HO AN’IZAY MIHAINO AZY

« Hoy Jesosy taminy: Izaho izay miresaka aminao no Izy (Mesia). » (Jaona 4:26)

Andriamanitra no nanangana an’i Jesosy ho mpaminany izay zanak’i Maria sy Josefa ihany. « Mpaminany no hatsangako ho azy avy amin’ny rahalahiny, tahaka anao, ka ataoko ao ambavany ny teniko, ary holazainy aminy izay rehetra andidiako azy » (Deotornomia 18:18). Jesosy no fampihavanana ny olona amin’i Jehovah Andriamanitra. « Izay rehetra tsy mihaino ny teniko, izay lazainy amin’ny anarako, dia Izaho no hitsara azy » (Deotornomia 18:19). Tsy ho tsarain’i Jehovah ity vehivavy samaritana ity satria nihaino an’i Jesosy. Nolazain’i Jesosy azy ny fiainany ary niaiky izy. Raisin’i Jesosy ho Azy ny fiainan’izay mihaino Azy ary entiny eo amin’ny hazo fijaliana. Io no Fampihavanana ny olona samy olona sy Jehovah sy ny olona. Raha samy mihaino izay lazain’i Jesosy ny olona dia ho vita ny fihavanana eo amin’ny Ray, no vita ny fihavanana eo amin’ny mpivady, eo amin’ny zanaka sy ny ray aman-dreny ka ho araka ny sitrapon’Andriamanitra ny fitaizana, ary handeha amin’ny finoana ny ankohonana. Tsy ho voatsaran’i Jehovah izay mihaino Azy. Jesosy Kristy mampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

AZA MITADY NY VONINAHITRA HO AN’NY TENA

« Izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany; fa izay mitady ny voninahitr’Izay naniraka azy no marina, ary tsy misy tsy fahamarinana ao aminy. » Jaona 7: 18

Tsy nitady ny voninahitry ny tenany i Jaona mpanao batisa fa nitoetra ho mpialoha làlan’ny Tompo ihany. Hoy izy: fa ny sakaizan’ny mpampakatra, izay mitsangana sy mihaino azy, dia mifaly indrindra noho ny feon’ny mpampakatra. Tsy nitady ny voninahitry ny tenany Jesosy. Nitory teny soa mahafaly amin’ny mpandefitra Izy. Nahasitrana torotoro fo Izy. Nitory fanafahana amin’ny babo Izy: ohatra akaiky ny nanafahany ny fatoran’ilay vehivavy nangatahiny rano ho sotroina izay nanjary nitaona ny iray tanàna taminy. Aoka hihaino sy hino ny Tompo Jesosy isika dia ho taranak’i Abrahama, ka na olona ihany aza fa tsy anjely dia ho vonjeny, ary irahiny hamaha ny fatoran’ny babo, tsy mitady ny voninahitry ny tenantsika ary hiteny hoe: Indreto izaho sy ireo zaza nomen’Andriamanitra ahy. Amen.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

EPIFANIA

« Ny olona izay nitoetra tao amin’ny maizina dia nahita mazava lehibe; ary izay nitoetra tao amin’ny aloky ny fahafatesana no niposahan’ny fahazavana. »(Matio 4:16)

Ao anatin’ny maizina dia tsy ahitàna izay làlana aleha. Tsy fantatrao na dia hizotra any amin’ny hantsana aza hianao. Voalaza fa isika tsy mitolona amin’ny nofo aman-drà fa amin’ny mpanjakan’izao fahamaizinana izao dia satana izany. Niposaka anefa ny mazava lehibe dia ny fahaterahan’I Jesosy. Ny Teny (Jesosy) no nisiam-piainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Jesosy no tena Mazava Izay mahazava ny olona rehetra. Ao aminy irery no misy ny fiainana mandrakizay. Ny Epifania ary dia fampisehoana ny Voninahitr’Andriamanitra na «théophanie». Ny olona izay nitoetra tao amin’ny maizina dia nahita mazava Lehibe rehefa tonga ny famonjena. Nahita ny voninahitr’Andriamanitra isika. Ny Tenin’Andriamanitra dia fahazavana lehibe hanazava ny fiainako sy ny fiainanao. Tonga teo amin’ny olona ny Teny dia ny mazava fa ny olona tsy nandray izany. Izay rehetra mandray ny tenin’Andriamanitra dia mahazo hery ho tonga zanak’Andriamanitra. Raiso isan’andro ary ny Teny dia hiposaka Isan’andro ao am-ponao maizina ny mazava lehibe. Jesosy Kristy mampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 91 435 00
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

EFA TONGA NY MPAMPAKATRA

« Izay manana ny ampakarina no mpampakatra; fa ny sakaizan’ny mpampakatra, izay mitsangana sy mihaino azy dia mifaly indrindra noho ny feon’ny mpampakatra; ary efa tanteraka izany fifaliako izany. » (Jaona 3:29)

Toy izao no Teny fikasana ho an’i Jaona Mpanao Batisa: « Ary ianao, ry zaza, dia atao hoe mpaminanin’ny Avo Indrindra; Fa hialoha eo anatrehan’ny Tompo ianao hamboatra ny làlany » (Lioka 1:76). Nanana faharetana Jaona, maro ny fizahan-toetra kanefa naharitra izy. Nandeha teo amin’ny mazava Jaona: nino ny Teny izy ka nananany tao anatiny ny fiainana. Hoy izy: Tsy izaho no Kristy, fa nirahina hialoha Azy aho. Vitany ny sitrapon’Andriamanitra. Namboatra ny fon’ny olona izay nihaino azy izy mba hibebaka handositra ny fahatezerana ho avy. Nialoha làlana ny Tompo izy. Nanao batisa Jaona fa batisa amin’ny rano. Fa nialoha làlana ny batisan’ny rano sy Fanahy nataon’i Jesosy ihany izany. Koa aoka isika hikolokolo ny Fanahy nomena antsika tamin’ny batisa. Efa mihatanteraka ny teny fikasana. Ary ny jentilisa rehetra hitanjozotra hankany an-tendrombohitra misy ny tranon’i Jehovah. Mba ho sakaizan’ny mpampakatra koa anie izaho sy hianao.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FIANDRASANA AN’I JESOSY

Misy karazany roa ny fiandrasana an’i Jesosy: Fiandrasana ny fihaviany voalohany, ary ny fiandrasana ny fihaviany faharoa.
« Indro, efa mitsangana eo ambaravarana Aho ka mandondona; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. » (Apokalypsy. 3:20)

1-Ny fihaviany voalohany dia efa tanteraka, ary io no andro krismasy. Tamin’ny fahalemem-panahy no nahatongavan’i Jesosy satria zazakely no nomena ho antsika. Ny andininy ao amin’ny Apokalipsy 3:20 milaza an’i Jesosy Fanahy te hiditra ao anatintsika, te handray anjara eo amin’ny fiainantsika, amin’ny fahalemen-panahy no hanaovany izany. Mandondona Izy. Mety tao anatintsika Izy nefa navoaka noho ny fahotana.
2-Ny fihaviany faharoa, tsy amin’ny fahalemem-panahy intsony fa amin-kery sy fahefàna hitondra ny sabatra fitsarana eny an-tanany, ka tsy hisy indrafo intsony. « Koa miomàna kosa hianareo: fa amin’izay ora tsy ampoizinareo no hihavian’ny zanak’olona » Matio 24:44. Ny fiomanana tsara atao? Fikolokoloana ny Fanahy ao anatintsika amin’ny alalan’ny vavaka sy ny Tenin’Andriamanitra, ny fibebahana isan’andro ho fitehirazana ny Tompo ao am-po. Raha ao amin’ny Tompo isika, na maty na velona dia isan’izay hitsena Azy eny amin’ny rahon’ny lanitra! Mahereza. Ho avy faingana ny Tompo.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MPANJAKA JESOSY

« Hoy Pilato taminy: Mpanjaka va ary Hianao? Jesosy namaly hoe: Voalazanao fa mpanjaka Aho. Izao no nahaterahako, ary izao no nihaviako amin’izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin’ny marina dia mihaino ny feoko. » (Jaona 18:37)

Hoy Jesosy: «Mpanjaka Aho». Mpanjakan’ny mpanjaka. Mpanjaka manambara ny marina Izy, ary nanao izany hatramin’ny fahoriana, hatramin’ny fahafatesana. Mpanjaka malemy fanahy Izy ka tsy manao anteri-setra. Na dia tia ny hiditra ao amin’ny fiainanao sy ny fiainako aza Izy dia miandry ahy sy hianao hihaino ny feony. Mpanjaka miteny amiko sy aminao Izy: fa izay rehetra avy amin’ny marina no mihaino ny feony. Avy amin’iza ary izaho sy hianao? Avy amin’ny Andriamanitra sa avy amin’i Satana? Raha misy mihaino ny feon’i Jesosy ka mamoha ny varavarana dia hiditra ao aminy Izy. Hanjaka ao Izy. Io no avy amin’ny marina.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

MANASITRANA NY ARETINTSIKA REHETRA IZY

« Ary niandrandra ny lanitra Izy, dia nisento ka nanao taminy hoe: Efata, izany hoe: Maladia. Dia nalady ny sofiny, sady voavaha ny fatoran’ny lelany, ka dia nahateny tsara izy. » (Marka 7: 34-35)

Ny hitantsika eto dia Jesosy manana fifandraisana velona amin’ny Rainy; niandrandra ny lanitra Izy. Na dia tena Andriamanitra aza Izy dia mivavaka amin’izay ataony rehetra. Fampianarana ho antsika mpanaradia azy tokoa izany: mila miray amin’Andriamanitra isika. Tsy ataon’i Jesosy tsinotsinona ny zavatra manjo antsika. Nanaiky Izy nanasitrana ity lehilahy izay marenina no sady raiki-dela ity. Na dia ny manjo ny nofontsika ihany aza dia mahatohina azy ka manasitrana Izy. Izany dia fahatanterahan’ny Soratra Masina hoe: « Amin’ izany andro izany dia ho ren’ny marenina ny tenin’ny taratasy » (Isaia 29:18). Ny fanasitranana ny fanahintsika no tena zava-dehibe amin’I Jesosy fa ny nofo dia fitaovana ihany. Ny Fanahy no mahavelona. Raha sitrana ny nofontsika nefa very isika dia zava-poana izany. Raha mandà ny Fanahin’Andriamanitra isika dia ho very. Andeha ary isika hanetri-tena ka hifona aminy, ary handray ny Fanahiny ho ao anatintsika.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FANASAN’ANDRIAMANITRA

« Fa maro ny antsoina, nefa vitsy no fidina »(Matio 22:1-14)

Hoy ny voasoratra ao amin’ny (Apokalypsy 19:9):
«…Sambatra izay nantsoina ho amin’ny fanasana fampakaram-badin’ny Zanak’ondry». Andriamanitra no tompon’ny fanasana. Asainy isika hiditra ao amin’ny Fanjakàny. Ny endriky ny fanjakan’Andriamanitra dia tsy inona akory fa ny Fiangonana. Ao no hizaran’Andriamanitra ny Teniny sy ny Sakramentany masina. Misy amin’ireo tafiditra ao amin’ny fanasana no tsy mety mahita fifaliana sy fahasambarana. Tsy mahagaga izany satria izay rehetra tafiditra ao amin’ny fiangonana dia tsy ho nahazo ny fanasan’Andriamanitra avokoa akory. Anisan’ireny ireo mihevitra fa fiangonan-drazany io fiangonana io; ka izay no hidirany ao. Tsy mahita fahasambarana izay rehetra miantehitra amin’ny fanasana hafa ivelan’Andriamanitra. Sambatra kosa anefa isika izay mahazo ny fanasana avy aminy ary misy ny tombo-kase manokana; dia ny rà soan’I Jesosy Kristy Tompo izany. Raha manasa anao Andriamanitra; aza lavina mihintsy. Hoy Jesosy: «…Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana;»(Jaona 14:6a). Andeha àry isika hanaraka an’I Jesosy ka hiara-miditra aminy ho ao amin’ny fanasana masina. Ekeo ny fitondràny fa ianao no efa nofidiny. Ho Azy irery ny voninahitra. Amen!
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao.

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

NY FON’I JOSEFA NANGORAKORAKA

« Ary Josefa tsy nahatsindry ny fangorakoraky ny fony intsony teo anatrehan’izay rehetra teo aminy. » (Genesisy 45:1a)

Nanao ratsy an’i Josefa ny rahalahiny, nikasa hamono azy ireo, ary avy eo nivarotra azy ho andevo ka lasa tany Egipta. Jehovah anefa nomba an’i Josefa, ka nitahy azy na dia sarotra aza ny fiainana nodiaviny: Tsy nahafoy an’i Jehovah izy. Nentin’ny tanan’i Jehovah teo am-pelantanany ireo rahalahany ireo ary afaka namaly ny ratsy nataon’ireo azy Josefa kanefa tsy nanao izany fa vao mainka nanaiky ho fitaovana hanavotra azy ireo amin’ny fahafatesana. Nangorakoraka ny fony raha niankohoka teo anatrehany ireo rahalahiny nanetri-tena noho ny asan’i Jehovah. Mangorakoraka koa ny fon’i Jesosy Kristy raha mahatsiaro hitady famonjena Aminy isika, ka tsaroantsika fa Izy ihany no Mpamonjy mora azo amin’ny fahoriantsika, mahay mamela ny helotsika rehetra. Lehilahy ory sady zatra fahoriana Izy, manaiky hitondra ny mavesatra amintsika rehetra, indrindra ny vokatry ny fahotana rehetra.
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.

JESOSY MANASITRANA

«nitondra ny aretin-tsika Izy; …ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika.» (Isaia 53:4a; 5b)

Jesosy manasitrana: ao amin’ny testamenta vaovao no ahitantsika izany; Fahatanterahan’ny voalaza any amin’ny testamenta taloha izany: Ny fanasitranana anefa misy karazany roa: dia ny fanasitranana ny nofo sy ny fanasitranana ny Fanahy. Hain’ny dokotera na ny olona ny manasitrana ny nofo, fa ny fanasitranana ny Fanahy kosa dia Jehovah Andriamanitra ihany no mahay manao izany ary famonjena mandrakizay no azo amin’izany.
* Ny devoly koa anefa mety hahasitrana ny nofo fa ny fanasitranana ny Fanahy tsy hainy velively fa ny hitondra any amin’ny fahaverezana mandrakizay no hainy sy kendreny.
* « Raha ny rantsan-tànan’Andriamanitra no amoahako ny demonia, dia tonga aminareo tokoa ny fanjakan’Andriamanitra. » (Matio 12:28). Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

FEON’NY FILAZANTSARA
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmada@gmail.com
Facebook: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”. Misaotra betsaka.