay! Ankehitriny, raha norebireben’i Satana tamin’ny vahaolana toa mety, toa azo antoka nefa vaha olana mangidy fara, ary mitarika ho any amin’ny fahaverezana mandrakizay, handeha isika hitodika amin’Ilay Jehovah Andriamanitra efa namorona antsika, ka mbola tia antsika ary manome antsika fiainana mandrakizay: andeha ho raisintsika Ilay fanomezana lehibe: dia Ilay mofon’aina midina avy any andanitra. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia manatona na antsoy ny Feon’ny filazantsara. Misaotra indrindra.

NY TENY

Perikopa: Jaona 8:31-44

« …Raha maharitra amin’ny teniko hianareo dia ho mpianatro tokoa. » (Jaona 8:31)

Ny finoana dia avy amin’ny toriteny. Ny toriteny avy amin’ny tenin’i Kristy. Miresaka amin’ny Jiosy nino Azy Jesosy. Nino ireo ary dia nasain’I Jesosy haharitra amin’ny teny, tsy manaiky baikon’ny rain’ny lainga. Ny tsy mamela ny Teny hitombo ao anatiny dia mamono an’i Jesosy. Ny mino Azy dia mitandrina ny didiny. Manao ny asan’i Jesosy. Izay zanak’Andriamanitra dia tia ny Zanany Lahy Tokana ary manaiky ny iraka ataony fa tsy mihaino ilay Rain’ny lainga. Ny mihaino ny rain’ny lainga dia mamono ny Zanak’Andriamanitra, manota sady andevon’ny ota. Manao ahoana ny faharetantsika amin’ny tenin’Andriamanitra? Mba ho teny manankery, mba ho teny misy fahefana eo amin’ny fiainako sy ny fiainanao anie ny Teny. Ka tsy ho giazan’ny fanahiana na ho tsaingohan’I satana (fihainoana feo hafa tahaka ny feon’ilay menarana ela). Mahereza ry havana mba tsy ho voafitaka isika. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia azonao atao ny manoratra na manatona ny Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra tompoko.

NY ZAVATRA REHETRA DIA HAIN’NY MINO

Perikopa: Marka 9:17-29

«Ary niaraka tamin’izay dia niantso ny rain-drazazalahy ka nanao hoe: Mino aho; vonjeo aho ho afaka amin’ny tsi-finoako.» (Marka 9:24)

Jesosy no mitondra amin’ny tenany ny aretintsika. Ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika. Nomeny fahefana koa ny mpianatra hanasitrana. Mitaky finoana amin’ny mpianatra anefa izany. Mitaky finoana amin’ny marary sy ny tompon’ny marary koa. « Ry taranaka tsy mino… mandrapahoviana no andeferako aminareo? » (Marka 9:19). Mahatonga an’i Jesosy handefitra ny tsy finoantsika. Raha mino isika dia haintsika aza ny manasitrana. Hoy Jesosy: ny Zavatra rehetra dia hain’ny mino. Tokony ho sitrana avy ny aretintsika raha mino an’i Jesosy isika. Finoana no iainan’ny mino satria Jesosy tsy eo amin’ny hitan’ny masontsika intsony. Hoy Izy: Raha hino hianao dia ho hitanao ny voninahitr’Andriamanitra. Raha miahotra aza hianao dia teneno hiany hoe: Mino aho.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia azonao atao ny miantso na manoratra amin’ny Feon’ny filazantsara. Misaotra indrindra tompoko.

VOASORATRA ANY AN-DANITRA

Perikopa: Lioka 10:17-20

«Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo hianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. Kanefa aza mifaly hianareo, satria manaiky anareo ny fanahy; fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo.» Lioka 10:19-20)

Misy tolona tsy maintsy atrehin’ny mpino: tsy mitolona amin’ny nofo aman-drà fa amin’ny fanapahana sy amin’ny fanjakana sy amin’ny mpanjakan’izao faha maizinana izao dia amin’ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra. Niatrika izany tolona izany ny Zanaka dia i Jesosy ary nandresy. Ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan’Andriamanitsika, ary ny fahefan’ny Kristiny, satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin’ny ran’ny Zanak’ondry sy ny teny filazàna Azy. Ny finoantsika an’i Jesosy, eny, ny anaran’i Jesosy no aneken’ny fanahy ny mino. « Na dia ny demonia aza dia nanaiky anay noho ny anaranao» (Lioka 10:17b). Noho ny finoana ny Anaran’i Jesosy dia handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo ny Mpino. Ny fandresena ny fahavalo eo ihany fa ny fanoratan’ny Tompo ny anarana any an-danitra no tena Zavatra Lehibe indrindra. Aoka ary horaisintsika ny fandresena atolotry ny Tompo antsika dia tsy hamono ny anarantsika eo amin’ny bokin’ny fiainana Izy. Amen. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia manorata etsy ambany na antsoy ny Feon’ny Filaza tsara. Misaotra indrindra.

Ny anarany ataonao hoe Jesosy.

Perikopa: (Jaona 1:29-34)

« …Fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany. » (Matio 1:21b)

Jesosy, Andriamanitra hamonjy ny olony (voambolana fampiasa amin’i Jehovah sy ny Isiraely). Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra Izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao. Ny fahotana dia mampahory ny olona, mampiraviravy tanana. Manalemy ny lohalika. Mampahareraka ny fo. Na izany aza Jehovah dia mitondra famaliana: Izy no ho avy hamonjy. Hampahiratina ny mason’ny jamba. Hampahaladiana ny sofin’ny marenina. Hitsambikina ny mandringa. Hihoby ny moana! Hiboiboika any an-efitra ny rano. Misy fiantraikany tsara hatramin’ny tontolo hiainana ny fanesoran’i Jesosy ny fahotàna. Raha mba mahatsiaro ny tenanao hianao, mba ilainao ve izany rehetra izany? Atolory an’i Jesosy ary ny fahotanao rehetra. Hoy ny teny hoe: «Izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindram-po» (Ohabolana 28:13). Hoy ny epistily (1Jaona1:1-9) «Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra.» Aoka isika hanetri-tena sy hifona amin’Andriamanitra noho ny fahotantsika. Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra Izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao. Ekeo Izy. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia manorata eto ambany. Misaotra indrindra tompoko.

Jehovah Andriamanitra miantso olona ho mpiara-miasa Aminy

Perikopa: (Matio 25:14-30)

«Fa izay rehetra manana dia homena, ka hanam-be izy; fa izay tsy manana kosa, na dia izay ananany aza dia halaina aminy. » (Matio 25:29)

Nisy fanoharana nataon’i Jesosy. Lehilahy miantso ny mpanompony, dia nanolotra azy ny fananany. Samy manana ny toetrany ny olona antsoina. Misy ny mahatoky raha nomena andraikitra. Mahazo sitraka avy amin’ny Tompony izany. « Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky tamin’ny kely hianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be; midira amin’ny fifalian’ny tomponao » (Matio 25:23). Misy ny mpanompo ratsy. Ratsy saina: manome tsiny ny Tompony. Tsy mankasitraka ny ataon’ny Tompony izay manome azy andraikitra sy fahatokisana amin’ny fananany. « Ry mpanompo ratsy sady malaina… tokony ho nampanàna ny volako tamin’ny mpanàna vola hianao, ka raha tonga aho, dia ho nandray ny ahy mban-janany. » (MAtio 25:26,27). Zava-dehibe ny fifidianan’ny Tompo antsika. Aoka tsy atao kitoatoa izany fa hitondra any amin’ny fahaverezana mandrakizay. « Ario any amin’ny maizina any ivelany ny mpanompo tsy mahasoa any no hisy ny fotomaniana sy ny fikotroha-nify » (Matio 25:30). Aoka hibebaka isika sy handray tsara ny fahatokisan’ny Tompo antsika. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara /

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia azonao atao ny manoratra eo ambany. Misaotra indrindra tompoko.