IZAHO KOA TSY MANAMELOKA ANAO

April 21, 2017

“Izaho koa tsy manameloka anao; mandehana, ary amin’izao sisa izao dia aza manota intsony.” Jaona 8: 11b

Rehefa misy lalàna dia misy ny fankatoavan-dalàna ary misy koa ny tsy fankatoavan-dalàna. Ilay olona eto amin’ity tantara eto ity dia azo nandika ny lalàn’I Mosesy, ary izao nentina teo amin’I Jesosy. Fariseo sy mpanora-dalàna no nahatratra ity olona ity. Ary izao eto izao no valiny nomen’i Jesosy.
– Rehefa inona Jesosy no manameloka? Voalazan’ny Soratra Masina fa “Andriamanitra manohitra ny mpiavonavona.”Jak 4: 6. Ireto fariseo sy mpanora-dalàna ireto dia hita fa miavonavona, tsy hita izay nataony rehefa notenenin’I Jesosy hoe: izay rehetra tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato azy. Tsy mba mandini-tena ka mibebaka fa mitsara ny hafa no mahamaika.
– Rehefa inona Jesosy no mamela heloka? Rehefa manetry tena ka mibebaka amin’ny ota natao ny olona iray. Fibebahana ity takian’I Jesosy eto ity. Ary amin’izao sisa izao aza manota intsony. Manatre tena ary ka mibebaha dia handray famelan-keloka avy amin’I Jesosy ianao.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

Ireo mpiara-miasa an-tsitrapo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny fanoloran-tenany

April 20, 2017

Amim-pitiavana sy amin’ny fanoloran-tena lehibe no hanompoan’ireo mpiara-miasa an-tsitrapo an’Andriamanitra. Mahatratra eo amin’ny 60 eo ho eo ireo mpiara-miasa an-tsitrapo FF avy eto amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina. Mankahery sy mamporisika azy ireo hatrany ireo mpiasa eo anivon’ny Foibe FF amin’ny hitohizan’ny fiaraha-miasa dia ny fitoriana ny Filazantsara amin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI)” atolotry ny FF. Satria Jesosy no nifidy sy nanendry antsika handeha sy hamoa koa dia samy manaiky sy resy lahatra ny rehetra ary manambara fa: “Isika tsy maintsy manao ny asan’Izay naniraka Ahy, raha mbola antoandro; avy ny alina, ka tsy mahazo miasa ny olona.” Jaona 9: 4. Noho izany dia miezaka mandalo tsy tapaka ao amin’ny Foibe FF izy ireo manatitra sy maka ireo Laza Adin’ny mpianatra FSMI iandraiketany.


FANJAKAN’ANDRIAMANITRA

April 14, 2017

“Ho tonga anie ny fanjakanao.” Matio 6:10a

Ny fanoharana nataon’i Jesosy ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra dia tahaka ny voatsinampy, izay kely noho ny voa rehetra; raha voafafy kosa izy dia maniry ka lasa hazo lehibe ka azon’ny voro-manidina itoerana sy ialokalofana. Raha ny fanjakan’Andriamanitra dia efa eo aminy, fa ny fanjakan’Andriamanitra eo amintsika no manao ahoana? Mba miorina eo amintsika tokoa ve io fanjakanan’Andriamanitra io? Misy koa mantsy ny fanjakan’ny devoly izay manohitra io fanjakana io ka tokony ho mailo isika. Sao dia izany fanjakan’i satana izany no tafaorina ao anatintsika ao. Fa raha ny fanjakan’Andriamanitra no ao anatintsika dia tsy maintsy mitombo ary mitondra fialofana ho an’ny hafa kosa. Fiainana mandrakizay ao anatintsika io fanjakan’Andriamanitra mitombo ao anatintsika io, ka sarobidy noho ny zavatra hafa rehetra izay heverintsika ho tsara eto antany. Tena lehibe tokoa ny fanjakan’Andriamanitra ao antintsika ka tokony ho kolokolointsika fatratra amin’ny alalan’ny Teniny, sy ny firaisam-bavaka Aminy, mba tsy atakalontsika amin’ny filàna indray mihelina izany. Tsy isika indray no ho vato misakana ny fahatongavan’izany fanjakana izany ao anatintsika, sy eo eo amin’izay mahita antsika. Jesosy hampahery anao.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

Tohin’ny Fampiofanana

April 12, 2017

“Fahaiza-mitarika sy Fifandraisana”

Taorian’ny Fampiofanana “Fahaiza-mitarika sy Fifandraisana” izay notanterahin’ny Feon’ny Filazantsara tany amin’ny FLM Ambalavao Tsienimparihy ny 22, 23 Marsa 2017 dia roa tamin’ireo mpiofana niaraka tamin’ny Pastora Randianarivonirina Dieu Donné (Mpitondra Fileovana Ambalavao Tsienimparihy) no nizara ny Tenin’Andriamanitra sy ireo hevi-dehibe manan-danja novohizina nanditry ny Fampiofanana tamin’ny mponina any ambanivolon’ny Vohitsaoka. Tamim-pifaliana sy fahalinana tanteraka no nandraisan’izy ireo izany. Nahatratra teo amin’ny zato eo ho eo ireo olon-dehibe sy ankizy tonga nandray ny hafatra.


NY HATAKY NY TOMPO:

April 7, 2017

“Hohamasinina anie ny anaranao.” Matio 6:9b

Masina ny anaran’Andriamanitra, na manamasina Azy isika na tsy manamasina Azy. Fa amin’ny maha-zanany antsika dia tiany ho masina eo amintsika ny Anarany. Tsy masina eo amintsika anefa ny anaran’i Jehovah raha manao ratsy isika, ary izany no lazain’ny teny hoe: “Aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran’ny Tompo hiala amin’ny ratsy.” II Tim 2:19b. Manamasina ny anaran’i Jehovah isika raha mitandrina izay tononintsika, mitandrina izay rehetra tenenintsika. Mba ho vavaka sy teny Masina no mivoaka ny molotsika, fa tsy lainga na fitaka na teny ratsy mety hamono izay mihaino. Aoka ny fontsika mba ho fo manamasina an’i Kristy ho Tompo. Hohamasinina anie ny anaranao!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

Fandaharan’asa ho an’ny Tanora

April 5, 2017

Andron’ny “Clubs”, Lycée Nanisana

Toy ny fanao isan-taona dia mankalaza ny andron’ny Club ireo Club miisa valo ao amin’ny Lycée Nanisana. Ny Talata 07 Febroary no nanatanterahin’ny Club Feon’ny Filazantsara izany izay naompana tamin’ny fampirantiana ireo sary marobe mampahafantatra ireo fandaharan’asa notanterahin’izy ireo nandritra ny taona maro. Nasaina ireo mpianatra mba hitsidika ny efin-trano fampirantiana. Taorian’izany dia nisy ny kilalaon-tsaina izay nalaina tao amin’ny Baiboly nifaninanan’ireo mpikambana.

Fampirantiana ireo sary marobe mampahafantatra ny fandaharan’asa notanterahin’i “Club FF” no nanamarihana ny andron’izy ireo
teto amin’ny Lycée Nanisana

TSY MAINTSY MANGATAKA AMIN’ANDRIAMANITRA ISIKA

March 31, 2017

“Mangataha, dia homena hianareo.” Matio 7:7a

Ny olona vao natao batisa dia natsangan’Andriamanitra ho zanany, ka tsy sarin-janaka fa tena zanaka mandova. Araka ny teny hoe: izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra. Rehefa zanaka dia hafa kokoa ny sata iainana miohatra amin’ny tsy zanaka, na fomba filaza hafa hoe jentilisa izay hanambarana ny tsy mino. Ny zanaka no mino fa tena Rainy Andriamanitra. Ny maha rainy an’Andriamanitra no mahatonga azy tsy hisalasala hangataka. Io no nahatonga ny fampianaran’i Jesosy ny amin’ny vavaka nampianariny. “Rainay izay any an-danitra.” Raha zanaka marina dia mangataka amin’ny rainy na dia ny sakafo hohaniny aza, indrindra raha mbola zaza. Ary indrindra moa ny tsy hanadinoana ny hangataka famelan-keloka. Tian’Andriamanitra hiankina Aminy, fa tsy hiantehatra amin’ny herin’ny tena fotsiny ny zanany. Mangataha, dia homena hianareo.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.