MAHATOKY SY MANAN-TSAINA.

août 18, 2017

Fomba fijery roa ihany no misy eto amin’izao tontolo izao. Fomba fijery azavain’ny fanahin’ny mazava, ary ny fomba fijery azavain’ny fanahin’ny maizina.

« Iza moa ny mpitandrin-draharaha mahatoky sy manan-tsaina, izay hotendren’ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin’ny fotoana? » Lioka 12:42

Indray andro Jesosy Kristy dia onena ny vahoaka fa tahaka ny ondry tsy manana mpiandry, ka nampianatra zavatra maro Izy, ary niteny tamin’ny mpianany hoe: omeonareo hanina izy. Tena mpitandrina mahatoky tokoa ny Tompo. Mihevitra izay mahasoa ny ondry Izy: manome azy hanina amin’ny fotoana. Tany an’efitra tokoa dia tsy nahita hanina ny olona ary namahana ireo vahoaka nihaino ny fampianarany tamin’ny mofo dimy Jesosy. Iza no mpanompo mahatoky hamahana ny ondry amin’ny fotoana? Marina fa mety tsy hahavita ny nataon’ny Tompo ny mpianany, fa tena mahatoky tokoa eo amin’ny andraikitra omen’ny Tompo azy ve tsirairay? Ary amin’ny fotoana tena ilàna azy? Sady nampianatra ny Tompo no namahana tamin’ny mofo dimy, sakafo tsy sahaza ireo vahoaka akory nefa nanaovany fisaorana dia nampitomboin’Andriamanitra, ary nisy ambiny. Sambatra ny tokan-trano misy ray amandreny mahatoky sy manana saina mahatoky an’i Kristy, hanome ny zanany anjara hanina amin’ny fotoany. Sambatra ny firenena izay manana an’i Jehovah ho Andriamanitra. Iza no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina hampianatra ny ondry sy
hanome azy anjara hanina amin’ny fotoana?
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

FANARANAM-PO AMIN’NY RATSY SA FENOINA NY FANAHY?

août 16, 2017

« koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina » (Matio 28:19)

Ny Fanahy Masina dia raisintsika eo amin’ny batisa. Baikon’i Jesosy ny iraka nataony tamin’ny mpianatra hanao batisa amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Fa rehefa tarihin’ny nofo isika dia manomboka manana anjara ny ratsy, dia azo ambara hoe, efa tsy feno ny Fanahy. Ao ihany ilay Fanahy fa mihafy. Fa ny fanahy ratsy no mihamahazo vahana. « Amin’izany dia misy fanaranam-po amin’ny ratsy, fa aoka ho fenoina ny Fanahy. » Efesiana 5:18b. Raha araka izao teny izao dia misy haavony ny faharatsiana. Ary mety azo heverina ve hoe misy ny ratsy iniana atao, ary misy koa ny fanaranam-po amin’izany. Azo ambara mazava fa ny fanaranam-po amin’ny ratsy dia fialàna amin’ny Fahasoavan’Andriamanitra Hebreo 12:15a. Ny fenoina ny Fanahy kosa dia mifanohitra amin’izany. Aoka ho marihina eto ny voam-bolana hoe: « ho fenoina ny Fanahy ». Fenoina rano ny siny, fa tsy ny siny no mameno rano ny tenany. Izany hoe ny Fanahy Masina no mameno antsika, na hoe ny Ray no mameno ny Fanahy antsika. Misy anjarantsika ihany anefa ny misafidy na hanaram-po amin’ny ratsy isika na ho fenoina ny Fanahy. Ny fisaintsainana ny tenin’Andriamanitra andro aman’alina, ny faharetana amin’ny vavaka. Hoy Jesosy tamin’i Petera hoe: « Hay! tsy mahazaka ny miara-miari-tory amiko na dia ora ihany ihany aza hianareo! » Matio 26:40b
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY MASIRASIRAN’NY FARISEO SY NY SADOSEO.

juillet 31, 2017

« Mihevera, ka mitandrema hianareo, fandrao azon’ny masirasiran’ny Fariseo sy ny Sadoseo. » Matio 16:6

Raha nikasika ny lamban’i Jesosy ilay vehivavy narary dia sitrana. Mifindra na dia amin’ny lamba aza ny fahamasinana. Fantantsika ny Teny hoe « Manamasina azy amin’ny fahamarinana; ny teninao no fahamarinana. » Jaona 17:17. Koa ny fifaneraserantsika amin’ny Tenin’Andriamanitra dia manamasina antsika. Toy izany koa ny fifaneraserantsika amin’Andriamanitra; amin’ny alalan’ny vavaka koa dia manamasina antsika. Fa aoka kosa isika hiambina tsara raha miara-mipetraka amin’ny mpaniratsira fa mifindra koa ny faniratsirana. Mihevera ka mitandrema hianareo fandrao ho azon’nymasirasiran’ny Fariseo sy ny Sadoseo. Mifindra koa izay rehetra faharatsiana. Ny fomba nandresen’i Jesosy Kristy raha nalain’i satana fanahy Izy dia ny Tenin’Andriamanitra izay nofikiriny mafy, ny fitokanam-bavaka. Misoko miadana tokoa ny sira ratsy ka dia ny fifikirantsika amin’ny tenin’Andriamanitra sy ny vavaka no handresentsika.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

FAMELANKELOKA ATAO INONA?

juillet 21, 2017

« Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra. » I Jaona 1:9

Ny eo amin’izao tontolo izao; rehefa nanao ratsy dia asiana ratsy, ary raha ny saina tsotra dia izany no rariny. Kanefa noho i Jesosy, raha mifona sy miverina amin’ny fitiavany isika dia mamela ny helotsika Izy. – Noho ny nanaovan’i Jesosy sorona ny tenany: naniky halatsa-drà Izy, ary izay manaiky hosasany amin’ny ràny dia ho voadio tokoa.
– Ao an-tokantrano: raha miaiky ny fahotanao ianao dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotanao ary manadio anao koa.
– Ao amin’ny fiangonan’ny olo-masina koa no handraisana ny famelankeloka rehefa miaiky ny fahotana.
– Eo amin’ny fandraisana ny sakramentan’ny fanasan’ny Tompo: ny fisotrona ny ràn’ny fanekena vaovao (marika hita maso miombona amin’ny tenin’Andriamanitra) dia ny divay izay atolotra eo: Ity no ràko ny amin’ny fanekena vaovao.
– Ny olona voavelan’Andriamanitra ny fahotany no mahazo ny fiainana mandrakizay. Izany ary ny famindrampon’Andriamanitra ho antsika na dia eto an-tany ihany aza. Aza avela handalo ny famindram-pon’Andriamanitra fa sao handalo anao koa Izy rehefa eo ampialana aina ianao.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

IO FIANTSOANA IO

juillet 18, 2017

« Raby, aiza ianao no mitoetra? Hoy Izy taminy: Avia fa ho hitanareo. » Jaona 1:38b-39a

– Fanontaniana nataon’ireo mpianatr’i Jaona roa lahy tamin’i Jesosy io. Matoa voalaza eto fa mpianatr’i Jaona izy ireo dia efa nianatra tamin’i Jaona. Eo ambony moa dia voalaza fa notondroin’i Jaona tamin’izy roa lahy Jesosy: «indro ny zanak’ondrin’Andriamanitra». Raha nanaraka an’i Jesosy izany izy roa lahy dia araka ny tenin’i Jesosy hoe: Avia fa ho hitanareo. Nahita izay nitoerany izy, ary nitoetra teo aminy tamin’izany andro izany. Nanana finoana izy roa lahy ka tonga dia nanaraka an’i Jesosy.
– Voalaza ao amin’ i Matio 8:20 fa ny Zanak’olona tsy manana izay hipetrahan’ny lohany. Araka ny tanatara dia i Jodasy no mpianatra niala tamin’i Jesosy. Fa i Andrea, iray tamin’izy roa lahy ireto dia tsy niala. Ka na dia tsy nisy nametrahany ny lohany aza dia nanaraka ny Tompo ihany izy.
– Isika koa raha manaraka ny Tompo dia hanao ahoana? Haharitra ny zavatra rehetra ve? Mino ve isika fa tsy hitarika antsika amin’ny loza Jesosy fa mahalala ny hevitra hiheverana antsika tokoa Izy? Raha maharitra sy miharitra isika dia tsy hiala Aminy fa Izy ihany no hanefa ny fiantsoana antsika.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

SAFIDY SAROTRA

juillet 7, 2017

« Midira amin’ny vavahady ety hianareo; fa lehibe ny vavahady, ary malalaka izay mankany amin’ny fahaverezana, ka maro no miditra any. Fa ety ny vavahady, ary tery ny làlana izay mankany amin’ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. » Matio 7:13-14.

Isika olombelona dia voasintona hatrany amin’ny zavatra mora atao, mandeha amin’ny làlana malalaka, amin’ny làlana mora andehanana. Kanefa manome safidy antsika Andriamanitra ny amin’ny làlana alehantsika na ho any amin’ny fiainana mandrakizay izay sarobidy sy mahavelona mandrakizay kanefa misy fahaterena; na ho amin’ny làlana malalaka sady mora nefa mitondra any amin’ny fahaverezana mandrakizay. Ny torolalana avy amin’ny Ray anefa dia ny hisafidianantsika ny fiainana mandrakizay, efa planina hatramin’ny voalohany io. Maro tokoa ny misafidy ny filibana, tsy misy mifehifehy, tsy misy faneriterena. Na ny zaza, na ny tanora, na ny antitra dia voasarika amin’io fahamorana io. Maro no miditra any. Izay no hafetsen’i Satana. Hoy izy hoe: Omeko anao izao hita maso rehetra izao, fa mandoaleha ianao eto anatrehako. Izay mandohalika ve dia tsy ho vita. Fitaka anefa io. Mpisandoka ho tompony i Satana, fa an’Andriamanitra ny tany sy izay rehetra eo aminy. Hoy ny Tompo aminao avy eo: Ry adàla, anio alina no halaina aminao ny fanahinao, ka ho an’iza izay zavatra noharinao? Koa aoka ho fantatrao fa mbola andro ahazoanao misafidy ny fiainana mandrakizay izao, ary hoy ny Tompo Jesosy hoe: Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; efa nisantatra ny fandresena ny Tompo, ary hampandresy anao Izy raha mahatoky Azy ianao. Raha izao ianao vao nisafidy hanaraka Azy ianao dia aza manahy fa atolory Azy ny fonao izao anio izao, Izy no hanefa ny fiantsoana anao.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

HAFA IHANY NY MIAKINA AMIN’NY TENA RAY

juillet 4, 2017

« Aoka isika hihinana sy hifaly; fa ity zanako ity efa maty, fa velona indray, ary efa very, fa hita indray. Dia nifaly izy. » Lioka 15: 23b-24

Teny nataon’ilay ray niteraka zanaka roa lahy, rehefa niala teo anatrehany ny faralahy nefa niverina teo aminy indray. Tao anatin’ny fanoharana nataon’i Jesosy izany. Rehefa niala ity zanaka lahy nitondra ny anjara fananany, ary nandany izany tamin’ny fiveloman-dratsy. Voatery niankina tamin’ny tompon-tany iray, ka voairaka hiandry kisoa, ary satriny hameno ny kibony tamin’ny voankazo fihinan’ny kisoa. Teo vao nahatsiaro fa hafa ny teo amin’ny Rainy. Isika koa dia teo amin’ny Ray, Izy no niankinantsika, koa raha manalavitra Azy isika dia ho faty, ho very mandrakizay. Tsy azontsika hanankinana ny fiainantsika sy ny hoavintsika ny ankoatran’ny Ray izay efa nikolokolo antsika. Koa raha hiverina isika dia ho raisiny indray. Raha mihirim-belona mijanona lavitra Azy isika dia ho very mandrakizay ho rembin’ny fahafatesana. Raha miverina eo Aminy isika dia hoy Izy: Ity zanako ity efa maty, fa velona indray, ary efa very, fa hita indray. Dia nifaly izy. « Fa, indro, very izay lavitra Anao; Aringanao izay rehetra mijangajanga mahafoy Anao. Fa, izaho, dia ny akaikin’Andriamanitra no maha-tsara ahy. » Salamo 73:27-28a.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.